Osmanlı Kültür 2. Dönem 2. Test Sınavı (Ekonomi-Eğitim)(A-B Gurubu)

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti 11-C Sınıfı 2. Dönem 2. Test Sorularıdır.
-A GRUBU-
1-Köktürk Hükümdarı Kapgan Kağan Çin’den vergi olarak 1250 ton tohumluk buğday almıştır.
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Türkler ile Çinlilerin komşu olduğu
B)İki devlet arasında savaşların yapıldığı
C)Köktürklerin Gök Tanrı inancını benimsediği
D)Ticarette ileri gittikleri
E)Tarıma önem verdikleri

2-Aşağıdakilerden hangisi Uygurların kullandığı kağıt paradır?
A)Böz B)Sikke C)Kuanpoyu D)Çav E)Metelik

3-Türklerin Mülkiyet anlayışının gelişmemesi;
I- Örgüt Yapısı
II- Göçebe Oluşları
III- Savaşçı oluşları
Hangilerine dayanmaktadır?
A)Yanlız I B)Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

4-Türklerde Hunlarla birlikte ticarette önemli gelişmeler yaşanmıştır.
Türkler Hunlar döneminde komşu ülkelere aşağıdakilerden hangisini satmamışlardır?
A)Kürk B)Et C)Tahıl D)Deri E)Yün

5-Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinden ürün karşılığı alınan vergi çeşididir?
A)Zekat B)Cizye C)Avarız D)Öşür E)Derbent Resmi

6-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları’nda ikta sisteminin zayıflama nedenlerinden değildir?
A)Miri toprakların vakıf haline getirilmesi
B)Moğol İstilası
C)Miri toprakların nüfuzlu kimselere ikta olarak verilmesi
D)Sultanların taraftar toplamak için bu toprakları mülk olarak vermeleri
E)Türkmenlerin devlete küstürülmesi

7-Türk-İslam devletlerinde gelirleri cami, medrese, darüşşifa gibi sosyal ve dini hizmetlerin giderlerini karşılaması için ayrılan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?
A)İkta B)Vakıf C)Mülk D)Haraci E)Yurtluk

8-Türk-İslam devletlerinde yolların güvenliğini sağlamak yolculuğu kolaylaştırmak ve ticareti canlandırmak için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
A)Daruşşifalar B)Kervansaraylar C)Medreseler
D)Sebiller E)İmaretler


9-Ahiliğin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Dini ve iktisadi bir kuruluştur.
B)Müslüman ve gayrimüslim tüm esnafa açıktır
C)Usta-Çırak ilişkisi içinde çalışmaktadır
D)Kaliteli, bol ve ucuz üretim
E)Üretim ve dağıtım düzen içinde gerçekleşmesi için çalışmaktadır.

10-Osmanlı Devleti 17. Yüzyıldan itibaren nakit para ihtiyacını karşılamak için uzak bölgelerdeki toprak gelirlerini açık artırma yolu ile satıp parasını peşin alma yoluna gidilmiştir.
Osmanlı Devleti’nde ki bu uygulamaya ne ad verilir?
A)Mültezim B)İltizam C)Müsadere D)Dirlik E)Mukata

11-Aşağıdaki vergilerden hangisi örfi vergiler arasında yer almaz?
A)Avarız B)Derbend C)Cizye
D)Kürekçi bedeli E)İzn-i Sefine

12-Osmanlı Devleti’nde halkın ihtiyacını karşılamak için büyük şehirlerde kurulan toptancı haline ne ad verilirdi?
A)Bedesten B)Sebil C)İmarethane
D)Kervansaray E)Kapan

13-Türkiye Cumhuriyeti’nde,
I-Kurtuluş Savaşı’ndan yeni çıkılması,
II-Halkın elinde yeterli sermayenin olmaması.
Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin zorunlu olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur?
A)İnkılapçılık B)Cumhuriyetçilik C)Milliyetçilik
D)Devletçilik E)Halkçılık

14-Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandıkları ilk alfabedir?
A)Köktürk B)Uygur C)Arap D)Yenisey E)Altay

15-18 harften oluşmaktadır
-Bu harflerin 3ü sesli 15 sessizdir.
-Sağdan sola doğru yazılır
-VIII.y’dan XV. Yüzyıla kadar kullanılmıştır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen alfabe aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)Kutluk Devleti B)Kırgızlar C)Asya Hun Devleti
D)Uygurlar E)Peçenekler

