Türkiye Tarihi Konu Tarama Testi Cevap Anahtarlı

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
1. Türkiye Selçukluları döneminde dokumacılıkta önemli gelişmeler sağlandı. Anadolu’da birçok kasaba ve şehir birer dokuma merkezi haline geldi. Buralarda dokuma, perde ve bezler herkesin zevkine cevap verecek kadar güzeldi. Türklerin dokudukları halı ve kilimler ile Ankara'nın Sofa kumaşları dünyaca tanınmaktaydı.
Bu bilgilere göre, Türkiye Selçukluları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Sanayi ticari ilişkilerle desteklenmiştir.
B) Ticaret yolları denetim altına alınmıştır.
C) Avrupa'da sanayinin oluşmasına katkıda bulunulmuştur.
D) Ekonomi tamamen toprağa dayandırılmıştır.
E) Dokumacılık ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmuştur.

2. Türkiye Selçukluları döneminde uzun süren savaşlar ve yerli halkın büyük bir bölümünün Bizans topraklarına göç etmesi üretimin düşmesine ve vergi gelirlerinin azalmasına neden oldu. Bundan dolayı Selçuklu hükümdarları kendi yönetiminde yaşayan Hıristiyan halkı himaye ettiler ve kendi topraklarına yerleşmesine izin verdiler.
Bu bilgiye bağlı olarak çıkarabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet üretim düşüklüğünü Gayr-i müslimler aracılığı ile engellemek istemiştir.
B) Uzun süren savaşlar Anadolu'da siyasi birliği bozmuştur.
C) Merkezi idare zayıflamıştır.
D) Ekonominin denetimi Gayr-i müslimlerin eline geçmiştir.
E) Anadolu, Türk egemenliğinden çıkmıştır.

3. Tuğrul Bey'in 1055 Bağdat Seferi sonucunda İslam dünyasında ilk defa ortaya çıkan bir uygulama ile dini otorite olarak halife, siyasi otorite olarak Tuğrul Bey'in şahsında Selçuklu hükümdarları kabul edilmiştir.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) İslam dünyasında siyasi birlik bozulmuştur.
B) İslam dünyasında ilk laiklik uygulaması ortaya çıkmıştır.
C) Türklerin İslamiyet’i kabulü hızlanmıştır.
D) İslam dünyasında fikir ayrılıkları görülmüştür.
E) Dinin devlet üzerindeki etkisi artmıştır.

4. Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Anadolu'da Türk-islâm kültürünün, siyasi hakimiyete paralel olarak, büyük bir hızla yayılıp yerleştiği ve bunda Selçuklu ordusu kadar din alimleriyle, tarikat şeyhlerinin ve şairlerinin kuvvetli etkilerinin olduğu bilinmektedir.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Siyasi iktidar din adamlarının halk üzerindeki baskısını azaltmıştır.
B) Türk-İslam kültürünün yayılmasında siyasi kuvvetin yanı sıra din adamlarının da payı vardır.
C) Din adamları Türk Devletlerinde olumsuz roller oynamışlardır.
D) Türk Devletleri teokratik devlet özelliği göstermişlerdir.
E) Halk siyasi iktidardan daha çok din adamlarına önem vermiştir.

5. Bizans imparatorluğu ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında yapılan Miryekefalon Savaşı'ndan sonra Bizans yenilgiye uğratılmış ve Anadolu'yu Türklerden geri alma ümidi ortadan kalkmıştır.
Bu bilgilere göre, Anadolu ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuştur.
B) Anadolu önemli bir ticaret merkezi haline getirilmiştir.
C) Bizans'ın Anadolu'daki gücü kabul edilmiştir.
D) Bizans'ın Anadolu'daki etkinliğine son verilmiştir.
E) Anadolu'da ilk defa güçlü bir merkezi idare kurulmuştur.

6. Türkiye Selçuklu Hükümdarı Süleyman Şah kısa zamanda yaptığı fetihler sonucu, Bağdat'tan Suriye'ye kadar uzanan topraklarda güçlü bir devlet kurdu. Anadolu'ya göç etmiş Türkmenleri birleştirdi. Göçebe Oğuzlarının da büyük kitleler halinde Anadolu'ya gelmelerine imkân sağladı.
Bu durumun ortaya çıkarmış olduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ticaret yolları denetim altına alınmıştır.
B) Hilafet makamı Türklerin eline geçmiştir.
C) Haçlı Seferlerine karşı konulmuştur.
D) Büyük Selçuklu Devleti kurulmuştur.
E) Anadolu'nun Türkleşmesi hızlanmıştır.

