Osmanlı Devleti Dağılma Devri Testi -1

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
1) II. Meşrutiyetin ilanından hemen sonra Yunanistan Girit’ i topraklarına kattığını, Bulgaristan’ ın bağımsız olduğunu, Avusturya Bosna – Hersek’ i topraklarına kattığını ilan etmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Osmanlı Rusya’nın Balkanlardaki nüfusunu kırmıştır.
B) İç politikadaki gelişmeler dış politikayı olumsuz etkilemiştir.
C) Osmanlı Balkan ulusların isyan etmelerini önlemiştir.
D) Osmanlı idaresi altındaki milletlere kendi devletlerini kurma hakkını tanımıştır.
E) Meşrutiyetin ilanı Osmanlı Devletini demokratikleştirmiştir.

2) Mora isyanı sırasında Avrupa devletleri Yunanlılara yakınlık göstererek para ve silah yardımında bulundular. 1827’ de Navarin’ de Osmanlı donanmasını yaktılar.
Avrupalılar bu hareketleriyle aşağıdakilerden hangisinde kendi aldıkları kararlara ters düşmüşlerdir?

A) Viyana Kongresi’ nde
B) Paris Konferansı’ nda
C) Ayestefanos Antlaşmasında
D) İstanbul konferansı’ nda
E) Londra Konferansı’ nda

3) Rusya hangi antlaşmayla boğazlar üzerinde geçici de olsa ilk olarak ayrıcalık kazanmıştır?

A) Belgrat Antlaşması
B) Paris Antlaşması
C) Yaş Antlaşması
D) Hünkar İskelesi Antlaşması
E) Londra Konferansı

4) İçerdiği maddeler incelendiğinde; Ruslara imzalanan Edirne Antlaşması’ nın (1829) Osmanlı uyruğundaki toplumlardan hangisinin yararına maddeler içerdiği söylenebilir?

A) Ermeniler B) Bulgarlar C) Rumlar
D) Arnavutlar E) Araplar

5) Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1833 tarihinde imzalanan Hünkar İskelesi Antlaşmasında “Osmanlılara bir saldırı olursa Rusya ordu ve donanama gönderecektir.” hükmü de yer alıyordu.
Bu madde Rusya’ ya aşağıdaki avantajlardan hangisini sağlamıştır?

A) Boğazlara inebilme
B) Osmanlının iç işlerine karışma
C) Avrupa devleti sayılma
D) Serbest ticareti yapma
E) Kapitülasyonlar elde etme

6)
I. Çeşme
II. İnebahtı
III. Sinop Baskını
IV. Navarin
Yukarıda verilenler çeşitli dönemlerde Osmanlı donanmasının yakıldığı yerlerdir. Bunlardan hangi ikisi 19. y.y’ da gerçekleşmiştir?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve IV E) II ve IV

7) Batılı devletlerin 19. y.y’ da Rusya’ ya karşı Osmanlı Devletini destekledikleri savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1877 – 78 Savaşı
B) Trablusgarp Savaşı
C) I. Dünya Savaşı
D) Balkan Savaşları
E) Kırım Savaşı

8) 1853 – 1856 yılları arasında Osmanlı ile Rusya arasında olan Kırım Savaşı’ nı sonuçlandıran antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Berlin B) Ayestefanos C) Edirne D)Bükreş E)Paris

9) Aşağıdakilerden hangisi Ayestafanos ve Berlin Antlaşmalarının özelliklerinden olamaz?

A) Rusya’ nın Osmanlı üzerinde baskı kurmasına neden olmuştur.
B) Yunanistan’ ın bağımsızlığına kavuşmasını sağlamıştır.
C) Osmanlıların Balkanlarda üstünlük kaybetmesine neden olmuştur.
D) 93 Harbinden sonra imzalanmıştır.
E) Antlaşmalardan biri geçersiz sayılmıştır.

10) Osmanlı Devleti’ nin yabancılara tanıdığı ekonomik ayrıcalıklar aşağıdakilerden hangisinin gelişmesini engellemiştir?

A) Eğitimin B) Tarımın C) Sanayiinin D) Askeri gücün E) Hayvancılığın

11) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ nin Balkanlarda Milliyetçilik akımı ve Rus panslavizminin etkisiyle başlayan parçalanmaları önlemek amacıyla aldığı önlemlerden biridir?

A) Nizam – ı Cedid’ in kurulması
B) Meclis – i Mebusan’ da her topluma temsil hakkı verilmesi
C) Yeniçeri ocağının kaldırılması
D) Fransa ile dostluğun sürdürülmesi
E) Harp Okulu’ nun açılması

12) Osmanlı devletinde parlamenter sisteme ilk kez hangi dönemde geçilmiştir?

A) III. Selim devrinde
B) Tanzimat devrinde
C) Lale devrinde
D) Meşrutiyet devrinde
E) I. Mahmut devrinde

13) Gerileme ve Dağılma döneminde Balkanlarda Osmanlıya karşı etkili olan akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Panslavizm
B) Panislamizm
C) Batıcılık
D) Osmanlıcılık
E) Türkçülük
 
Geri
Üst