Türkiye Tarihi Konu Tarama Testi

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
1. Türkiye Selçukluları Devleti'nde vilâyetler; Meliklerin yönettiği vilâyetler, Divân dairesi vilâyetleri ve Bizans sınırlarında bulunan vilâyetler olmak üzere üç ayrı bölüme ayrılmıştır.
Bu bilgilere göre, Türkiye Selçukluları ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Merkezî idareler güçlerini kaybetmişlerdir.
B) İlk bağımsız Türk beylikleri ortaya çıkmıştır.
C) Ülke yönetim birimlerine ayrılmıştır.
D) Taht mücadeleleri görülmüştür.
E) Devletin yıkılış süreci hızlanmıştır.

2. Büyük Selçuklu sanatının temeli Karahanlı ve Gazneli sanatına dayanıyordu. Kısa sürede büyük bir atılım yaparak bu sanatı doruk noktasına çıkardılar. Anadolu'ya da bu sanatı taşıdılar. Bu sanat İslam sanatı çerçevesinde gelişti. Fakat yepyeni özellikler ile, Türk sanatı, İslâm sanatı içerisinde kendine özgü bir yol tuttu. Anadolu'daki Büyük Selçuklu sanatından
alınan miras, yerli unsurlardan da yararlanılarak geliştirildi.
Bu bilgilere göre, ulaşılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu Selçukluları sanatı tamamen kendine özgü bir üsluptan meydana gelmiştir.
B) Türk sanat anlayışı tamamen İslam sanat anlayışından ayrılmıştır.
C) Bilimde olduğu gibi sanatın oluşumunda da farklı toplumların etkisi vardır.
D) Türk sanatı sadece kendisine özgü özellikler içermiştir.
E) İslam sanatı Türk sanat anlayışını etkilememiştir.

3. Türkiye'de XII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sağlanan huzur ve güven ortamında kültür ve sosyal faaliyetler yoğunluk kazandı. Fikir ve ilim hayatının gelişmesinde medreselerin önemli rolü oldu.
Bu bilgilere göre, ulaşılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumsal huzur, fikir ve ilim hayatını geliştirmiştir.
B) Fetihler sonucunda farklı kültürlerle karşılaşılmıştır.
C) Türk-İslam biliminin kapıları açılmıştır.
D) Bilim hayatının gelişmesinin nedeni yerleşik hayata geçilmesidir.
E) Medrese eğitimi bilim ve fikir hayatını geriletmiştir.

4. Türkiye Selçukluları döneminde şehirde oturan esnafın aralarında birleşerek kurdukları dini-iktisadi bir özellik taşıyan teşkilata "ahilik" denirdi. Selçuklular döneminde her hangi bir meslek icra eden herkes mutlaka bir esnaf locasına üye idiler.
Bu bilgilere göre, çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üretim miktarı artırılmıştır.
B) Devletin ekonomi üzerindeki etkisi azaltılmıştır.
C) Toplumda sınıf farkları ortaya çıkmıştır.
D) Devletin vergi gelirleri artmıştır.
E) Ticari faaliyetler teşkilatlı hale getirilmiştir.

5. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Kıbrıs Krallığı ile ticaret geliştirildi. Karadeniz ticaret yolunun güvenliğini sağlamaya çalışan Selçuklular, Trabzon Rum İmparatorluğu’ndan Sinop'u aldılar.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Kıbrıs Krallığı'na son verilmiştir.
B) İpek Ticaret Yolu denetim altına alınmıştır.
C) Karadeniz Türk gölü haline getirilmiştir.
D) Trabzon Rum imparatorluğu Selçuklu egemenliğini kabul etmiştir.
E) Karadeniz ve Akdeniz'de düzenli bir ticaret yok açılmıştır.

6. Türkiye Selçuklu Hükümdarı İzzeddin Keykâvus zamanında Sinop fethedildi. Böylece Selçuklular Karadeniz'e ulaşmış oldular. Sultan başta tüccar sınıf olmak üzere birçok Türkü bu şehre yerleştirdi. Böylece Sinop'u ithalat ve ihracat limanı haline getirdi
Bu bilgilere göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Türkler fethettikleri toprakları siyasi denetim altın; almışlar, ekonomik faaliyetlerde bulunmamışlardır.
B) Sinop, Selçuklular döneminde önemli bir liman şehri haline getirilmiştir.
C) Türklerde de ekonomik manada tüccar sınıf bulunmuştur.
D) Türkler Karadeniz kıyılarında ticari faaliyetlerde bulunmuştur.
E) Türkiye Selçuklularının ekonomi alanında önemi etkinlikleri görülmüştür.