7. Anadolu Selçukluları döneminde çiftçilere işleyebilecekleri kadar toprak verilir, topraklar ekilip biçildikleri sürece babadan oğula kalırdı.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine karşı bir önlem niteliği taşıdığı savunulabilir?
A) Toprakların devletin denetimi dışında el değiştirmesine
B) Ayaklanmaların baş göstermesine
C) El sanatlarının önemini kaybetmesine
D) Başka ülkelerden kaçak olarak gelenlerin yerleşmesine
E) Yöneticilerin aynı aileden seçilmesine

8. Türkiye Selçukluları Devleti toprağı belli amaçlarla kullandı. Bu sayede bir takım ekonomik külfetlerden kurtuldu. Toprağın bir kısmını da halka dağıttı. Böylece tarımın verimini yükseltti. Mümkün olduğu kadar toprağı boş bırakmamaya çalıştı.
Bu bilgilere göre, ulaşılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selçuklularda toprağın tamamı devlet tarafından işlenmiştir.
B) Selçuklularda tarım üretimi düşüktür.
C) Halkın üzerine ağır vergiler yüklenmiştir.
D) Tarım üretimi ekonomide önemli bir yer tutmaktadır.
E) Toprağın tamamı özel mülkiyet olarak ayrılmıştır.

9. Türkiye Selçuklularında şehirlerin başında subaşı bulunurdu. Subaşılar, şehrin güvenliğinden sorumluydu. Aynı zamanda valilik görevini üstlenmişlerdi. Ancak sübaşıların şehirlerin adalet işlerinden sorumlu kadılara müdahale etme yetkileri yoktu.
Bu durum Türkiye Selçuklularıyla ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Yargı işlerinin bağımsızlığının
B) Divan teşkilatının güçlendiğinin
C) Uç beylerinin etkisinin arttığının
D) Türkmen nüfusun fazlalığının
E) Vergilerin yeniden düzenlendiğinin

10. Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında yapılan Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'da bağımsız beylikler ortaya çıkmıştır.
Bu bilgilere göre, Anadolu Selçuklu Devleti ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Merkezi idare zayıflamıştır.
B) Taht mücadeleleri başlamıştır.
C) Anadolu'nun Türkleştirilmesi kolaylaşmıştır.
D) Türk - Moğol ilişkileri gelişmiştir.
E) Ülkenin idaresi yeniden düzenlenmiştir.

11. Anadolu Selçukluları döneminde ticaret yolları üzerinde güvenlik sağlanmış, ticaret kervanlarının dinlenmesi için kervansaraylar yapılmış ve yabancı tüccarlara düşük gümrük vergileri uygulanmıştır.
Selçukluların böyle bir politika izlemelerine neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Bizans üzerinde baskı kurmak
B) Anadolu'da ticareti canlandırmak
C) Güvenlik ve asayişi sağlamak
D) Tarım üretimini artırmak
E) Deniz ticaretini canlandırmak

12. Selçuklular Anadolu'ya XI. yüzyıl sonlarında hakim olmalarına rağmen denizcilik faaliyetlerine ancak XIII. yüzyıl başlarında başlamışlardır.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Denizlerde Bizans'ın güçlü olması
B) Yeterli teknik bilginin olmaması
C) Türklerin denizciliğin önemini kavrayamaması
D) Sahillerde tam bir hakimiyetin kurulamaması
E) Ticaretin karada yoğunlaşması

13. Anadolu Selçuklularının yanı sıra Anadolu'da başka Türk devletleri de kurulmuştur.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu'nun coğrafi konumu
B) Fetihlerin birkaç koldan yapılması
C) Anadolu’nun fethinin kolaylaştırılmak istenmesi
D) Türklerde devletin, hanedanın ortak malı sayılması
E) Fethedilen toprakların hükümdarın malı sayılması

14. Türkiye Selçukluları döneminde Anadolu'da halkın Türkçe konuştuğu, buna karşılık edebiyat eserlerinin Farsça kaleme alındığı görülür.
Edebiyat alanında görülen bu farklılaşma göz önüne alındığında, Türkiye Selçukluları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) İran kültürünün etkisinde kalınmıştır.
B) Türk benliği kaybedilmiştir
C) Türkçe'nin gelişmesi sağlanmıştır
D) Ticari ilişkiler ön planda tutulmuştur
E) İran toplumunun baskısı altında kalınmıştır

1-E 2-A 3-B 4-B 5-D 6-E 7-A 8-D 9-A 10-A 11-B 12-B 13-B 14-A
 
Geri
Üst