kavimler göçü-Avrupa hun- Akhun

A Çevrimdışı

aynur

New member
KAVİMLER GÖÇÜ : Asya Hun Devletinin parçalanarak , yıkılmasından sonra Hunların bir kısmı, Orta Asya’nın kuzey ve batısına doğru çekilmişlerdir. Hunlar, IV. Yüzyıl ortalarında Aral ve Hazar gölleri arasına yerleştiler.
IV. yüzyıl sonlarında İtil (Volga) kıyılarına kaydılar.
Bu sırada ise; Karadeniz’in kuzeyinde, Germen asıllı Gotlar yaşamaktaydı.
 Don – Dinyeper arası Ostrogot ( Doğu Gotları)
 Doğu Gotların batısında Vizigotlar ( Batı Gotları)
 Daha batıda Transilvanya ve Galiçya’da Gepitler
 Bugünkü Macaristan’da Vandallar yaşamaktaydı.
 Bu Germen kavimlerin yanı sıra aynı çevrede Slav gruplar da yaşamaktaydı.
 Kavimler Göçü; Büyük Hun Devletinin yıkılması ile Kuzey Hunları 375 de Balamir komutasında, Karadeniz’in kuzeyinden batıya doğru göçleri sırasında önlerine çıkan Germen ve Slav kavimleri ( Alan , Ostrogot, Vizigot, Vandal, Gepid gibi...)iterek yer değiştirtmesine KAVİMLER GÖÇÜ denir.
Sebepleri:
 Çin ve Sienpilerin baskıları ( Bağımsız yaşama duygusu)
 Nüfus artışı
 Kuraklık
 Batının çekiciliği
Sonuçları:
 Roma İmparatorluğu 395’te batı ve doğu olmak üzere ikiye ayrıldı. 476 da Batı Roma yıkılmıştır.
 Avrupa yüz yıla yakın bir süre karışıklık içinde kaldı.
 Germen topluluklar, yerli halkla karıştı. Yeni topluluklar oluştu. İspanya,Fransa,İngiltere..
 Avrupa’nın yerli kültürleri, Hun- Bozkır kültürü ile kaynaşarak yeni sentez kültürler oluştu.
 İlk çağın sonu, Orta çağın başı kabul edilir.
 Orta Çağ boyunca Avrupa’ya egemen olan Feodalite ( Derebeylik) sistemi oluşmuştur.

AVRUPA HUN DEVLETİ ( V. Yüzyıl- 469 )
 Ural ve İtil ırmakları arasında tutunan Batı Hunları, 350 yıllarında Kafkasların kuzeyine ve Don çevresine doğru yayılmaya başlamışlardır.
 Batı Hunları, Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya girmişler ve Urfa’ya kadar ilerlemişler, daha sonra geri dönmüşlerdir. (Türklerin Anadolu’ya ilk gelişleridir.)
 Balamir komutasında batıya ilerleyen Hunlar, Kavimler Göçünü başlatmışlardır.
 Uldız zamanında Orta Avrupa’ya (Macaristan’a ) yerleşen Hunlar, hızlı bir örgütlenmeyle AVRUPA HUN DEVLETİ Nİ kurdular.
 Uldız döneminde Hunların dış siyaseti belirlenmiş oldu. Bizans( Doğu Roma) ilk kez yıllık vergiye bağlanmıştır. Böylece Bizans sürekli baskı altında tutulacaktı. Batı Roma ile barbar kavimlere karşı iyi ilişkiler kurulacaktı.
 Uldız’dan sonra Avrupa Hunlarını Karaton yönetti.
 Karaton’dan sonra Rua , kardeşleri Muncuk, Oktar ve Aybars ile yönetti.
 Bu dönemde ülke sınırları;Danimarka ile Ren Bölgesinden , Kafkas dağlarına uzanmıştır.
 Hunların başına Attila kardeşi Bleda ile birlikte geçti.
 Balamir- Uldız- Karaton- Rua ( Muncuk, Oktar, Aybars)- Attila ( Bleda)-( İlek- Dengizik-İrnek) Avrupa Hun Hükümdarlarıdır.

ATTİLA DÖNEMİ (434- 453 )
 Avrupa Hunlarının en önemli hükümdarıdır.
 Uldız ve Rua döneminde yıllık vergiye bağlanan Bizans’ın anlaşma şartlarına uymaması ve vergisini ödemek istememesi üzerine Balkan Seferine çıktı.
 Attila’nın Seferleri;
Doğu Roma= Bizans Seferi: ( I. ve II. Balkan Seferi)
Batı Roma Seferi : Galya ve İtalya Seferi
I. ve II. Balkan Seferleri sonucunda Bizans ile “ Margus ve Anatolius antlaşmalarını” imzaladı.
434 Margus Barışı:Bizans, Hunlara bağlı kavimlerle görüşmeyecek, anlaşma yapmayacaktı.
Bizans ödediği yıllık vergiyi iki katına çıkaracak( 700 Libre altın)
Bizans, elindeki Hun askerlerini (esirlerini) iade edecektir.
447 Anatolius Barışı :II. Balkan Seferi sonunda Bizans ile imzalandı. Tuna’nın güneyi askerden arındırılacak. Yıllık vergiyi 3 katına çıkaracak. Hunlara 6000 Libre altın savaş tazminatı ödeyecek.
 Doğu Roma’yı iyice yıprattığını düşünen Attila Batı Roma üzerine yönelmiştir. Galya ve İtalya seferlerini düzenledi. Bu devleti baskı altına aldı. 451 Galya’da (Fransa) Katalon ovasında ki savaşı kazandığı düşünüldü. Çünkü 452 de İtalya (Roma) üzerine yürüdü. Papanın arabuluculuğuyla şehir ele geçirilmedi.
 453 te Attila ölünce, oğulları (İlek, İrnek,Dengizik )devlet bütünlüğünü koruyamadı. İç karışıklıklar, taht kavgaları, bağlı kavimlerin ayaklanması ve Bizans’ın saldırısı ile 469 da devlet yıkılmıştır. Ancak Avrupa’da ki izleri uzun yıllar sürmüştür.

AKHUN (EFTALİT) DEVLETİ (357- 557) Asya Hun İmparatorluğu yıkıldıktan sonra, göç eden Hunlar, Batı Türkistan, bugünkü Afganistan, Hindistan’ın kuzey bölgelerine gelerek
Ak Hun Devletini kurdular.
İpek yolunun kontrolü için İran’daki Sasaniler ile mücadele ettiler. V. Yüzyıl sonlarında yıllık vergiye bağladılar.
I. Göktürk Devletinin güçlenmesi, batıya kayması ile Sasani- Göktürk arasında sıkışan Akhun iki devletin ittifakı sonucunda yıkılmıştır. Toprakları ise paylaşılmıştır.
 
Geri
Üst