Tatil Ödevi ( 9. Sınıf)

R Çevrimdışı

rast80

Guest
1. Tarihi araştırmacılar duygularıyla, ulusal ve dinî kimlikleriyle hareket etmemelidir.
Bu durum,
I. belgelere dayanma,
II. yansız olma,
III. kaynak taraması yapma
gibi özelliklerden hangilerini sağlamaya yöneliktir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
2. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Avrupalı Devletlerle siyasî ilişkilerinin artması aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerden hangisine önem verilmesini gerektirmiştir?

A) Epigrafi B) Coğrafya
C) Etnografya D) Diplomasi
E) Arkeoloji
3. Poleolitik dönemle ilgili bazı özellikler şunlardır:
I. Tek geçim kaynağı yenilebilen bitkilerin toplanmasıdır.
II. Henüz alet yapılamadığından üretim yoktur.
III. Ekonominin özü avcılık ve toplayıcılıktır.
Bu özelliklerden hangileri yerleşik hayata geçilmediğinin kanıtıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
4. Eski bir yerleşme yerinde yapılan kazıda;
I. yiyecek, pişirme ve saklama kapları,
II. aynı katmanda bakır, tunç ve demirden yapılmış silahlar,
III. yanmış buğday ve tahıl taneleri
gibi buluntular elde edilmiştir.
Bu buluntulardan hangileri toplumsal etkileşim olduğunun kanıtı olarak gösterilebilir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
5. Tarihî olayların en belirgin özelliği tekrarlanamamaları ve deneylerinin yapılamamasıdır.
Bu durum tarihin,
I. evrensel değerler taşıması,
II. sosyal bir bilim olması,
III. belgelere dayanması
özelliklerinden hangileri ile açıklanabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III6. Tarihsel olaylar, ilgili kaynaklara başvurulmadan öğrenilemez.
Buna göre kaynakların,
I. doğru ve güvenilir olması,
II. o dönemin diğer kaynakları ile karşılaştırılması,
III. yansız olarak yazılması
özelliklerinden hangileri tarih bilimine yardımcı olma amacına yöneliktir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III7. Maden bulma, işleme ve kullanma insanlığın hayatında önemli gelişmelere yol açmıştır.
Buna göre madenlerin kullanılması,
I. dayanaklı askerî malzemelerin yapılması,
II. ekonomik rekabetin artması,
III. madeni paraların basılması
gelişmelerinden hangilerine neden olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III8. Maden devrinde önce bakır, sonra tunç daha sonrada demirden yapılan araçlar kullanılmıştır.
Bu durum,
I. sıralamanın tarih sürece uygun olduğu,
II. daha dayanıklı malzemelerin kullanıldığı,
III. tüm madenlerin aynı anda bulunduğu
sonuçlarından hangilerini doğrular?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
9. Tarihin çağlara ayrılması,
I. olayların daha kolay ve pratik incelenmesi,
II. yazının kullanım alanının genişletilmesi,
III. olayların önem sırasına göre sıralanması
amaçlarından hangilerine yöneliktir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III


10. Yapılan bir araştırmada M.Ö. 3500 yıllarında yaşayan iki kavimden birinin Cilâlı Taş devrini yaşarken diğerinin Demir devrini yaşadığı görülmüştür.
Bu durum,
I. toplumsal etkileşimin oldukça fazla olduğu,
II. aynı anda aynı dönemin yaşanmadığı,
III. Tarih Öncesi dönemlerin sırasıyla yaşandığı
sonuçlarından hangilerini doğrular niteliktedir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


11. Tarihî olayların tam olarak değerlendirilebilmesi geçtikleri mekânın özellikleri kadar zamanınında bilinmesine bağlıdır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini zorunla hale getirmiştir?

A) Eski yazı tiplerinin araştırılmasını
B) Tarihî olayların gözlemlenmesini
C) Tarihe yardımcı bilimlerden faydalanılmasını
D) Toplumların geleneklerinin bilinmesini
E) Tarihî olayların tekrarlanmasını

12. Tarım yapmaya elverişli olmayan bir yerleşim yerinde oltalar, sandallar ve büyük tahıl ambarları bulunmuştur.
Buna göre bu bölge ve insanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dışarıdan tarım ürünü almışlardır.
B) Coğrafi şartlar insan yaşantısını etkilemiştir.
C) Balıkçılıkla uğraşılmıştır.
D) Diğer medeniyetlerden kültürel açıdan etkilenmişlerdir.
E) Üretici olamamışlardır.


