Karma Test XXII

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
KARMA TEST XXII1. Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasını önlemek amacına yöneliktir?

A) Alemdar Vak'ası
B) Çeşme Vak'ası
C) Patrona Halil ayaklanması
D) 31 Mart ayaklanması
E) Meşrutiyetin ilanı

(1994 – ÖYS)


2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların Balkanlarda ilerlemesinin sonuçlarından biri değildir?

A) Beylerbeyliği sayısının ikiye çıkarılması
B) Teokratik yönetime geçilmesi
C) Yeniçeri Ocağı'nın kurulması
D) Haçlı zihniyetinin canlanması
E) Boğazların denetiminin Osmanlıların eline geçmesi

(1994 – ÖYS)


3. Fatih döneminde, devlet adamı yetiştirmek amacıyla Topkapı Sarayı'nda açılan okul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mekteb-i Ulûm-u Edebiye
B) Mekteb-i Maarif-i Adliye
C) Enderun Mektebi
D) Süleymaniye Medreseleri
E) Mekteb-i Rüşdiye

(1994 – ÖYS)


4. Osmanlılar Viyana’ı 1683 yılında ikinci kez kuşatmışlar ancak Alamamışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kuşatmanın sonuçlarından biri değildir?

A) Sadrazamlık makamında değişiklik yapılması
B) Podolya'nın elden çıkması
C) Celali isyanlarının başlaması
D) Kutsal Ittifak'ın kurulması
E) Rusya'nın Karadeniz'de üs kazanması

(1994 – ÖYS)


5. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi, karşısında verilen maddeyi içerir?

___Antlaşma______Madde______

A)Paris -Boğazların 1841 Antlaşması’na göre yönetilmesi
B)Bükreş-Bulgaristan Krallığı'nın kurulması
C)Berlin-Kırım'ın bağımsız olması
D)Küçük Kaynarca-Demirbaş Şarl’ın ülkesine serbestçe dönebilmesi
E)Vasvar- Kıbrıs'ın İngiliz yönetimine bırakılması

(1994 – ÖYS)


6. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Sen Jermen Antlaşması ile aşağıdakilerden hangisi bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmıştır?

A) Arnavutluk
B) Romanya
C) Çekoslovakya
D) Sırbistan
E) Karadağ

(1994 – ÖYS)


7. Aşağıdakilerin hangisi III. Selim dönemiyle ilgilidir?

A) Islahat Fermanı
B) Nizam-ı Cedit
C) Sekban-ı Cedit
D) Sened-i İttifak
E) Vak'a-i Hayriye

(1994 – ÖYS)


8. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi, Mısır sorununun ortaya çıkmasına neden olmuştur?

A) Kabakçı Mustafa Paşa
B) Tepedelenli Ali Paşa
C) Vardar Alî Paşa
D) Abaza Mehmet Paşa
E) Kavalalı Mehmet Ali Paşa

(1994 – ÖYS)


9. 1915–1917 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin parçalanmasıyla ilgili olarak Fransa, İngiltere, İtalya ve Rusya arasında gizli antlaşmalar imzalanmıştır. Ancak bu antlaşmaların paylaşım planı daha sonraları değişikliğe uğramıştır. Paylaşım planlarındaki değişiklik aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarından biridir?

A) Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması
B) İtalya'nın Anadolu'da işgal ettiği topraklardan çekilmesi
C) Rusya'nın savaştan çekilmesi
D) Fransa ile İngiltere arasında görüş ayrılığı çıkması
E) ABD'nin I. Dünya Savaşı'na girmesi

(1994 – ÖYS)


10. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde vatanın bütünlüğü ilke olarak kabul edilmiş, ancak İstanbul Hükümeti daha sonra bu ilkeye ters düşmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümeti'nin bu İlkeye ters düştüğünün bir göstergesidir?

A) Sevr Antlaşması'nı kabul etmesi
B) Lozan Konferansı'na katılmak istemesi
C) Amasya görüşmelerine temsilci göndermesi
D) Londra Konferansı'na katılması
E) TBMM ile anlaşmak üzere Bilecik'e delege göndermesi

(1994 – ÖYS)


11. Milli Mücadele döneminde siyasal konularda birliği sağlamak amacıyla birtakım önlemler alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden biri değildir?

