Osmanlı Gerileme(Test)

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
1)
- Doğu klasiklerinin Türkçe’ ye çevrilmesi
- Matbaanın kurulması
- Barok tarzı mimarinin uygulanması
- Çiçek aşısının ilk kez uygulanması

Lale devrinde görülen yukarıdaki yeniliklere bakıldığında bu dönemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kültürel çalışmalar yapıldığına
B) Tıp alanında gelişme görüldüğüne
C) Teknik alanda ıslahatlar yapıldığına
D) Askeri alanda ıslahatlar yapıldığına
E) Osmanlı mimari anlayışının geliştiğine


2) Gerileme döneminde Osmanlı ordusunun subay ve teknik eleman ihtiyacını karşılamak için birçok okul açılmıştır.

Aşağıdaki okullardan hangisi bu okullara örnek olarak gösterilemez?

A) Maarif mektebi
B) İstihkam okulu
C) Hendesehane
D) Mühendishane – i Berr- i Hümayun
E) Mühendishane – i Bahri Hümayun


3) Osmanlı Devletinin Gerileme Döneminde dış politikada takip ettiği siyaset aşağıdakilerden hangisidir?

A) Denge politikası izlemek
B) Cihad politikası
C) Duraklama devrinde kaybettiği toprakları geri almak
D) Batılı anlamda ıslahatlar yapmak
E) Devlet hazinesini zenginleştirmek.


4) Osmanlı devleti, Rusya’ ya Küçük Kaynarca Antlaşması ile “Ticaret amacıyla boğazlardan geçiş hakları ile Karadeniz ve Akdeniz limanlarından serbestçe faydalanma hakkı ” tanınmıştır.

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Rusya’ nın denizlerdeki etkinliği artmıştır.
B) Rusya Panislavizm politikasında başarılı olmuştur.
C) Osmanlı devleti denge politikasında başarısız olmuştur.
D) Rusya Osmanlı Devletinin içişlerine karışmaya başlamıştır.
E) Osmanlı devleti duraklama dönemine girmiştir.


5) Osmanlı Devletinin Gerileme Devrinde Avrupa’ daki yenilikleri örnek alarak ıslahatlar yapması Osmanlı devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Islahatlar başarıyla uygulanmıştır.
B) Ekonomik bağımsızlığını kazanmıştır.
C) Gerilemenin nedenleri ortadan kaldırılmıştır.
D) Avrupa’ nın üstünlüğü kabul edilmiştir.
E) Avrupa hukukundan faydalanılmıştır.


6) Küçük Kaynarca antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı devletlerindeki Türk – İslam toprak bütünlüğünün bozulduğunu gösterir?

A) Rusya Karadeniz’ de donanma bulundurabilecek.
B) Kırım bağımsız olacak.
C) Osmanlı Rusya’ ya savaş tazminatı ödeyecek.
D) Ruslar kutsal yerleri ziyaret edebilecek.
E) Ruslar gerekli gördükleri yerlerde konsolosluk açabilecek.7) Lale devrinde eğlence amaçlı olarak köşk, saray gibi yerlerin yapılası aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) Sosyal eşitliğin sağlandığının
B) Halkın ıslahatlara tepki gösterdiğinin
C) Toplumun ekonomisinin bozulduğunun
D) Padişahın başarısız olduğunun
E) Osmanlı devletinde dünya görüşünün değiştiğinin


8) Aşağıdakilerden hangisi III. Selim’in yenilik hareketlerini devlet politikası haline getirmek istediğine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Eyaletlerin yönetiminin yeniden düzenlenmesi
B) Askeri okullarda yabancı dil eğitimine yer vermesi
C) Devlet adamlarının görüşlerini alarak yenilikler yapması
D) Nizam – ı Cedid ordusunu kurması
E) Avrupa’ da sürekli elçilikler açması


9) Gerileme döneminde yapılan ıslahatlardan hangisi öncelikle kapitülasyonların olumsuz etkilerini önlemek amacı gütmektedir?

A) Avrupa’ da elçilikler açılması
B) İrad – Cedit hazinesinin kurulması
C) Ulufe alım satımının yasaklanması
D) İsrafın önlenmesi
E) Yerli malı kullanımının teşvik edilmesi


10) Aşağıdakilerden hangisi gerileme Döneminde Osmanlı maliyesinin bozulduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

A) Avrupa’ da sürekli elçilikler açılması
B) Çiçek aşısının kullanılması
C) Kumaş imalathanesinin açılması
D) İç borçlanma sisteminin kullanılması
E) İrad – ı cedid hazinesinin kurulması


11) Osmanlı Devleti 1739 Belgrad antlaşması ile Rusya’ nın boğazlar üzerindeki emellerini bir süre daha engellemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bunun bir göstergesidir?

A) Rusya’ nın Karadeniz’ de savaş ve ticaret gemisi bulundurmaması
B) Azak kalesinin Ruslara kalması
C) Rus çarının protokol bakımından Fransa kralına eşit sayılması
D) Rusların savaşta aldıkları yerleri geri vermesi
E) Rusların Ortodoks haklarının korunması


12) XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ nin toprak kaybına uğramasını aşağıdakilerden hangisinin hızlandırdığı söylenemez?

A) Islahatların yapılmasının
B) Ordunun bozulmasının
C) Avrupa devletlerinin güçlenmesinin
D) Ekonomik bozulmanın
E) Bilim ve teknik alanda geri kalmasının


13) Osmanlı devletinin XVII. Yüzyılda savaşlarda yenilgiler alması ve toprak kaybetmesi XVIII. Yüzyılda aşağıdakilerden hangisinin yapılmasını zorunlu kılmıştır?

A) Toprak sisteminin yeniden düzenlenmesini
B) Sancak sistemine yeniden dönülmesini
C) Egemenlik anlayışında değişiklik yapılmasını
D) Askeri alanda ıslahatlar yapılmasını
E) Kültürel çalışmalara hız verilmesini


14) XVIII. Yüzyıl ıslahatları genellikle askeri niteliklidir. Bu durumun doğurduğu olumsuz sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı sosyal yapısı bozuldu.
B) Maliye askeri harcamalara daha fazla kaynak ayırdı.
C) Savaşlarda mağlubiyetler yaşandı.
D) Ordu eğitimi için batılı danışmanlara ihtiyaç duyuldu.
E) İstanbul’ da yeniçeri ayaklanmaları çıktı.
 
Geri
Üst