13. Tarihî olaylar, geçtiği zamanın sosyal, ekonomik ve siyasî durumları göz önünde bulundurularak incelenir.
Buna göre,
I. olayın geçtiği günün koşulları,
II. Tarih Öncesi dönemin buluntuları,
III. olayda rolü olanların katkıları
durumlarından hangileri tarihî olayın incelenmesinde dikkat edilmesi gereken özellikler arasında gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
14. Yeri ve zamanı belli olmayan olayların tarihî yönden değerlendirilmesi çok güçtür.
Buna göre tarihî olayların,
I. günümüz şartlarıyla incelenmesi,
II. yardımcı bilimlerden faydalanması,
III. belgelere yer vermesi
özelliklerinden hangileri araştırmaları kolaylaştıran etkenlerden biri olarak gösterilemez?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


15. Tarih Öncesi dönemde coğrafi şartlar hayat tarzını etkilemiştir.
Buna göre,
I. avcılık ve toplayıcılıkla uğraşılması,
II. sosyal sınıf farkının görülmesi,
III. hukuk kurallarının konulması
gibi özelliklerden hangilerinin bu durumla ilgili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III


16. – Olayların araştırılmasında kişisel görüşlere yer verilmemesi
– Tarihi olaylarda rolü olanların katkılarının doğru olarak değerlendirilmesi
– Olayın sebepleri ve sonuçları üzerinde durulması
Yukarıda verilen durumlar tarih bilimine aşağıdakilerden hangisini kazandırmıştır?

A) Siyasallık B) Sosyallik
C) Ulusallık D) Yansızlık
E) Durağanlık


17. Anadolu’da yaşayan bazı medeniyetler şunlardır:
I. Frigler,
II. Selçuklular,
III. Osmanlılar
Yukarıda verilen medeniyetlerin tarihlerini incelemede arkeoloji biliminden faydalanılmasının en çoktan en aza doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

A) I, II, III B) I, III, II C) II, I, III
D) II, III, I E) III, I, II


18. Toplumlararası etkileşimin yaşanmasında,
I. ticari faaliyetler,
II. göçler,
III. savaşlar
verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

İlkçağ Uygarlıkları

1. İlkçağ’da toplumsal alanda sınıf farklılıklarının oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Dinî taassupların görülmesi
B) Köleliğin ortaya çıkması
C) Gelir dağılımının adil olmaması
D) Demokrasinin gelişmesi
E) Ekonomik zenginliğin elde edilmesi2. İlkçağ Anadolu’sunda Alişar’da bulunan eserler Anadolu tarihinin kronolojisi hakkında geniş bilgiler vermektedir.
Buna göre,
I. Anadolu’da yazılı dönemin yaşanması,
II. Alişar’da kültürel seviyenin yüksek olması,
III. Anadolu tarihinin araştırılmasının kolaylaşması
durumlarından hangilerinden bahsedilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III3. İlkçağ’da Urartu ve Türklerde;
– mezarların oda biçiminde olması,
– ölülerinin değerli eşyalarıyla gömülmesi
gibi benzer özellikler görülmektedir.
Bu durumun yaşanmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) İletişim imkânlarının olmaması
B) Ölümden sonraki hayata inanılması
C) Siyasi yapılarının ortak olması
D) Ülke yönetiminde yabancılara yer verilmesi
E) Kültürel etkileşimin gelişmemesi4. İlkçağ’da şehir devletlerinde,
I. askerî yapıya önem verilmesi,
II. şehrin etrafının surlarla çevrilmesi,
III. hukuk kurallarının çıkarılması
durumlarından hangileri savunmaya önem verildiğinin göstergesidir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
5. Hititlerden günümüze;
– komşu devletlerle yapılan antlaşmalar,
– kralların yazdırmış olduğu yıllıklar,
– diğer hükümetlerle yapılan mektuplaşmalar,
gelmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Uluslar arası diplomasi gelişmiştir.
B) Tarih yazıcılığına önem verilmiştir.
C) Olayların oluş sıraları daha kolay öğrenilmektedir.
D) Ekonomik istikrar her dönem korunmuştur.
E) Resmî ve siyasî ilişkiler gelişmiştir.6. Yeni belge ve buluntuların ortaya çıkması,
I. doğru bilinen bazı bilgilerin değişmesi,
II. tüm tarihî gerçeklerin desteklenmesi,
III. yazılı kaynaklara olan güvenin sarsılması
durumlarından hangilerine neden olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III7. Lidyalılar;
– Ordularında paralı askerlere yer vermiştir.
– İyonya’nın Batı Anadolu’da ticaret yapmalarına engel olmuştur.
– Tüccarlara devlet işlerinde söz hakkı vermişlerdir.
Bu özellikler aşağıdakilerden hangisi ile daha yakından ilgilidir?