16-Aşağıdakilerden hangisi Türklerin bilimsel faaliyetlere önem verdiklerini gösterir?
A)Yaylak ve kışlak yaşam tarzını benimsemeleri
B)Yerleşik hayata geçmeleri
C)On iki hayvanlı Türk Takvimi’ni yapmışlardır.
D)Demiri işlemeleri
E)Töre hukuku uygulamaları
17-Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletleri döneminde yetişen bilim adamlarından değildir?
A)Farabi B)Tonyukuk C)Ali Kuşçu D)Uluğ Bey E)Biruni

18-Türk-İslam Devletleri’nde eğitim-öğretim faaliyetleri aşağıdaki kurumlardan hangisinde yapılmaktadır?
A)Darulfünun B)Enderun C)Sıbyan Mektebi
D)Camiler E)Medreseler

19-Karahanlılarda medrese yöenticilerine …………………….
Öğretmenlerine ise …………………………… denirdi.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A)Fakih-Muid B)Softa-Mültezim C)Müderris-Lala
D)Fakih-Müderris E)Atabey-Emir

20-I-İcazetname
II-Gedik
III-Mülazemet
IV-Danişmend
V-Softa
Yukarıdakilerden hangisi medreselerden başarı ile mezun olanlara verilen bir nevi diplomadır?
A)I B)II C)III D)IV E)V

21-Türk-İslam devletlerinde şehzadelerin eğitiminden sorumlu olan kişi kimdir?
A)Şehzadegan B)Lala C)Atabey
D)Beylerbeyi E)Muhtesip

22-Osmanlıda ilk medrese aşağıdaki padişahların hangisi tarafından açılmıştır?
A)Orhan Bey B)I. Murat C)II. Murat
D)Orhan Bey E)Yıldırım Beyazit

23-Aşağıdaki kurumlardan hangisi askeri eğitim dışında kalır?
A)Tophane B)Tüfekhane C)Kılıçhane
D)Lonca E)Mehterhane

24-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde yaygın ve örgün eğitim kurumlarından değildir?
A)Medrese B)Enderun C)Humbarahane
D)Softa E)Tekke ve Zaviye

25-Mustafa Kemal 1922 yılında Bursa’da yaptığı konuşmada “Bence öğretim programlarının iki önemli yönü vardır. Bunlar, toplumsal hayatımızın ihtiyaçlarını karşılaması ve yeni hayata uygun olmasıdır.” diyerek eğitimin hangi yönüne vurgu yapmıştır?
A)Gelenekçi B)Demokratik C)Çağdaş
D)Durağan E)İnsancıl

Not:Her sorunun doğru cevabı 4 puandır. Süre 30 dakikadır. Başarılar.
.......................
Tarih Öğretmeni
 
Son düzenleme:
ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti 11-C Sınıfı 2. Dönem 2. Test Sorularıdır.
-B GRUBU-
1-Orta Asya ticaretinde önemli bir yer sahip olan İpek Yolu’nun başlangıç noktası aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çin B)Tibet C)Kırım D)Hindistan E)Türkmenistan

2-Doğu-Batı Ülkeleri arasında önemli bir yol olan İpek Yolu’nun esas ticari malları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Kağıt B)Çini C)Buğday D)Cam E)İpek

3-Orta Asya’da bazı yerlerden bulunan sulama kanalları ve sabanlar aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
A)Ticarette ileri gittiklerini
B)Tarım ile uğraştıklarını
C)Yerleşik hayata geçtiklerini
D)Gök Tanrı inancına sahip olduklarını
E)Kültürel etkileşim yaşandığını

4-Orta Asya’da var olan göçebe yaşam tarzı Uygurlarla birlikte bir süre sonra değişmiş tarım ve ticaret ön plana çıkmıştır.
Uygurlarla meydana gelen bu değişimin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Beşbalık civarında bulunmaları
B)Din değiştirmeleri
C)Yerleşik hayata geçmeleri
D)İpek yolunun üzerinde kurulmaları
E)Sanata önem vermeleri

5-Türk-İslam devletlerinde devletin koruması karşılığında gayrimüslimlerden alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Cizye B)Öşür C)Haraç D)Ağnam E)Bac

6-Türkiye Selçukluları Devleti’nde,
I-Suğdak, Sinop, Alanya ve Antalya’nın alınması,
II-Ülkede yer altı madenlerinin işletilmesi,
III-Dokumacılık ve dericilik alanlarının geliştirilmesi
Durumlarından hangilerinin ekonomik gelişmeyi olumlu yönde etkilediği savunulabilir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I, II ve III

7-Anadolu Selçukluları’nda şehirde oturan esnafların aralarında kurdukları ekonomik-dini özellik taşıyan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ayanlık B)Ahilik C)Atabeylik D)Vakıf E)Derbent

