Kültür Tarihi Dersi "Toplum Yapısı" Bilgi Odaklı Test

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
......................................... KÜLTÜR DERSİ 1. DÖNEM 2. TEST SINAVI SORULARIDIR.
Adı Soyadı:
Sınıfı:
No:

1- Aşağıdaki gelişmelerden hangisi yeni Türk Devletinin sosyal alanda yaptığı en önemli çağdaşlaşma hareketi olarak sayılabilir?
A) Medeni Kanunun kabul edilmesi
B) Tevhidi Tedrisat Kanununun çıkarılması
C) Soyadı Kanununun çıkarılması
D) Şapka Kanununun çıkarılması
E) Birinci Beş Yıllık kalkınma planının uygulanması

2-İslam öncesi Türk toplumunda yöneten işe yönetilenler arasında birbirlerine karşlı görev ve sorumluluklarının yer aldığı yazılı olmayan anlaşmalar aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kut B)Tüz C)Sagu
D)Destan E)Yabgu

3-Yine de gel, Yine de gel! Ne olursan ol, yine de gel! Diyen ve mesnevi adlı eseri bulunan düşünürümüz kimdir?
A)Yunus Emre B)Ahmet Yesevi
C)Ziya Gökalp D)Karacaoğlan
E)Mevlana Celaleddin Rumi

4-..................... bir dinden ziyade sihir ve büyü oalarak görülmektedir. Şifa vericilik, inanda korku ve saygı uyandıran bir inanış vardır.
Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getrilmelidir?
A)Balbal B)Ya da Taşı C)Şmanizm
D)Nevruz E)Uçmağ

5-İslam öncesi Türklerde ahiret inancı vardır. İyilik yapanın cennet, kötüllük yapanın cehenneme gideceğine inanılır.
Türklerde cennet ve cehennem aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanırdı.

Cennet Cehennem
A)Balbal Kurgan
B)Uçmağ Tamu
C)Kam Yuğ
D)Yuğcu Sığıtıcı
E)Sağu Şaman

6- Türklerin ilk anayurdu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Türkiye B)Avrupa C)OrtaAsya
D)Ortadoğu E)Çin

7-Aşağıdakilerin hangisi ilk Türk Devletlerinde toplum yapısı ile ilgili değildir?
A)Oguş B)Urug C)Bodun
D)İl E)Toy

8-Aşağıdakilerden hangisi Türk toplum yapısı ile ilgili bir kavram değildir?
A)Ataerkil bir yapıya sahiptirler
B)Çekirdek aile yapısı vardır
C)Exogamie denilen dışarıdan evlilik vardır.
D) Monogami denilen çok eşlilik yaygındır.
E)Evlenen erkeğe güvey adı verilmektedir.

9-Türk devletleri içerisinde yerleşik hayata geçen ilk Türk toplumu hangisidir?
A)Uygurlar B)Göktürkler C)Büyük Hun Devleti
D)Kutluk E)Avarlar

10- Orta Asya Türklerinde tabiatın yeniden canlandığı ve yeni yılın yeni günü olarak adlandırılan gün aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zemheri B) Mihrican C) Hıdrellez
D) Nevruz E) Cemre

11-Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerindeki oyunlardan biri değildir?
A)Güreş B)Kriket C)Çevgan
D)Tepik E)Ok atma

12-Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde yağmur yadırmak ve rüzgar estirmek için kullanılan taştır?
A)İduk B)Umay C)Nevruz
D)Ya da E)Balbal

13-Aşağıda açıklaması verilen kavramlardan hangisi yanlıştır?
A)Yuğ:Cenaze töreni
B)Kurgan:Ölünün arkasından söylenen ağıt
C)Balbal:Mezar taşı, heykelcik
D)Uçmağ:Cennet
E)Kam Din adamı

14-Aşağıdakilerden hangisi Türk devletlerinde inanılan dinler arasında yer almaz?
A)Göktanrı B)Budizm C)Mecusilik
D)Hristiyanlık E)İslamiyet

15- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunda yönetilenler için kullanılan genel addır?
A) Reaya B) Cemaat C) Azınlık
D) Mültezim E) Millet

16-Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk İslam Devletlerindeki evlenme ile ilgili tabirlerden biri değildir?
A)Aldum, Virdüm B)Başlık C)Südlük
D)Türün E)Küdem

17-Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk islam devletlerindeki tarikatlardan biri değildir?
A)Kadirilik B)Batınilik C)Kübrevilik
D)Ekberilik E)Yesevilik

18-Aşağıdakilerden hangisi Türklerde baldan üretilen içeceğin adıdır?
A)Sücüv B)Akıtmak C)Höşmerim
D)Samsa E)Kımız

19-Abbasilerde Fütüvvet?, Osmanlılarda Lonca adı verilen iktisadi kuruluşun Selçuklulardaki adı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Reaya B)Ağnam C)Çiftbozan
D)Tacir E)Ahilik

20- Osmanlı Devletinde olağanüstü durumlarda alınan vergiye ne ad verilir?
A) Öşür B) Çiftbozan C) Avarız
D) Cizye E) Haraç
21-Devleti oluşturan fertlerin herhangi bir nedenle, statü değişmesi olmadan bir yerden başka bir yere göç etmesidir
Yukarıda açıklaması verilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dikey hareketlilik B)Enderun
C)İskan D)Yatay hareketlilik
E)Reaya

22- Türk-İslam devletlerinde vakıflar aracılığı ile birçok sosyal yardımlaşma kurumu oluşturulmuştur
Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan biri değildir?
A) Kervansaraylar B) Ahi teşkilatları C) Darüşşifalar
D) Darul hikme E) Bimaristan

23- I. Hilali Ahmer Cemiyeti
II. Donanma Cemiyeti
III. Darüleytam
IV. Darülaceze
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devletinde sosyal yardım kuruluşları arasında sayılabilir?
A) Yalnız IV B) Yalnız II C) I ve II
D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

24-İlk Türk kadın roman yazarı ve ilk kadın hakları savunucusu olarak tanınan kadın yazarımız kimdir?
A)Fatma Aliye Hanım B)Satı Kadın
C)Sabiha Gökçen D)Sadiye Hanım
E)Halide Edip Adıvar

25- Cumhuriyet Döneminde toplumsal alanda çağdaşlaşmanın sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi 1927de kurularak yapılan inkılapların halka duyurulması sağlanmıştır?
A) Radyo B) Televizyon C) Halkevleri
D) Şehir Tiyatroları E) İradeimilliye Gazetesi

Not:Her sorunun doğru cevabı 4er puandır. Başarılar..


................................
Tarih Öğretmeni

Cevaplar aşağıdaki linktedir.

http://depositfiles.com/files/odgcc54gr
 
Son düzenleme:
Geri
Üst