Mart Ayı Tarih 10 Günlük Planları

T Çevrimdışı

tarihçi0058

New member
DERS PLANI

Dersin Adı TARİH
Sınıf 10
Ünite ÜNİTE: 4. 18. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ
Konu Avrupa’da Düşünce ve Ekonomi Alanındaki Gelişmeler
1. Avrupa’da düşünce Alanındaki Gelişmeler
2. Avrupa’da Sanayi İnkılâbı
Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı – Rus İlişkileri
Süre 80 dk. (2 Ders Saati)
Öğrenci Kazanımları;
Hedef ve Davranışlar. 3. Aydınlanma Çağı’nda meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmelerin etkilerini kavrar.
4. Sanayi İnkılâbı’nın nedenlerini ve ortaya çıkan değişimleri kavrar.
5. Osmanlı-Rus ilişkilerini, Rusya’nın genişleme siyaseti açısından değerlendirir.
Ünite Kavramları ve Sembolleri; - Sanayi İnkılabı, Sömürgecilik, Hammadde, Pazar Ekonomisi, Aydınlanma, Parlamentarizm, Mutlakıyet, Belgrad, Küçük Kaynarca, Yaş,
Öğretme-Öğrenme,
Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Not Tutma, Özet ve Tekrar
Kaynak.Araç ve Gereçler: Ders Kitabı, Harita, Tarih Atlası
ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ Sözel-Dilsel: - Öğretmen tarafından derste öğrenilecek konuların tahtaya yazılarak, neyin niçin öğrenileceği hakkında ön bilgi verilmesi.
- Konuyla ilgili kavramların açıklanması.
- Harita üzerinde açıklamalar yapılması.
- Konunun Öğretmen tarafından özetlenmesi ve açıklamalar yapılması.
- Öğrencilere konuyla ilgili sorular yöneltilmesi, verilen cevapların değerlendirilerek yanlış bilgi ve anlamaların düzeltilmesi.
- Konuyla ilgili bilgilerin tartışılması ve değerlendirilmesi.
- Anlaşılamayan noktaların tekrar açıklanması.
- Harita ve sözlük bilgisinin değerlendirilmesi.
- Konuyla ilgili örnek test ve soruların değerlendirilmesi.
Doğacı:
Sosyal-Kişiler arası:
Mantıksal:
İçsel-Bireysel:
Görsel-Uzaysal:
Bedensel:
ÖZET: - Sanayi İnkılabı sonucu Avrupa’da üretim arttı. Bunun sonucu hammadde ve Pazar ihtiyacı ortaya çıktı. Bu durumun sonucunda ise sömürgecilik faaliyetleri gelişti.
- Bilimin gelişmesiyle 17.yy Akıl Çağı, 18.yy. ise Aydınlanma Çağı olarak ortaya çıktı. Böylece akıl ve bilime dayalı düşünce Avrupa’da gelişerek modern Avrupa’nın temelleri atılmış oldu.
- Bütün bu gelişmeler Osmanlı devletine pek de olumlu yansımadı. Çünkü Osmanlılar bu gelişmelerin uzağında kalarak kendilerini yenileyemediler.

- 1736-1739 Osmanlı –Rus ve Avusturya savaşları sonucu bu dönemdeki son kazançlı antlaşma olan Belgrat Antlaşmasıyla, Pasarofça Antlaşmasıyla kaybedilen yerler tekrar alındı, Karadeniz’deki Osmanlı üstünlüğü kabul ettirildi. Arabuluculuk yapan Fransa’ya 1740’da yeni kapitülasyonlar verilerek sürekli hale getirildi.
- 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşları sonucu Küçük Kaynarca Antlaşmasını imzalayan Osmanlı devleti ağır bir yenilgi aldı. Ruslar Karadeniz’e indi. İlk defa savaş tazminatı ödendi. Ortodoksların himayesi Rusların eline geçti.
- 1787-1792 Osmanlı-Rus ve Avusturya savaşları sonucu Yaş Antlaşması imzalandı ve Kırım kaybedildi. Yıkılış dönemi başladı.

