Tarih Dersi 2. Dönem Eğitim Bölgesi Zümresi

M Çevrimdışı

memnuni

New member
Arkadaşlara hayırlı olması dileğimle yeni ilçe zümresidir.
2008-2009 ÖĞRETİM YILI2.DÖNEM KARAMÜRSEL İLÇESİ EĞİTİM BÖLGESİ TARİH DERSİ GENİŞLETİLMİŞ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI GÜNDEMİDİR


Toplantı Yeri :Karamürsel Lisesi
Toplantı tarihi: 3 mart 2009 Saat: 14.00
Toplantı Saati: 14.00
1. Açılış ve Yoklama
2. 2008-2009 Öğretim yılı birinci döneminin genel değerlendirilmesi (Planlar-eğitim-Öğretim-Ölçme Değerlendirme-Ödev Zümre Toplantıları-Eğitici Çalışmalar vb.)
3. Eğitim öğretim programlarında karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesine ilişkin görüş ve öneriler
4. Eğitim bölgesi, öğretim programları ile öğretim hizmetlerinin değerlendirilerek öğretimin kalitesinin yükseltilmesine ilişkin görüş ve öneriler.
5. Başarı değerlendirme sınav sonuçlarına göre öğrenci başarı seviyesinin belirlenmesi
6. Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumlarının değerlendirilmesi,karşılaşılan öğrenci sorunları,bu sorunların giderilmesine ilişkin çözüm önerileri.Öğrencilerin başarılı olma konusunda alınacak önlemler.
7. Öğretmenlerin mesleki eserler ile eğitim öğretim alanında yeni gelişmelerden bilgilendirilmesi için görüş ve öneriler
8. Kurula gündeme alınması uygun görülen gündem maddelerinin görüşülmesi
9. 2008-2009 öğretim yılı ikinci dönem için eğitim araç ve gereçlerine ilişkin donatım ihtiyaçlarının belirlenmesi.
10. Zümrece belirlenecek diğer gündem maddeleri
11.Dilek ve temenniler
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1-Zümre Başkanı M.Tuncer TUNÇ“2008-2009 öğretim yılı birinci döneminde eğitim ve öğretimin arttırmak, değerlendirmek için bir araya gelecek birtakım kararlar aldık.İkinci kanaat döneminde başarıyı daha da ileri götürmek için çalışmalıyız “dedi.
Zümre başkanı M.Tuncer Tunç isim okuyarak yoklama yaptı.Toplantıya 11 katılması gereken öğretmenlerin tümünün toplantıda hazır oldukları tespit edildi.

2-2008-2009 eğitim ve öğretim yılı genel değerlendirmesi yapıldı.I dönem zümrede alınan kararların , bütün zümre öğretmenleri tarafından uygulandığı tespit edildi.Yılbaşında yıllık ve günlük planlar,ders notları konusunda ayrıntılı işbirliği yapılarak zümre başkanı M.Tuncer Tunç, bazı zümre öğretmenlerine bir eğitim diski vermiştir.4GB görüntülü malzeme ve ders notu,plan,sunu,kısa belgeseller,tarih haritaları da bulunan
bu cd 100.yıl E.M.L.’den Veli Çelik ve Anadolu Lisesinden Hüseyin beye verilmişti.
Ödev konularının ilgili dersin programına uygun olarak açık ve anlaşılır şekilde tespit edilmesi öğrencilerin sınıf ve bilgi seviyelerinin göz önünde bulundurulmasının önemine değinildi.