A) Siyaset B) Ekonomi
C) Devlet Yönetimi D) Laiklik
E) Devletçilik8. Aşağıdakilerden hangisi Hititlerde mutlakiyet yönetimini güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmalardan birisi değildir?

A) Yargı denetiminin Kral’a ait olması
B) Kralın kendisinden sonra gelecek kişiyi tayin etmesi
C) Kralın yanında Pankuş meclisinin kurulması
D) Feodal beylerin yerlerine valiler tayin edilmesi
E) Kralın başrahip, başkomutan yetkilerine sahip olması
9. Eskiçağ’da Anadolu, genel olarak Mısır ve Mezopotamya medeniyetlerinden etkilenmiştir.
Buna göre,
I. çivi yazısının kullanılması,
II. hiyoroglif yazısının kullanılması,
III. Sümer hukuk kurallarının uygulanması
gelişmelerinden hangileri bu duruma örnek olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

10. Mezopotamya, adeta bir ilkler medeniyetidir. İlk yazı, ilk kanun, ilk anayasa, ilk mutlak krallık, ilk kütüphane, ilk daimi - düzenli ordu vb. gibi özellikler Mezopotamya’ya aittir.
Buna göre, Mezopotamya medeniyetleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tarihî devirlerin başladığı
B) Tamamen çevre kültürlerin etkisiyle geliştiği
C) Kanun üstünlüğünün olduğu
D) Arşiv çalışmalarının yapıldığı
E) Siyasî ve askerî gücün artırılmaya çalışıldığı


11. Yazı ve alfabenin,
I. medeniyetlerin ortak ürünü olması,
II. ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkması,
III. farklı devletlerin katkıları ile günümüze gelmesi
gibi özelliklerinden hangileri doğrudan evrensel olma ilkesi ile ilgilidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III


12. Lidyalılarda,
I. kralın yanında zenginlerden oluşan bir grubun söz hakkı olması,
II. Yunan dili ve adetlerinin benimsenmesi,
III. ticaret sayesinde ilk defa paranın kullanılması
durumlarından hangileri toplumsal birlik olmadığının göstergesidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III


13. Sümerler hukuk fikrine büyük önem vermişler, adaletin korunması için birtakım kanunlar yapmışlardır.
Buna göre Sümerlerde,
I. hukuk devleti anlayışının kabul edilmesi,
II. kanun üstünlüğünün benimsenmesi,
III. aynı suçlara farklı cezaların verilmesinin önlenmesi
durumlarından hangilerinden bahsedilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
14. Mısırlılar ülkeyi idarî birimlere ayırmışlardı. Her idarî birimin başında bulunan vali Firavun için vergi ve asker toplardı.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Halkın yönetime katılması
B) Danışma meclisi özelliği
C) Merkezî otoritenin güçlü olması
D) Sosyal devlet anlayışı
E) Laik yönetimin hakim olması


15. Çin medeniyetine ait bazı bilgiler şunlardır;
I. Sülaleler tarafından yönetilmişlerdir.
II. Kağıt, matbaa, pusula ve barut buradan tüm dünyaya yayılmıştır.
III. Felsefî düşünceler din olarak algılanmıştır.
Bu özelliklerden hangileri, Çin’de bilimsel çalışmalar yapıldığının göstergesidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


16. Eski Hint medeniyetinde Kast sisteminin bazı özellikleri şunlardır,
I. Sınıflar arası geçiş kesinlikle yasaktır.
II. Sınıfsal özellikler babadan oğula geçmektedir.
III. Toplumda dikey hareketlilik yoktur.
Bu özelliklerden hangileri, toplumda sınıfsal farklılıklar olduğunu gösterir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III


17. İlkçağ’da Anadolu ile Mezopotamya arasında ticaretin gelişmesinde,
I. ulaşım imkânlarının kolay olması,
II. ihtiyaçtan fazla üretimin yapılması,
III. birbirlerinin gereksinimleri olan malların üretilmesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III


18. İlkçağda,
· Yunanistan’da sınıflar arası mücadelenin yaşanması,
· Roma’da cumhuriyet döneminde Patici – Plepler arasında eşitlik için mücadeleler olması,
gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisinde düzenlemeler yapılmasını zorunlu kılmıştır?