7. Bizans imparatorluğu ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında yapılan Miryekefalon Savaşı'ndan sonra Bizans yenilgiye uğramıştır. Bu savaştan sonra Avrupalılar da Anadolu'ya "Türkiye" demeye başlamışlardır.
Bu bilgilere göre, Anadolu ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Bizans İmparatorluğu’na son verilmiştir.
B) Avrupa Devletleri Türk egemenliğine girmiştir.
C) Anadolu'nun Türkleşmesi için ilk adım atılmıştır.
D) Anadolu kesin olarak Türk yurdu haline gelmiştir.
E) Bizans'ın Anadolu'daki gücü kabul edilmiştir.

8. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu bir taraftan fetih edilirken, diğer taraftan da doğudan batıya doğru göç eden Türkmenler çeşitli yerlere yerleştirildi.
Bu durumun ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Türkler üzerine Haçlı Seferleri düzenlenmiştir.
B) Anadolu'nun Türkleşmesi hızlanmıştır.
C) İstanbul’un fethi kolaylaşmıştır.
D) Ticaret yolları denetim altına alınmıştır.
E) İslam dünyasının Türkmen göçlerinden etkilenmesi önlenmiştir.

9. Türkiye Selçukluları karayollarında eşkıyanın ve denizlerde korsanların saldırılarına karşı tüccarlara bir çeşit sigorta uygulamıştır.
Bu uygulama aşağıdakilerden hangisiyle en iyi şekilde açıklanabilir?
A) Devlet ekonomik olarak çöktü.
B) Devlet iç ve dış ticareti teşvik etti.
C) Komşu hükümetlerle işbirliği yapıldı.
D) Ticaret yolları üzerinde güvenliğe yönelik kaleler kuruldu.
E) Lonca teşkilatları oluşturuldu.

10. Kaynaklarda Memalik-i Rum veya Diyar-ı Rum deyimleri ile bir Roma ülkesi olduğu varsayılan Anadolu'da Selçuklular gelinceye kadar genel bir Anadolu sanatı oluşmamıştır.
Buna etki eden neden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu'da farklı kültürlerin yaşamış olması
B) Selçukluların uzun süre tarihte kalamaması
C) Anadolu'nun fethinin geç gerçekleşmesi
D) Türklerin İslam kültüründen çok etkilenmesi
E) Türklerin Orta Asya kültürünü bırakmaması

11. Türkiye Selçukluları döneminde geniş halk tabakalarının ihtiyacını karşılayan ev eşyası tamamıyla yurt içinde yapılıyordu. Yalnız zengin sınıfın ihtiyacı olan lüks eşya ve baharat geniş ölçüde dışarıdan getiilmekte idi.
Bu bilgilere göre, Anadolu Selçukluları ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Ekonominin temeli tarıma dayanmaktadır.
B) Ekonomik eşitsizlik sınıf farklarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.
C) Ülke ekonomisi tamamen dışa bağımlı hale gelmiştir.
D) Yabancı devletler ile ticari ilişkilere girilmemiştir.
E) Sanayicilik faaliyetleri gelişmiştir.

12. Malazgirt Savaşı'ndan sonra, Anadolu'da Türk islâm kültürünün, siyâsi egemenliğe paralel olarak büyük bir süratle yayılıp yerleştiği ve bunda Selçuklu ordusu kadar din alimleriyle, tarikat şeyhlerinin de etkisinin olduğu bilinir.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Dini inançlar toplumsal gelişmeyi engellemiştir.
B) Siyasi otoriteler dinin egemenliği altına girmiştir.
C) Anadolu'da dini inançlara bağlı olarak sınıf farkları ortaya çıkmıştır.
D) Dini çevreler kültürel ve siyasi oluşumları hızlandırmışlardır.
E) Tasavvuf edebiyatı gelişmiştir.

13. Anadolu Selçukluları döneminde ortaya çıkmış olan isyanın güçlükle bastırılması, Türkiye Selçukluları Devleti'nin eski gücünde olmadığının özellikle Moğollar tarafından anlaşılmasına neden oldu. Moğollar, Anadolu'yu işgal etmeye karar verdiler.
Bu bilgilere göre, Anadolu Selçukluları ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Ekonomik faaliyetler gerilemiştir.
B) Ticaret yollarının denetimi kaybedilmiştir.
C) Merkezi idareler güçlenmiştir.
D) İç karışıklıklar devletin yıkılış sürecini hızlandırmıştır.
E) Anadolu Türk birliği sağlanmıştır.


1-C 2-C 3-A 4-E 5-E 6-A 7-D 8-B 9-B 10-A 11-E 12-D 13-D
 
Geri
Üst