Tarihi Çağlara Giriş Konu Anlatımı

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
2. ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR
1. KONU: TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ

+ Yazı, Mezopotamya'da Sümer şehir devletleri zamanmda bulunmuştur. (M.O. 3200-3500)
+ Yazı, tarih bilgilerinin ortaya çıkmasına hız kazandırmıştır.
+ Yazının bulunuşu tarihçiler tarafından tarihin başlangıcı olarak kabul edilir.
+ Tarih yazının icadıyla başlar.
+ Tarihçiler yazının bulunuşunu tarihin başlangıcı olarak kabul ederler. Çünkü yazının bulunuşu ile birlikte o
dönemler hakkındaki bilgilerimiz birdenbire artmıştır.
+ Bu nedenle yazının icadından önceki dönemlere, o dönem hakkındaki bilgilerimiz sadece yazısız belgelere
dayandığı ve az olduğu için KaranIık Devirler veya Tarih öncesi Devirler denir.
+ Yazının bulunuşundan sonra bilgilerimiz birden bire artar. Yazının icadından sonraki dönemlere de Tarih
Devirleri (Çağları) denir.

1. TARiH ÖNCESi CAGLAR
a. Taş Çağı (MO 600.000-5.000)
Eski Taş Çağı (Paleolitik)
 • İnsanlığın yaşadığı en eski ve uzun devirdir.
 • İnsanlar avcı ve toplayıcı, yani tüketicilerdir.
 • Mağara ve ağaç kovuklan barınak olarak kullanılmıştır.
 • Mağara duvarına resimler yapılmıştır.
 • Göçebe yaşam tarzı vardır.
 • Taş ve kemikten kesiciler, deliciler, iğneler, bizler yapılmıştır.
 • Dönemin sonlanna doğru ateş bulunmuştur.
 • Dünyada Paleolitik Döneme ait ilk izlere İspanya’daki Altamira, Fransa’da Lasque (Laskö) mağaralarında rastlanmıştır.
 • Türkiye’de; Antalya’da Karain, Beldibi ve Belbaşı İstanbul’da Yarımburgaz mağaraları örnek gösterilebilir.
 • Yarımburgaz Mağarası, Türkiye’deki bilinen en eski yerleşim yeridir.
Orta Taş Çağı (Mezolitik)
 • Yontma Taş Çağı'ndan Cilalı Taş Çağı'na geçiş dönemidir. Buzullar erimeye başlamıştır.
 • İnsanlar ölü gömmeyi ve balık avlamayı öğrenmişlerdir.
 • Türkiye’de bu dönemi aydınlatan merkezler; Antalya’da Beldibi, Ankara’da Macunçay, Göller yöresinde Baradiz, Samsun’da Tekkeköy mağaralarıdır.
Yeni Taş Çağı (Neolitik Devir)
 • Buzul Çağı sona ermiştir.
 • Tarımsal üretim başlamıştır.
 • İnsanlar üretici durumundadır.
 • Bazı hayvanlar evcilleştirilmiştir.
 • Özel mulkiyet kavramı doğmuştur.
 • Değiş-tokuş şeklinde ticaret başlamıştır.
 • Meslekler doğmuş, işbölümu ortaya çıkmıştır.
 • Köyler kurulmuştur.
 • Bitki liflerinden elbise yapılmış, dokumacılık başlamıştır.
 • Menhir ve dolmen denilen anıtmezarlar yapılmıştır.
 • Türkiye’de bu çağa ait kalıntılara Konya yakınlarında bulunan Çatalhöyük, Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü ve Gaziantep Sakçagözü’nde rastlanmıştır.
 • Çayönü Türkiye’de ve Güneydoğu Avrupa’da Yeni Taş Çağında kurulan ilk köy yerleşim yeri, Konya’da bulunan Çatalhöyük ise insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilmektedir.

b. Maden Çağı
Bakır Çağı
 • Kolay işlendiğinden bakı r madeni kullanılmıştır.
 • Baktrdan araç ve gereçler yapılmıştır.
 • Köyler büyümüştür.
 • Altın ve gümüş işlemeciliği zamanla gelişmiştir.
 • Türkiye’de bu döneme ait merkezler; Çorum’da Alacahöyük, Denizli’de Beycesultan, Çanakkale’de Kumtepe ve Truva, Samsun’da İkiztepe gibi yerleşim yerleri bulunmaktadır.
Tunç Çağı
 • Bakır ve kalayın karışımıyla daha sert olan tunç elde edilmiştir.
 • Tekerlek icat edilmiştir.
 • Hayvan arabaları kullanılmış, daha mesafeli ticaret başlamıştır.
 • Bu dönemde site adı verilen ilk şehir devletleri kurulmuş, bunun ardından Mezopotamya’da Sümer ve Akad; Anadolu’da Hitit Devleti gibi ilk büyük devletler ortaya çıkmıştır.
 • Türkiye’de bu döneme ait merkezler; Ankara’da Ahlatlıbel, Kayseri’de Kültepe yer almaktadır.
Demir Çağı
 • Daha dayanıklı araçlar ve silahlar yapılmıştır.
 • Saban ve orak kullanılmasıyla üretim artmıştır.
 • İmparatorluklar kurulmuştur.
 • Yazının bulunmasıyla tarih öncesi devirler sona ermiştir.
 • Burdur’da Hacılar, Çanakkale’de Truva, Yozgat’ta Alişar, Çorum’da Alacahöyük bu çağ yerleşmelere örnek gösterilebilir.
Tarih Öncesi Devirlerin Genel Özellikleri
+ Tarih öncesi dönemlerin devirlere ayrılmasında, kullanılan araç ve gereçlerin malzemesi dikkate alınmıştır.
+ Tarih öncesidönemlere karanlık devirler de denir.
+ Bütün devirler bütün toplumlarda aynı anda yaşanmamıştır.
+ Her toplum bütün devirleri sırasıyla yaşamamıştır.
+ Devlet düşüncesinin ortaya çıkması Tunç Devri'ndedir.
+ İnsanlann ihtiyaçları, icatları ortaya çıkarmıştır.

2. TARiH ÇAĞLARI
 1. İlkçağ: (Yazının icadı M. 3200- Kavimler Göçü 375)
 2. Ortaçağ: (Kavimler Göçü 375- İstanbul'un Fethi 1453)
 3. Yeniçağ: (İstanbul'un Fethi 1453 - Fransız İhtilali 1789)
 4. Yakınçağ: (Fransız İhtilali 1789- Günümüze dek.)
Tarihi çağlara ayırmanın bilimsel bir yönü yoktur. Araştırmayı ve ögrenmeyi kolaylaştırmak içindir.
 
S Çevrimdışı

susta

New member
9. sınıf öğrencisiyim.Ateş, Orta Taş (Mezolotik) Çağ zamanında bulundu diye biliyorum.Siz Eski Taş (Paleolitik) Çağ demişsiniz.Hangisi doğrudur?
 
B Çevrimdışı

byzmbk

New member
Aslında ben bir yanlışlık görmüyorum.Çünkü benim çalıştığım tarih konu anlatımlı kaynaklarım ateşin Paleolitik(Eski Taş ) Çağı'nın sonlarına doğru bulunduğu yazıyor.
 
I Çevrimdışı

ioriVar

New member
Geri
Üst