A) Yönetim şekli B) Dini inanç
C) Kültür – sanat D) Hukuk anlayışı
E) Ticari faaliyetler

İslam Öncesi Türk Tarihi


1. İslamlık öncesi Türklerde,
I. din adamının üstünlüğünün görülmemesi,
II. kölelik kavramının olmaması,
III. kanun üstünlüğünün varlığı
gibi durumlardan hangileri sınıf farkının oluşmasını engellemiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
2. İslamlık öncesi Türk devletlerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi federatif bir devlet yönetimi olduğunun göstergesidir?

A) Kut anlayışı
B) Veraset sistemi
C) Kurultay Meclisi
D) İkili teşkilatla yönetim
E) Saltanatla yönetim
3. İlk Türk devletlerinin kısa sürede birçok devlet kurmaları,
I. teşkilatçı olma,
II. sosyal devlet anlayışı,
III. bağımsız yaşama arzusu
durumlarından hangilerinin sonucu olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III4. İlk Türkler ihtiyaç fazlası her türlü üretimlerini komşu devletlere ihraç etmişlerdir. Ülkelerinde yetişmeyen ürünleri ise dışarıdan almışlardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İthalat ve ihracat dengesi olduğu
B) Tarımsal üretimde kendi kendilerine yettikleri
C) Çevre ülkelerle ticarî ilişkiler kurulduğu
D) Ekonomik istikrarın korunduğu
E) Ekonomik girişimlerde bulunulduğu
5. İlk Türk devletlerinde halkın farklı kıyafetleri vardı. Genelde yünden ve deriden imal ettikleri kumaştan elbiseler giymişlerdir.
Bu durumun oluşmasında,
I. değişik bölgelerin coğrafi özellikleri,
II. sosyal yaşantının farklı olması,
III. ekonominin hayvancılığa dayanması,
gibi sebeplerden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III6. Türk tarihi tek bir topluluğun belirli bir bölgedeki tarihi değildir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma etki eden bir sebep değildir?

A) Teşkilatçı olma
B) Bağımsız yaşama arzusu
C) Göçebe hayat tarzı
D) Veraset anlayışı ile yönetilme
E) Atıl ve hareketli olma7. İlk Türk devletlerinde,
I. İpek Yolu için mücadele vermeleri,
II. ticarî antlaşmalar yapmaları,
III. dışarıdan tarım ürünleri satın almaları
gibi faaliyetlerinden hangileri ülkedeki ekonomik dengeyi korumak istediklerinin göstergesidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III8. İslamiyet öncesi Türk devletlerinden bazıları Çin ile sürekli mücadele etmiştir. Çinlilerle zaman zaman barış içinde yaşamış, ekonomik çıkarlarını korumak için ticarî antlaşmalar yapmıştır.
Bu durum,
I. siyasî istikrarın ekonomiyi geliştirmesi,
II. ulusal bağımsızlıktan tavizler verilmesi,
III. ülke yönetiminde Çin hâkimiyetinin artması
özelliklerinden hangileri ile açıklanabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
9. Uygurlar döneminde ticarî ilişkilerin gelişmesinden dolayı, kişiler arası anlaşmazlıkları çözüme kavuşturma ihtiyacı bazı kuralların yazılı hale gelmesine neden olmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Töre hukukunun temeli artmıştır.
B) Ticarî hukukun gelişmesi sağlanmıştır.
C) Sosyal devlet anlayışı gelişmiştir.
D) Hukuk üstünlüğü ilkesi kabul edilmiştir.
E) Uygurların yerleşik hayata geçmesi hukuksal gelişmeleri engellemiştir.10. İslamlık öncesi Türklerde bizzat hakan tarafından verilen şölenlere tüm halk katılırdı. Dinî ve ulusal amaçlı bu şölenlerde kurban kesilir, at yarışları yapılır, yoksul halk doyurulup, giydirilirdi.
Bu durum,
I. toplumsal dayanışmanın,
II. halkın birlikte yaşama arzusunun,
III. ulusçuluk kavramının
sonuçlarından hangilerinin göstergesidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III11. Aşağıdakilerden hangisi İslamlık öncesi Türklerin farklı kültürlerden etkilendiğinin göstergesidir?

