Ortaaçağda Avrupa(Test)

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
1) Feodal sistemde ekonominin tarıma dayalı olmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Toprak sahiplerinin asillerden oluşması
B) Derebeylerin hakimiyet alanlarını genişletmek istemesi
C) Köylülerin ayrıcalıklı bir sınıf olması
D) Kilisenin geniş topraklara sahip olması
E) Zenginlik ölçüsünün toprak olması2) Papanın Haçlı seferlerine çağrı yapması üzerine harekete geçen Piyer Lermit isimli papaz, Fransa’ yı dolaşarak halka Müslümanlara karşı savaş açılması gerektiğini anlatmıştır.

Bu bilgilere dayanarak Haçlı Seferlerinin daha çok hangi alandaki nedenleri üzerinde durulmuştur?

A) Dini B) Sosyal C) Ekonomik
D) Askeri E) Siyasal3) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’ da sosyal eşitsizliğin varlığına bir kanıt olarak gösterilemez?

A) Ticari faaliyetlerde bulunulması
B) Serbest köylülerin zenginleştikçe bazı haklar kazanması
C) Soyluların tabakalara ayrılmaları
D) Din adamlarından vergi alınması
E) Köylülerin araziyle birlikte alınıp satılması
4) Haçlı seferi sonucunda;

I. Cam, kağıt, deri işleme ve dokuma faaliyetlerini
II. Pusula, barut ve matbaayı doğu dünyasından, Avrupalılar öğrenmişlerdir.

Bu iki durum Haçlı seferlerinin aşağıdaki sonuçlarından daha çok hangileriyle ilgilidir?

A) Sosyal – Kültürel
B) Sanayii – Teknik
C) Ekonomik – Dini
D) Siyasi – Kültürel
E) Askeri – Teknik


5) Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ Avrupasında Papa’ nın siyasi otoritesinin de bulunduğuna bir kanıt olarak gösterilebilir?

A) Günahları bağışlaması
B) Kiliseye karşı gelenleri aforoz etmesi
C) Kilisenin din adam yetiştirmesi
D) Tahta çıkan krallara taç giydirmesi
E) Bir ülkede Hristiyanlıkla ilgili uygulamaları durdurması6) Feodal sistemin en önemli yapısal özelliği siyasi parçalanışlık ve toplumsal eşitsizliktir.

Bu yargı dikkate alındığında Feodal sistemde aşağıdakilerden hangi ikisinin var olduğu kesinlikle söylenemez?

A) Krallık yönetimi – Kölelik
B) Şövalyelik ruhu – Tüccar sınıf
C) Derebeylik – soyluluk
D) Din etkili yönetim – Ayrıcalıklı din adamları
E) Merkezi yönetim – Sosyal eşitlik
7) Haçlı Seferlerinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Ticaretin gelişmesi, Akdeniz limanlarının öneminin artması
B) Derebeyliğinin zayıflaması
C) Kilisenin zayıflaması
D) Pusula ve barut gibi teknik buluşların Avrupa’ ya taşınması
E) Hristiyanların Kudüs’ ü geri almak istemesi8) Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin nedenleri arasında gösterilemez?

A) Kluni tarikatının çalışmaları
B) Papanın siyas nüfusunu arttırmak istemesi
C) Doğu – Batı ticaretinin gelişmesi
D) Doğunun zenginliklerine ulaşma isteği
E) Bizans’ ın Avrupa’ dan Türk ilerleyişine karşı yardım istemesi


9) Feodalite sistemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Feodalitede güçlü merkezi otoriteler görülür.
B) Feodalite’ de himaye altına giren kişiye vassal denirdi.
C) Himaye eden kişilere süzeren denirdi.
D) Senyörlerin başlıca vazifeleri savaşmaktı.
E) Feodalitede süzerenler şato ve kulelerin içinde yaşarlardı.10) Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’ nin sebeplerinden birisi olamaz?

A) Bizans’ ın Roma kilisesi tarafından tekrar egemenlik altına alınmak istemesi
B) Bizans’ ın yardım istekleri
C) Kluni tarikatının çalışmaları
D) İslam ülkeleri altında zulme uğrayan Hristiyanların çağrıları
E) Kudüs’ ün geri alınmak istemesi
11) Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’ nin sonuçları arasında yer almaz?

A) Doğu – Batı ticaretinin gelişmesi
B) Türklerin Anadolu’ yu almaları
C) Anadolu’ nun tahrip edilmesi
D) Avrupa’ da fikir ve sanat hareketlerinin başlaması
E) Papanın gücünü yitirmesi12) İngiltere’ de Ortaçağ’ da görülen ilk Demokrasi hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reform B) Coğrafi keşifler
C) Magna Carta D) Fransız ihtilali
E) Sanayii ihtilali


13) Pusulanın Haçlı Seferleri sonucunda Avrupa’ ya gelmesi Avrupa için hangi sonucu doğurmuştur?

A) Rönesans ve Reform hareketlerine
B) Derebeyliğinin zayıflamasını
C) Ateşli silahların kullanılmasını
D) Merkezi otoritenin güçlenmesini
E) Coğrafi keşifleri

14) Haçlı Seferleri’ nin aşağıdakilerden hangisini etkilediği söylenemez?

A) Derebeylik rejimini
B) İslam Dünyasını
C) Rönesans ve Reformu
D) Kilisenin gücünü
E) Kudüs’ ün kutsallığını15) Aşağıda verilen limanlardan hangisinin Haçlı seferleriyle önem kazandığı söylenemez?

A) Venedik B) Anvers C) Ceneviz
D) Napoli E) Floransa16) Haçlılara karşı koyan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Danişmentliler B) Karahanlılar
C) Büyük Selçuklular D) Anadolu Selçukluları
E) Memlüklüler
17) Bizans’ ta sanatçılar dinin ve imparatorluğun emrinde çalışmıştır.

Buna göre Bizans’ ta sanatçıların aşağıdakilerin hangisi bakımından engellendiği savunulabilir?

A) Anadolu topraklarında varolmuş çeşitli uygarlıklardan yararlanmaları
B) Siyasi otoriteyi artırmada yardımcı olmaları
C) Süslemeyi dayalı eserler yapmaları
D) Yönetimden maddi destek almaları
E) İşleyecekleri konuları özgürce seçmeleri
18) Feodalite rejimi, Avrupa’ da hangi dönemde en yaygın şekilde görülmüştür?

A) İlkçağ B) Ortaçağ C) Yeniçağ
D) Yakınçağ E) Tarih ö
 
Geri
Üst