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME:
- Sanayi inkılabının sonuçlarını değerlendiriniz?
- Bu döneme akıl ve aydınlanma çağı denilmesinin nedenlerini tartışınız?
- Avrupa’daki gelişmelerin Osmanlı Devletine etkilerini değerlendiriniz?
- Gerileme döneminde Osmanlı devletinin temel politikası ne olmuştur?
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi: - Coğrafya Dersiyle ilgili harita, Türk Dili ve Edebiyatı dersiyle ilgili sözlük ve kavram bilgisi.
Planın Uygulanmasına
İlişkin Açıklamalar:

Uygundur
Ders Öğretmeni Okul MüdürüDERS PLANI

Dersin Adı TARİH
Sınıf 10
Ünite ÜNİTE: 4. 18. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ
Konu Amerika Birleşik Devletleri’nin Kurulması ve Fransız İhtilali
1.Amerika Birleşik Devletleri’nin Kurulması
2.Fransız İhtilâli (1789)

Süre 80 dk. (2 Ders Saati)
Öğrenci Kazanımları;
Hedef ve Davranışlar. 6. Amerika Birleşik Devletleri’nin kurulması ile ilgili olayları açıklar.
7. Fransız İhtilali’nin sebeplerini ve İhtilâl sonrasında ortaya çıkan fikir hareketlerini değerlendirir.
Ünite Kavramları ve Sembolleri; Amerika, Bağımsızlık Bildirgesi, İhtilal
Öğretme-Öğrenme,
Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Not Tutma, Özet ve Tekrar
Kaynak.Araç ve Gereçler: Ders Kitabı, Harita, Tarih Atlası
ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ Sözel-Dilsel: - Öğretmen tarafından derste öğrenilecek konuların tahtaya yazılarak, neyin niçin öğrenileceği hakkında ön bilgi verilmesi.
- Konuyla ilgili kavramların açıklanması.
- Harita üzerinde açıklamalar yapılması.
- Konunun Öğretmen tarafından özetlenmesi ve açıklamalar yapılması.
- Öğrencilere konuyla ilgili sorular yöneltilmesi, verilen cevapların değerlendirilerek yanlış bilgi ve anlamaların düzeltilmesi.
- Konuyla ilgili bilgilerin tartışılması ve değerlendirilmesi.
- Anlaşılamayan noktaların tekrar açıklanması.
- Harita ve sözlük bilgisinin değerlendirilmesi.
- Konuyla ilgili örnek test ve soruların değerlendirilmesi.
Doğacı:
Sosyal-Kişiler arası:
Mantıksal:
İçsel-Bireysel:
Görsel-Uzaysal:
Bedensel:
ÖZET: 1492 yılında Amerika kıtası keşfedilince Avrupa’dan bir çok insan yeni kıtaya göç etti. Buradaki insanlardan İngiltere ağır vergiler almaya başlayınca bu insanlar, İngiltere’ye karşı ayaklandılar. Amerikalıların ayaklanmasını Fransa destekledi.Amerika 1783 yılında Versay Antlaşması ile bağımsızlığına kavuştu.
Fransa’da yaşayan halkta kralın baskıcı davranmasından ve kendilerinden ağır vergilerin alınmasını bahane ederek ayaklandılar.
Fransız İhtilalinin, Osmanlı Devletine etkisi olumsuz oldu. Osmanlı Devletinde ki azınlıklar, milliyetçilik akımının etkisi ile ayaklandılar. Bu ayaklanmaların sonucunda Osmanlı toprak kaybına uğradı. İnsan hakları, eşitlik, özgürlük, hukukun üstünlüğü gibi düşünceler Osmanlı aydınlarını etkileyerek Tanzimat Fermanı’na ve meşrutiyetin ilanına zemin oluşturdu.

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME:
—Amerika’da ki koloniler kime karşı, neden ayaklandılar?
- Fransız İhtilali’nin sonuçları neler olmuştur?
- Fransız İhtilali, Osmanlı Devletini nasıl etkilemiştir?
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi: - Coğrafya Dersiyle ilgili harita, Türk Dili ve Edebiyatı dersiyle ilgili sözlük ve kavram bilgisi.
Planın Uygulanmasına
İlişkin Açıklamalar:

Uygundur

Ders Öğretmeni Okul MüdürüDERS PLANI

Dersin Adı TARİH
Sınıf 10
Ünite ÜNİTE: 4. 18. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ
Konu 1. III. SELİM DÖNEMİ ( 1789- 1807)
a. Osmanlı – Rus ve Osmanlı – Avusturya Savaşları ( 1787- 1792)
b. III. Selim Dönemi Islahatları
c. Osmanlı – Fransız Savaşı ( 1798 -1801)
Süre 80 dk. (2 Ders Saati)
Öğrenci Kazanımları;
Hedef ve Davranışlar. 8. III. Selim Dönemi siyasi gelişmeleri ve ıslahat hareketlerini kavrar.
9. III. Selim Dönemi Osmanlı- Fransız siyasi ilişkilerini açıklar.
Ünite Kavramları ve Sembolleri; Islahat, Nizam-ı Cedit, Elariş, Paris Antlaşması
Öğretme-Öğrenme,
Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Not Tutma, Özet ve Tekrar
Kaynak.Araç ve Gereçler: Ders Kitabı, Harita, Tarih Atlası
ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ Sözel-Dilsel: - Öğretmen tarafından derste öğrenilecek konuların tahtaya yazılarak, neyin niçin öğrenileceği hakkında ön bilgi verilmesi.
- Konuyla ilgili kavramların açıklanması.
- Harita üzerinde açıklamalar yapılması.
- Konunun Öğretmen tarafından özetlenmesi ve açıklamalar yapılması.
- Öğrencilere konuyla ilgili sorular yöneltilmesi, verilen cevapların değerlendirilerek yanlış bilgi ve anlamaların düzeltilmesi.
- Konuyla ilgili bilgilerin tartışılması ve değerlendirilmesi.
- Anlaşılamayan noktaların tekrar açıklanması.
- Harita ve sözlük bilgisinin değerlendirilmesi.
- Konuyla ilgili örnek test ve soruların değerlendirilmesi.
Doğacı:
Sosyal-Kişiler arası:
Mantıksal:
İçsel-Bireysel:
Görsel-Uzaysal:
Bedensel:
ÖZET: III. Selim zamanında devletin güvenliğini ve devamlılığını sağlamak için Islahatlara hız vermek gerektiği kabul gördü. III. Selim zamanında yapılan yeniliklerin tümüne ve bu dönemde kurulan orduya Nizamıcedit adı verildi.
III. Selim zamanında, Avrupa Devletlerinin önemli başkentlerine daimi elçilikler açıldı. Avrupa’da yazılmış eserler Türkçeye tercüme edildi.
Nizamıcedit ordusunun masraflarını karşılamak için İradıcedit hazinesi oluşturuldu. Askeri alanda daha birçok yenilik yapıldı. Askeri alanda yapılan bu çalışmalar sonucu stratejik ve ekonomik öneme sahip Mısır’ın, Napolyon Bonapart tarafından işgal edilmesine karşı, Nizamıcedit ordusu Akka önlerinde Napolyon Bonapart’a ilk yenilgisini tattırmış oldular.
Fransa bu olaydan sonra, 1801 Elariş Antlaşması ile Mısır’dan çekildi.1802 Paris Antlaşması ile Osmanlı – Fransız savaşı sona erdi. Osmanlı Devleti ilk kez bu savaşta denge politikasını kullanmaya başlamıştır.

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME:
— Nizamı cedit ne demektir?
—Avrupa’da ilk olarak daimi elçiliklerin açılmasının Osmanlı Devletine sağladığı fayda ne olmuştur?
_ Osmanlı Devleti denge politikasını ilk olarak hangi olayda, niçin kullanmıştır?

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi: - Coğrafya Dersiyle ilgili harita, Türk Dili ve Edebiyatı dersiyle ilgili sözlük ve kavram bilgisi.
Planın Uygulanmasına
İlişkin Açıklamalar:

Uygundur

Ders Öğretmeni Okul MüdürüDERS PLANI

Dersin Adı TARİH
Sınıf 10
Ünite ÜNİTE: 4. 18. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ
Konu 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Değişim ve Islahatlar
1. 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Değişim ve Islahatlar
a.Osmanlı Devleti’nde yönetim
b. Taşra Teşkilatı
2. 18. Yüzyıl Islahatlarının amacı ve Özellikleri
a. 18. Yüzyıl Islahatlarının Osmanlı Toplumu ve Kültürüne Etkileri
b. Islahatlar ve Osmanlı Eğitim Sistemi
c. 18. Yüzyılda Islahatlar ve Osmanlı Sanatı