8-I-Gümrük vergileri
II-Ganimet ve Savaş gelirleri
III-Ürün vergisi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti’nin sürekli gelir kaynaklarındandır?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)II ve III E)I ve III9-Türk-İslam devletlerinde sosyal refahın yaygınlaştırılması, eğitim ve sağlık giderlerini karşılaması için ön plana çıkan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tımar B)Vakıf C)Vergi D)Lonca E)İkta

10-Osmanlı Devleti’nde esnaf ve zanaatkarların kar oranlarının devlet tarafından belirlenmesine ne ad verilmektedir?
A)Mütesellim B)Narh C)Mültezim D)Kaime E)Sikke

11-Osmanlı Devleti’nin bütçe açığını kapatmak için zengin esnaflardan borç para almasına ne ad verilir?
A)Esham B)Müsadere C)Duyun-u Umumiye
D)Devalüasyon E)Merkantalizm

12-Osmanlı Devleti’nde toprağını boş bırakan köylüden alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ağnam B)Bennak C)Çift hane D)Çift Bozan E)Derbned

13-Yeni Türk Devleti’nin gerçekleştirdiği aşağıdaki inkılaplardan hangisi ile Türk karasularındaki yük ve yolcu taşıma işi Türk gemilerine bırakılmıştır?
A)Teşvik-i Sanayi Kanunu
B)Kabotaj Kanunu
C)İzmir İktisat Kongresi
D)I. Beş Yıllık Kalkınma Planı
E)Maarif Kongresi

14-Aşağıdaki Türk Devletleri’nin hangisi döneminde Türk Kültür ve Uygarlığı diğerlerine göre daha gelişmiştir?
A)Uygurlar B)Asya Hun Devleti C)Avrupa Hun Devleti
D)Köktürk Devleti E)Kırgızlar

15-I-Sav
II-Koşuk
III-Sağu
Yukarıdakilerden hangileri atasözleridir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I, II ve III

16-Türk-İslam dünyasından çok önemli bir yere sahip olan Nizamiye Medresesi’ni aşağıdaki devletlerden hangisi kurmuştur?
A)Karahanlılar B)Gazneliler C)Selçuklular
D)Osmanlı Devleti E)Karamanoğulları

17-I-Farabi
II-Harezmi
III-Yusuf Has Hacib
IV-Batlamyus
V-Biruni
Yukarıdaki bilim adamlarından hangisi Türk-İslam bilginleri arasında yer almaz?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)Yalnız IV E)Yalnız V
18-Türk İslam devletlerinde cami, kütüphane, müderris odası, çalışma odaları, halkın ders dinlemek için katılabileceği çalışma salonları, öğretmen ve öğrencilerin kalacağı ve dinleneceği odaları, abdeshane, eyvan gibi bölümlerden oluşan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A)Külliye B)Medrese C)Han D)Kervansaray E)Bedesten

19-I-Mederese
II-Kervansaray
III-Darul Hikme
IV-Beytül Hikme
V-Darul İlim
Yukarıda verilen Türk-İslam kurumlarından hangisi eğitimle ilgili bir kurum değildir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)Yalnız IV E)Yalnız V

20-Anadolunun ilk medresesi Tokat Niksar’da ………………
tarafından açılan ………………………medresesi’dir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A)Selçuklular-Karatay
B)Danişmendliler-Yağıbasan
C)Osmanlılar-Süleymaniye
D)Artuklular-Yakutiye
E)Danişmendliler-Cacabey

21-Medreselerden başarı ile mezun olanlara meslek ruhsatı anlamına gelen ………………………… verilirdi.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Atabey B)Müderris C)Fakih D)İcazetname E)Vakfiye

22-II. Murat döneminde açılan ve sarayın devlet adamı ihtiyacını karşılayan okul aşağıdakilerden hangisidir?
A)Birun B)Medrese C)Vakfiye D)Enderun E)Darulfünun

23-Osmanlı Devleti’nde eğitim veren aşağıdaki kurumlardan hangisi askeri eğitim dışında kalır?
A)Lonca B)Humbarahane C)Kılıçhane
D)Tüfekhane E)Tophane

24-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde yaygın ve örgün eğitim kurumlarından değildir?
A)Medrese B)Enderun C)Humbarahane
D)Mülazim E)Tekke ve Zaviye

25-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün eğitim anlayışıyla bağdaşmaz?
A)Milli B)Çağdaş C)Halkçı D)Akılcı E)Durağan


Not:Her sorunun doğru cevabı 4 puandır. Süre 30 dakikadır. Başarılar.
.......................
Tarih Öğretmeni
 
ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
Sınav daha yapılamadığından soruların cevapları şimdilik verilmeyecektir. Bilginize. Zaten sorular kolay niteliktedir. Selametle...
 
Geri
Üst