Osmanlı Tarihi Duraklama Gerileme Devri Testi - 2

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
OSMANLI SİYASI TARİHİ-II TESTİ (1600-1800)
1. Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyıl duraklama dönemi olarak nitelendirilir. Bu yüzyılda Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısında önemli bozulmalar ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu bozulmaların XVI. yüzyıldan itibaren ortaya çıktığının göstergesidir?
A) Fransa kralına yardım edilmesi
B) Hint Seferleri'nde Portekizliler karşısında başarısız sonuçlar alınması
C) İran-Safevi Devleti ile Amasya Antlaşması'nın imzalanması
D) Preveze Deniz Savaşı'nın kazanılması
E) Kıbrıs'ın fethedilmesi


2. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin yönetim, ordu, maliye ve toprak düzeninde çeşitli bozulmalar meydana gelmiştir.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
A) Kapıkulu askerlerine ayarı düşük akçe ile maaş ödenmesi
B) Merkezde ve eyaletlerde ayaklanmaların çıkması
C) Batı türü anayasaların kabul edilmesi
D) İltizam sisteminin yaygınlaştırılması
E) Yeniçeri ocağının kaldırılmasının düşünülmesi


3. Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda görülen duraklama nedenlerinden hangisinin hem merkezi otoritenin zayıflamasına hem de fetih hareketlerinin yavaşlamasına neden olduğu söylenebilir?
A) Valide sultanların yönetimde etkili olması
B) Ticaret yollarının yer değiştirmesi
C) Güçlü devletler ile karşı karşıya kalınması
D) Eğitim sisteminin bozulması
E) Yeniçeri ocağına kurallara aykırı asker alınması


4. Osmanlı Devleti'nde veraset sistemi XVII. yüzyılda değiştirildi. I. Ahmet döneminde padişahlığın babadan oğula değil, Osmanlı hanedanı içinde "ekber ve erşed" yani "en büyük ve en akıllı" olana geçmesi esası benimsendi. Bu sistemin kabulünden sonra şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmesi geleneği kaldırılarak yerine kafes sistemi getirildi.
Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamanın doğrudan sonuçlarından biri değildir?
A) Medrese eğitiminin bozulması
B) Kardeş katli yasasının yürürlükten kalkması
C) Merkezi yönetimin zayıflaması
D) Şehzadelerin iyi yetişmemesi
E) Saray kadınlarının yönetimde etkili olması


5. Ortaçağda Avrupa'da görülen feodalite düzeninde, kişilerin toplum içindeki yeri ve konumu toprak mülkiyetine göre belirlenmekte idi.
Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti'nde feodal düzene benzer bir yapının kurulmasına ortam hazırladığı söylenebilir?
A) Dirlik sisteminin uygulanması
B) Sened-i ittifak'ın imzalanması
C) Nizam-ı Cedid ordusunun kurulması
D) iltizam uygulamasının yaygınlaşması
E) Lonca teşkilatının bozulması


6. Kuruluş ve yükselme dönemlerinde çok sıkı şartlarla yetiştirilen yeniçerilerin duraklama döneminde askerlik dışı işlerle de uğraştıkları, ticaret ve zanaat yapmaya başladıkları görülmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi, yeniçerileri askerlik dışı işlerle uğraşmaya yönelten nedenlerden biridir?
A) Fetihlerin ve ganimetlerin azalması
B) Savaşların uzun sürmesi
C) Yönetim üzerinde etkili olmak istemeleri
D) Toplumla ilişki kurmak istemeleri
E) Batı tarzında eğitim istemeleri


7. XVII. yüzyılda Anadolu'da yaşanan Celali ayaklanmalarının yaygınlaşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Rüşvet ve iltimasın artması
B) Savaşların uzun sürmesi
C) Haçova Savaşı'ndan kaçan askerlerin eşkıyalığa başlaması
D) Vergilerin artırılması
E) Ferhat Paşa Antlaşması'nın imzalanması


8. Osmanlı Devleti duraklama döneminde de fetih politikasını sürdürmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi, bu yargıya kanıt olarak gösterilemez?
A) Girit'in alınması
B) Nasuh Paşa Antlaşması'nın imzalanmasıyla Amasya Antlaşması sınırlarına dönülmesi
C) Ferhat Paşa Antlaşması'yla doğuda en geniş sınırlara ulaşılması
D) Kanije ve Estergon kalelerinin alınması
E) Viyana'nın ikinci kez kuşatılması


9. Duraklama döneminde meydana gelen;
— Iran ile Kasr-ı Şirin Antlaşması'nın imzalanması
— IV. Mehmet'in 1672'de Lehistan seferini yapması
— II. Viyana bozgununun yaşanması
gibi olaylara bakılarak Osmanlı Devleti İle ilgili;
I. Fetih politikasını sürdürmektedir.
II. Doğu ve batıdaki komşularıyla savaş halindedir.
III. Rusya'nın tehdidi altındadır.
IV. Batıda savunma durumuna geçmiştir.
V. Haçlı birliğini bozmak istemiştir. yargılarından hangilerine varılamaz?
A) I ve IV B) II ve III C)III ve V
D) II ve V E) I ve III


10. Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile imzaladığı;
- Zitvatorok(1606)
- Vasvar(1664)
- Karlofça(1699)
gibi antlaşmalar ve sonuçları düşünüldüğünde, Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Batının teknik üstünlüğünü kabul ettiği
B) Avrupalı devletlerin birlikte hareket ettiği
C) Toprak kazandığı
D) Avusturya ile savaştığı
E) Diplomatik üstünlüğünü kaybettiği


11. XVII. yüzyılda gerçekleştirilmeye çalışılan ıslahat girişimlerinde "sorunların temel nedenlerinin dikkate alınmadığının" kanıtı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Islahatların devlet adamlarının öncülüğünde yapılması
B) Islahat girişimlerinden sonra ayaklanmaların yeniden başlaması
C) Avrupa'daki gelişmelerin dikkate alınmaması
D) Yeniçerilerin ıslahatlara tepki göstermemesi
E) Amacın, yükselme dönemindeki duruma ulaşmak olması


12. XVII. yüzyılda Osmanlı padişahları ve devlet adamları devlet otoritesini sağlamak amacıyla yaptıkları girişimlerde daha çok aşağıdakilerden hangisini uygulamışlardır?
A) Bozulmanın nedenlerini araştırma
B) Yenilikleri topluma benimsetme
C) Halkın desteğini alma
D) Baskı ve güç kullanma
E) Yönetim biçimini değiştirme


CEVAP ANAHTARI

1. B 2. C 3. E 4. A 5. D 6. A 7. E 8. B 9. C 10. A 11. B 12.D
 
Geri
Üst