Süre 80 dk. (2 Ders Saati)
Öğrenci Kazanımları;
Hedef ve Davranışlar. 10. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin yönetim ve bürokrasi anlayışında meydana gelen değişimleri örneklerle açıklar.
11. XVIII. yüzyıl ıslahat hareketlerinin genel özellikleri ile bu ıslahatların toplum, kültür, eğitim ve sanat alanlarındaki etkilerini değerlendirir.
Ünite Kavramları ve Sembolleri; Veziriazam, Babıâli, Ayan, Esham Senetleri, Mühendishaneiberrihümayun, Mühendishaneibahrihümayun,
Öğretme-Öğrenme,
Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Not Tutma, Özet ve Tekrar
Kaynak.Araç ve Gereçler: Ders Kitabı, Harita, Tarih Atlası
ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ Sözel-Dilsel: - Öğretmen tarafından derste öğrenilecek konuların tahtaya yazılarak, neyin niçin öğrenileceği hakkında ön bilgi verilmesi.
- Konuyla ilgili kavramların açıklanması.
- Harita üzerinde açıklamalar yapılması.
- Konunun Öğretmen tarafından özetlenmesi ve açıklamalar yapılması.
- Öğrencilere konuyla ilgili sorular yöneltilmesi, verilen cevapların değerlendirilerek yanlış bilgi ve anlamaların düzeltilmesi.
- Konuyla ilgili bilgilerin tartışılması ve değerlendirilmesi.
- Anlaşılamayan noktaların tekrar açıklanması.
- Harita ve sözlük bilgisinin değerlendirilmesi.
- Konuyla ilgili örnek test ve soruların değerlendirilmesi.
Doğacı:
Sosyal-Kişiler arası:
Mantıksal:
İçsel-Bireysel:
Görsel-Uzaysal:
Bedensel:
ÖZET: — XVIII. Yüzyıldan itibaren Divanıhümayun kaldırılarak, toplantılar ya veziriazamın ya da şeyhülislamın konağında yapıldı. Bu konaklara zaman içersinde Babıali ( Yüksek Kapı ) denilmeye başlandı.
—Yine XVIII. Yüzyıldan itibaren iltizam sistemi kaldırılıp malikâne sistemine geçilmiştir. Artık topraklar muaccele denilen satış bedeli karşılığında, hayatı boyunca olmak kaydıyla insanlara kiralanıyordu. Bu da zaman içerisinde taşrada Ayanların ortaya çıkmasına vesile oldu.
— 1775 yılında devlet bütçedeki açığı kapatabilmek için Esham adı verilen iç borçlanma yoluna gitti. Bu Osmanlı Devletinde kâğıt paraya geçişin ilk aşaması olarak kabul edilir.
— XVII. ve XVIII. Yüzyılda devlet Avrupalı devletlere karşı başarısız olunca askeri alanda ıslahatlar yapmaya başladı. Bunlardan birileri olan Mühendishaneiberrihümayun, Mühendishaneibahrihümayun, örnek olarak gösterilebilir. Islahatlarının gerekliliğinin halka anlatılamaması sonucu çıkan ayaklanmalar ile ıslahatlarda istenen başarı sağlanamamıştır.
— Yine bu dönemde özellikle zengin ailelerde batı kültürüne merak başladı. Avrupa’da basılmış birçok eser matbaa sayesinde Türkçeye çevrildi. Ayrıca bu yüzyılda Avrupa tarzı mimari olan barok ve rokoko sanat Osmanlı ülkesinde de görülmeye başlanmış. Osmanlı müziği ise Ala Turka Müzik denilip Beethoven eserlerinde de yer bulabilmiştir.
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME:
— Malikâne sisteminin devlete zararları neler olabilir?
— Esham senetleri hakkında kısaca bilgi veriniz?
— Islahatların Osmanlı devletinde halk tarafından kabul görmesi niçin yavaş olmuştur?
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi: - Coğrafya Dersiyle ilgili harita, Türk Dili ve Edebiyatı dersiyle ilgili sözlük ve kavram bilgisi.
Planın Uygulanmasına
İlişkin Açıklamalar:


Uygundur

Ders Öğretmeni Okul Müdürü
 
Geri
Üst