A) Göçebe hayat tarzının benimsenmesi
B) Mani ve Budizm dininin benimsenmesi
C) Orduda onlu sistemi uygulamaları
D) Kendilerine özgü alfabelerinin olması
E) Siyasi birliğe önem verilmesi12. İslamlık öncesi Türk devletlerinde orduda,
I. her Türk’ün asker olması,
II. ücretli askerlerin olmaması,
III. süvari birliklerin temel alınması
gibi özelliklerden hangileri vatan sevgisinin bir sonucu olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III


13. İlk Türk devletlerinde hükümdarın ölümünden sonra hanedan üyelerinin saltanat mücadelesi yapması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Taht kavgalarının yaşandığı
B) İç çekişmelerin görüldüğü
C) Boyların ülke yönetiminde tek yetkili olduğu
D) Merkezî otoritenin çok güçlü olmadığı
E) Ülkenin parçalanmasına neden olabileceği
14. Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerinde etkili olan,
– otlak yetersizliği,
– boylar arası mücadele,
– hızlı nüfus artısı,
– yeni yerler fethetme arzusu,
– dış baskının olması
gibi sebepler aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili değildir?

A) Askerî B) Ekonomik
C) Sosyal D) Kültürel
E) İdarî

15. İslamlık öncesi Türklerde yazılı hukukun gelişmemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Kut anlayışının olması
B) Sözlü edebiyata önem verilmesi
C) Törelerin çok gelişmiş olması
D) Adalet sisteminin olmaması
E) Yerleşik hayata geçilmesi

16. İlk Türk devletlerinde Kurultay’da,
I. ordunun denetim raporlarının görüşülmesi,
II. ülkedeki tüm hayvanların sayım sonuçlarının alın-ması,
III. yapılacak fetihlerin planının yapılması
gibi çalışmalardan hangileri sadece askerî kararların alınmadığının göstergesidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

17. İslamlık öncesi Türklerdeki,
I. ülkenin Töreye göre yönetilmesi,
II. Çin ile İpek Yolu için mücadele edilmesi,
III. Kut inancının olması
durumlarının yönetim, ekonomi ve hukuk alanlarıyla ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde gruplandırılmıştır?

Yönetim Ekonomi Hukuk
A) I ..............II......... III
B) II .............III .........I
C) I ..............III .........II
D) III ............I.............II
E) III ...........II ...........I

18. I. Asya Hunları
II. Göktürkler
III. Uygurlar
Yukarıda verilen devletlerin kurulması kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisinde sıralanmıştır?

A) I, II, III B) II, I, III C) II, III, I
D) III, I, II E) III, II, I

İslam Tarihi

1. İslâm dininin Mekke dışında yayılmasında,
I. göçler,
II. ticarî faaliyetler,
III. savaşlar
gibi unsurlardan hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III2. İslâm tarihinde,
– Bedir Savaşı’nda esirlerin okuma - yazma öğretmeleri karşılığı serbest kalması,
– Medreselerin kurulması
gelişmeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Eski gelenekler devam ettirilmiştir.
B) Sadece askerî zaferlere değer verilmiştir.
C) Bilimsel özgürlük yoktur.
D) Eğitime önem verilmiştir.
E) Kültürel çalışmalar yabancılara devredilmiştir.3. Mekkeli müşriklerin İslâmiyet’i kabul etmemelerinde etkili olan,
I. atalarına bağlı olmaları,
II. eski gelenek ve alışkanlıklarını terk edememeleri,
III. İslâmiyet’in adalet ve eşitliğe önem vermesi
gibi sebeplerden hangileri sosyal çıkarlarının zedelenmesini istemediklerinin sonucu olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III4. İslâm medeniyetinin,
I. değişik kültürlerden etkilenmesi,
II. geniş bir coğrafyaya yayılması,
III. değişik etnik gruplarla tanışması
gibi özelliklerinden hangileri özgün olmadığının göstergesidir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
5. Bedir Savaşı’nın aşağıdaki sonuçlarından hangisinin savaş hukukunun ortaya çıkmasına neden olduğu söylenebilir?