3-Eğitim bölgesinde ders programlarının ve derslerin birbirine paralel yürütülmesi , uygulama birliğinin oluşturulması konusunda sorunlar ve bunlara ait öneriler ortaya konuldu.Zümre toplantısı öncesi ilçe milli eğitim müdürümüz Necati Çimen başkanlığında yapılan zümre başkanları toplantısında yeni il milli eğitim müdürümüzün hazırladığı ‘Gelecek İçin El Ele Eğitim Projesi’tanıtılmış,bu proje taslağı ilçe milli eğitim müd.internet sitesinden indirilerek ek olarak zümre öğretmenlerimize dağıtılmıştır.Necati beyin başkanlığındaki toplantıda aldığı notlar ve uyarıları zümre başkanı M.Tuncer Tunç,zümre öğretmenlerimize aktardı.Planlı derse girmenin önemini anlattı.
Karamürsel Lisesi Öğretmeni Mustafa Bat Lise-2 müfredatının yoğun olduğunu ve planlanan zaman içerisinde konuların yetiştirilmesinin zor olduğunu söyleyerek;1908 2.meşrutiyetin ilanından sonrakiş siyasi tarih konularının lise 3.sınıf T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konularıyla ortak olduğunu bu nedenle bu konuların seneye kaydırılmasını ve kültür –uygarlık konularına daha önce geçilmesini önerdi.Öneri kabül edildi. Ayrıca müfredatının hafifletilmesi gerektiğini vurguladı.
Karamürsel Lisesi Öğretmeni İlhami YILDIZ Lise 1 dersinin müfredatının bu yıl değiştirildiğini bu müfredata uyumda zorlandıklarını etkinliklere zaman ayırılamadığını söyledi.Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Öğretmeni Sönmez Aydın meslek liselerinde Tarih ders saatlerinin yeterli olmadığını ve meslek liselerinde bu saatlerin arttırılması gerektiğini söyledi.
Anadolu Lisesi Öğretmeni Hüseyin Er öğretmenler arasında bilgi akışı paylaşımının sağlanması gerektiğini zümre olarak bunu önemli ölçüde başardığımızı söyledi.Bu doğrultuda; diğer branş öğretmenlerinin derslerde ve yazılı sınavlarında dil kurallarına uyması konusunda işbirliğine gidilmesi kararlaştırıldı.Hüseyin Er lisesinde uygulanan sınav haftası uygulamasını anlatarak yararlı bir uygulama olduğunu söyledi.Zümrece ilçe çapında soru ve test bankası kurulabileceğini söyledi.

4-Eğitim bölgesinde eğitimin daha olumlu sonuçlar vermesi için bölgedeki bütün okulların kaynak alışverişinde bulunmasına karar verildi.
Karamürsel Lisesi Öğretmeni İlhami Yıldız Öğretimde kalitenin yükseltilmesi için, her konu sonunda test tekniğine başvurulması gerektiğini söyledi.Gamze Ünlü ,okullarında uygulanan deneme ve tarama testlerinin öğrenciyi ÖSS’ye hazırlamakta faydalı olduğunu yapılan deneme sınavlarına ek olarak her okulun da kendi imkanlarıyla en az 10 deneme ve tarama sınavı yapmasının yararlı olacağını söyledi.H.Tarık Yılmazer söz alarak,okulların kendi içlerinde deneme sınavları yapmasının öğrenciyi ÖSS sınavına hazırlamada etkili olduğunu söyledi.
Mustafa BAT; Meslek lisesi öğrencilerinin deneme sınavlarına önem vermediklerini bu nedenle bu tür sınavların meslek liselerinde uygulanamayacağını söyledi.Ders te soru-cevap yöntemiyle konuların pekiştirilmesi gerektiğini söyledi.
Bu doğrultuda zümre öğretmenleri tarafından şu kararlar alındı.
a)Öğretmen daima derse hazırlıklı girmelidir.
b)Öğretmen sınıfa girerken öğretmenlik vasfına uygun bir kıyafetle girer, yoklama yapar
c)Öğrencilerin derse ilgi ve katılımı sağlanmalıdır
d)İşlenen yeni konulara ilişkin çıkabilecek yeni sorular ve çıkmış ÖSS soruları öğrencilere yöneltilecektir
e)Sınıf tahtasının kullanımına özen gösterilmelidir.Harita kullanma alışkanlığı kazandırılmalıdır.
f)Öğrencilerin ders araç ve gereçleri yanlarında bulunmaları sağlanmalıdır.
g)Dersle ilgisi olmayan öğrencileri kazanmak , problemleri gidermek için önlemler alınmalıdır.
h)Öğretmen, dersi sürekli teftiş edilecekmiş gibi gerekli evrakları yanında bulunmalıdır.
ı)Her yarıyılda enaz bir sınavın ortak yapılması gerektiği
i)Ders dışında da öğrencilerin öğretmenlerinin yanına gelerek soru sormaya cesaretlendirilmeleri gereği vurgulandı.
j)Yazılı sınavlarından sonra sınav başarılarının bir çizelgeye çıkarılması az cevaplanan konuların tekrarlanmasının önemi anlatıldı.