A) Lozan görüşmeleri sırasında Meclis için deki görüş ayrılıklarının tehlikeli olması üzerine seçimlere gidilmesi
B) Kuva-i Milliye'nin disiplinsiz davranışları karşısında düzenli ordunun kurulması
C) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekâlifi Milliye buyruklarının uygulanması
D) Afganistan ile bir dosttuk antlaşması yapılması
E) TBMM'nin, yetkilerini geçici olarak Başkomutan Mustafa Kemal'e bırakması

(1994 – ÖYS)


12. Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ilkeleri doğrultusunda, ülke içinde ve dışarıya karşı siyasi ve idari kararlar alabilmek yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

A) Mebuslar Meclisi
B) Kuva-i Milliye
C) İstanbul Hükümeti
D) Temsilciler Kurulu
E) Felah-ı Vatan Grubu

(1994 – ÖYS)

13. 1 Kasım 1922'de kabul edilen bir kanunla saltanat kaldırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kanunun kabul edilmesini çabuklaştırmıştır?

A) Düzenli ordunun kurulması
B) Birinci İnönü Savaşı'nın kazanılması
C) Londra Konferansı'nın toplanması
D) Yeni bir Anayasa'nın kabul edilmiş olması
E) Lozan'da yapılacak barış görüşmelerine Osmanlı Hükümeti'nin de çağrılması

(1994 – ÖYS)


14.
I. İstanbul Hükümeti'nin Anadolu harekâtını tanıması
II. Mebuslar Meclisi’nin kapanması
III. İstanbul Hükümetinde değişiklik olması
IV. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı çıkması
V. Anadolu'da isyanların sona ermesi

Milli Mücadele döneminde Temsilciler Kurulu ile İstanbul Hükümeti temsilcisinin Amasya'da bir protokol imzalaması, yukarıdakilerden hangilerinin bir göstergesidir?

A) I ve III
B) II ve III
C) II ve V
D) II ve IV
E) IV ve V

(1994 – ÖYS)


15. Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Barış Görüşmelerine yalnız Boğazlar rejimini ilgilendiren konularda katılan devletlerden biridir?

A) İtalya
B) Yunanistan
C) Sovyet Rusya
D)İngiltere
E) Fransa

(1994 – ÖYS)


16. Türkiye'de,
—Tanık olmada kadın ve erkeğin eşit olması
—Miras işlemlerinin yeniden düzenlenmesi
—Kadınların seçme ve seçilmesini sağlayan ortamın oluşması

Gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin sonuçları arasındadır?

A) Tevhid-İ Tedrisat Kanunu
B) Türk Medeni Kanunu
C) Kabotaj Kanunu
D) Takrir-i Sükûn Kanunu
E) Şapka Kanunu

(1994 – ÖYS)

17.
I. Türk Üniversitelerine yabancı bilim adamlarının kabul edilmesi
II. Türkçenin bir bilim ve kültür dili haline gelmesi
III. İlk beş yıllık ekonomik planın uygulanması
IV. Türk tarihinin derinliğine araştırılması
Bu gelişmelerden milliyetçilik ilkesi ile doğrudan ilgili olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) I ve II
B) I ve II
C) I ve IV
D) II ve IV
E) II ve III

(1994 – ÖYS)


18. Milli Mücadele döneminde TBMM Hükümeti ile Fransızlar arasında Ankara Antlaşması'nın imzalanmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Fransız kamuoyundaki tepkinin artması
B) Doğu cephesinin kapanması
C) Sovyet Rusya'nın TBMM'yi resmen tanıması
D) Sakarya Zaferi'nin kazanılması
E) Çerkez Ethem ayaklanmasının ortaya çıkması

(1994 – ÖYS)


19. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden biri değildir?

A) Boğucu olması
B) Sinir sistemini etkilemesi
C) Yakıcı olması
D) Parça tesiri olması
E) Göz yaşartıcı olması

(1994 – ÖYS)


20. Osmanlılarda kız öğrencilerin eğitimi ilk kez hangi devirde devletin görevleri arasına girmiştir?

A) Lale Devri
B) Tanzimat Devri
C) Fetret Devri
D) Yükselme Devri
E) Duraklama Devri

(1994 – ÖYS)


21. Balkan Savaşlarından sonra Bulgaristan'da yaşayan Türklere azınlık statüsü verilmesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A) Lozan Antlaşması
B) İstanbul Antlaşması
C) Atina Antlaşması
D) Ziştovi Antlaşması
E) Belgrat Antlaşması

(1994 – ÖYS)


KARMA TEST XXII CEVAPLAR

[hide]1 E 12. D
2 B 13. E
3 C 14. A
4 C 15. C
5 A 16. B
6 C 17. D
7 B 18. E
8 E 19. D
9 C 20. B
10 A 21. B
11 D[/hide]
 
Geri
Üst