A) Orduya katılımın artması
B) Ganimet ve esir elde edilmesi
C) İslâm dininin yayılması
D) İlk askeri zaferin kazanılması
E) Şam ticaret yolunun ele geçirilmesi
6. Hicretten sonra Medine’de Yahudilerle bir vatandaşlık antlaşması yapılmış ve Yahudilere sosyal, dinî ve ekonomik haklar verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hoşgörülü olunduğu
B) İnsan haklarına önem verildiği
C) Gayrimüslimlerin yönetime katıldığı
D) Sosyal adalet kavramının geliştiği
E) Toplumsal düzenin bozulmasının engellendiği
7. Hudeybiye Antlaşması’nın,
I. Müslümanların resmen tanınması,
II. uygulanma imkânının bulunması,
III. İslâmiyet’in yayılmasını hızlandırması
sonuçlarından hangileri diplomatik bir zafer olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
8. İslâmiyet’ten önce Arap Yarımadası’nda,
I. merkezî otoritenin olmaması,
II. kabileler arası savaşların yaşanması,
III. kan davalarının olması
gelişmelerinden hangileri siyasî birliğin olmadığının göstergesidir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
9. Dört Halife dönemindeki aşağıdaki gelişmelerden hangisi demokratik bir ortam olduğunun göstergesidir?

A) İslâm dininin yayılması
B) Ülkenin illere ayrılması
C) Halifelerin seçimle işbaşına gelmesi
D) Kadı tayinlerinin yapılması
E) Ticarî antlaşmalar imzalanması10. Aşağıdakilerden hangisinin doğrudan Kuran-ı Kerim’in bozulup tahrif edilmesini önlemek amacıyla yapıldığı savunulabilir?

A) Arapçanın resmî dil ilan edilmesi
B) Kuran-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi
C) Kuran-ı Kerim’in fethedilen yerlere gönderilmesi
D) Medreselerin kurulması
E) Fıkıh ve tefsir bilimlerinin ortaya çıkması11. İslâm dininin bütün sosyal sınıflar tarafından kabul edilmesinde,
I. evrensel kurallarının olması,
II. eşitliğe ve adalete önem verilmesi,
III. ayrımcılığı kabul etmemesi
özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III12. Hz. Ebubekir döneminde,
I. yalancı peygamberle mücadele edilmesi,
II. dinden dönenlerle savaşılması,
III. zekât vermeyenler üzerine sefere çıkılması
gelişmelerinden hangileri dinî ve siyasî birliği sağlamaya yöneliktir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III13. Hicretin bazı sonuçları şunlardır;
I. İslâm site devleti kurulmuştur.
II. Hz. Peygamber devlet başkanı olmuştur.
III. Müslümanlar baskıdan kurtulmuştur.
Bu sonuçlardan hangileri siyasî bir özellik taşımaktadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
14. Hz. Ömer döneminde meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisi fetihlerin hızlandırılmasına yöneliktir?

A) Ülkenin idarî birimlere ayrılması
B) İllere valinin yanında kadı tayini yapılması
C) Ordugâh şehirlerinin kurulması
D) Beytülmal’in kurulması
E) Divan teşkilatının oluşturulması
15. Uhud Savaşı’ndan sonra,
I. toprak kayıplarının olmaması,
II. her iki tarafın da yaptırıma tabi tutulmaması,
III. savaş tazminatları ödenmemesi
durumlarından hangileri savaşın kesin galibinin olmadığının göstergesidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

16. Hz. Ömer döneminde,
– Divan’ın kurulması,
– Beytülmal’in kurulması,
– Ordugâh şehirlerinin kurulması,
– Fethedilen yerlerin idarî birimlere ayrılması
gelişmeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İslâm rönesansının başladığı
B) Uluslar arası ticaretin geliştiği
C) Devlet teşkilatının temellerinin atıldığı
D) Farklı kültürlerden etkilenildiği
E) Sadece idarî yapılanmaya önem verildiği
17. İslam tarihinde,
I. divan teşkilatının kurulması,
II. ilk İslam parasının bastırılması,
III. donanmanın oluşturulması
gelişmelerinin askeri, yönetim ve ekonomi alanlarındaki teşkilatlanmalarıyla ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde gruplandırılmıştır?

Askeri Yönetim Ekonomi
A) I .........II............ III
B) III ......I ..............II
C) II .........III ...........I
D) I .........III ............II
E) III .......II ..............I
 
Geri
Üst