5- Ümmühan Özişli:Seviye tespit sınavlarının yapılmaktan vazgeçilmesinin öğrenci-ÖSS sonuçlarının izlenmesini zorlaştırdığını ifade etti.Geçen yıl alınan il ve ilçe ÖSS tarih dersi sonuçları değerlendirildi.

6-Karamürsel Lisesi Öğretmenlerinden İlhami Yıldız öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin durumu ile ilgili rehber öğretmenlerle işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.Öğrencilere kahvaltı etme alışkanlığının kazandırılmasını istedi.M.Tuncer Tunç;Okul çevrelerinin emniyetçe denetlenmesini,kahvehanelere öğrencilerin girişininin engellenmesini,sigara yasağının etkin denetlenmesini,İnternet kafelerinin ve Game Salonlarının sıkı bir şekilde denetlenmesini istedi.

7-Veli Çelik ; MEB yayınevi ,Üniversitelerin yayınları,T.T.K.,A.T.D.Y.K.Yay.,Kültür Bakanlığı yayınevi eserlerinin okul kütüphanelerine gönderilmesiyle öğrenci ve öğretmene yeni kaynak yaratılabileceğini temel kaynak sıkıntısının okul kütüphanelerinde çokca bulunduğunu söyledi.

8-M.Tuncer Tunç ,ÖSS’ deki yeni düzenlemeler göz önüne alınarak öğrenimdeki eksik yönlerin telafisi amacıyla , derslerde yeri geldikçe test çözülmesi gerektiği belirtildi.Karamürsel Lisesi öğretmenleri bu amaçla hafta içinde gerektiğinde ders dışı saatlerde etüd çalışması yaptıklarını söylediler.

9-İzzet Güvenaltın; Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ve öğrenciye internete ulaşmayı kolaylaştırırsa bunun fayda getireceği vurgulandı.
İlhami Yıldız.Çağdaş bir eğitim için okullarda tepegöz,slayt makinesı,projeksiyon makinesı ve bilgisayar laboratuarı olması gerektiğini söyledi.Hüseyin Er :Okullarda fizik.kimya laboratuarı gibi birde Tarih dersliği olması gerektiğini ve bu derslikte televizyon,dvd oynatıcı,bilgisayar,projeksiyon cihazı gibi çağdaş görsel malzemenin bulunması gerektiğini söyledi.M.Tuncer Tunç,okul idaresinin de desteğiyle okulumuzda 4 sınıfa bilgisayar,projeksiyon aleti ve üç sınfa vcd-tv bulunduğunu bunun ders işlemede görsel malzeme kullanımı kolaylaştırdığını ve konuları pekiştirilmesine yaradığını ders başarısını arttırdığını söyledi.
10-Zümrede belirlenip görüşülen başka madde olmadı.Zümre başkanı başarılı bir dönem geçirme temennisinde bulunarak toplantıyı sona erdirmiştir.

Murat Tuncer TUNÇ
Eğitim Bölgesi Zümre K.Baş.
 
Geri
Üst