İslamiyetten Önce Türk Tarihi Testi

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
1) Türklerin Orta Asya’ dan göç etmeleri, yer değiştirmeleri her zaman kolay olmamıştır. Göçler sırasında karşılaşılan zorluklar ve bazen savaşlar, her Türk’ ü tehlikeye göğüs gerip, her an bir ölüm – kalım mücadelesine hazır hale getirdi.
Bu bilgilere göre göçler Türkler üzerinde hangi yönde etkili olmuştur?

A) Teşkilatçılıklarında
B) Hayvancılıkta ilerlemelerine
C) Gittikleri coğrafyada hakimiyet kurmalarına
D) Savaşçılık özelliklerinin gelişmesine
E) Türk birliğinin kurulmasına

2) Aşağıda İslam öncesi Türklerle ilgili verilen bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?

A) Uygurlar ile yerleşik hayata geçilmiştir.
B) Yaşam biçimi ilk dönemlerde göçebedir.
C) Merkezi bir devlet oluşturamamışlardır.
D) En eski siyasal birliği Hunlar kurmuştur.
E) Devlet hükümdar ailesinin ortak malı sayılmıştır.

3) İslam öncesi Türk devletlerinde genelde düzenli bir veraset sistemi yoktur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun yol açtığı sonuçlardan biri değildir?

A) Güçlü ve yetenekli kimseler devlet yönetimini ele geçirmiştir.
B) Taht kavgaları olmuştur.
C) Devletin yıkılışı çabuklaşmıştır.
D) İç çatışmalarla devlet zayıf düşmüştür.
E) Devlet yönetimi sürekli el değiştirmiştir.

4) Kavimler Göçünün aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Avrupa’ yı dinsel ve kültürel yönden etkilemiştir?

A) Roma İmparatorluğu’ nun ikiye ayrılması
B) Batı Roma’ nın yıkılması
C) Avrupa Hun Devleti’ nin kurulması
D) Hıristiyanlık dininin Barbar kavimler arasında yayılması
E) Feodalite rejiminin ortaya çıkması

5) Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin bilimsel faaliyetlere önem verdiklerini göstermektedir?

A) Göçebe yaşamaları
B) Yerleşik hayata geçmeleri
C) Orhun Yazıtlarını ortaya koymaları
D) On iki hayvanlı Türk takvimini yapmaları
E) Resim sanatında hayvan üslubunu kullanmaları

6) İslamiyet’ ten önce Türk devletleri töre ile yönetilirdi. Kurultay adı verilen meclis devlet yönetiminde etkiliydi. Devlet yönetiminde hatun da söz sahibidir.
Buna göre İslam öncesi Türk devletlerinde Kağan’ ın durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kağan’ ın yetkileri sınırsız değildir.
B) Devlet hükümdar ailesinin ortak malıdır.
C) Kağan seçimle iş başına gelmektedir.
D) Kağan’ ın dışında halk yönetime katılmıştır.
E) Yönetimde soylular hakimdir.

7) Türklerin sosyal ve ekonomik yaşamlarında belirleyici olan göçebe yaşayış Orta Asya Türk devletlerine hangi özelliği kazandırıştır?

A) Merkeziyetçilik
B) Askeri devlet
C) Milliyetçi devlet yapısı
D) Boylar federasyonu
E) Meşrutiyetçilik

8) Çin entrikaları ve Çinli prenseslerin Türk hanedanlarla yaptıkları evlilik sonrasında Türk prensleri arasındaki anlaşmazlıkların artması Orhun abidelerinde de bu zaafların Türk devletlerini zayıflatıp çökerttiğinden bahsedilmiştir.

A) Bilimsel B) Sosyal C) İktisadi D) Kültürel E) Siyasi

9) Ülkelerini terk eden Türklerin, göç nedenleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) İklim değişmesi
B) Kendi aralarındaki çekişmeler
C) Diğer Türk devletlerinin birlikte hareket etmeleri
D) Çin baskısı
E) Nüfusların artması

10) İslamiyet’ ten önceki Türk devletlerinden günümüze kalan sanat eserleri kullanılabilir ve taşınabilir cinsten eserlerdi.
Bunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türklerin yerleşik sanat eserlerine ilgi duymaması
B) Türklerin göçebe yaşamaları
C) Sanat eserlerini satmaları
D) Türklerin yerleşerek sanat yapımına önem vermeleri
E) Sanat yapımında Çinlilerden etkilenmeleri

11) Türkler Çinlilerle alış – verişlerinde ipek ve buğdayı alıp canlı hayvan ve hayvan ürünleri vermişlerdir.
Bu bilgilere dayanarak hangi sonuca varılır?

A) Hayvancılığa önem verdikleri
B) Avcılık yapmadıkları
C) Ticarete önem vermedikleri
D) Tarımla fazla uğraşmadıkları
E) Bilimsel çalışmalar yaptıkları

12) Orta Asya Türk devletleri göçebe yaşam sebebiyle tarımla uğraşmadılar. Ekonomik geçim kaynağı hayvancılık olarak gördüler. Ancak göçebe yaşamın Türklere kazandırdığı önemli yetenekler de vardır.
Bunlardan en kapsamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticaret
B) Sanat etkinliği
C) Sosyal faaliyetler
D) Çeşitli dinlere inanmaları
E) Devlet teşkilatçılığı

13) Orta Asya’ da devlet yönetme yetkisi “kut anlayışına”
- Osmanlı’ da “Halifelik’ e” dayandırılmıştır.
- Böylece devlet o hanedanın ortak malı kabul edilmiştir.
Buna göre, Türk yönetim anlayışıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Seçimlere önem verilmiştir.
B) Yönetme yetkisinin Tanrısal güce dayanması
C) Ailenin en yaşlı kadını devleti yönetebilir
D) Laik yönetime sahiptir.
E) Türklerde veraset sistemi değişmemiştir.

14) Orta Asya Türk tarihinde, Türk devletlerinin kısa sürede yıkılıp, kısa sürede de kurulduğu bilinmektedir.
Bu durumun nedenleri arasında hangisini gösteremeyiz?

A) Türklerin teşkilatçı olması
B) Dış baskılara maruz kalması
C) Boyların isyan etmesi
D) Veraset sisteminin etkisi
E) Askerliğe önem verilmemesi

15) - Çinlilerden etkilenerek matbaayı kullandılar
- Askeri başarılardan çok kültürel alanda başarılı olmuşlar
Aşağıdaki devletlerden hangisi yukarıdaki bilgilere uygundur?

A) Göktürkler B) Uygurlar C) Hunlar D)Kırgızlar E) Korluk boyu

16) I. Mete Çin topraklarına girmeyip Çin’ i baskı altında tutmayı tercih etmiştir.
II. Uygurlar farklı dinlere girmelerine rağmen dini terimlerin Türkçe karşılıklarını kullandılar.
III. Karahanlılar İslam’ ı benimsemelerinden sonra bile Türk dilini kullanmışlardır.
Bu durumda, aşağıdakilerden hangisinin korunmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır?

A) Yönetim biçiminin
B) Milli benliklerinin
C) Toprak bütünlüğünün
D) Adalet ve hoşgörünün
E) İnanç sisteminin
 
K Çevrimdışı

KÜBRA35

New member
Ynt: İslamiyetten Önce Türk Tarihi Testi

1-d 2-c 3-e 4-e 5-d 6-d 7-b 8-e 9-c 10-b 11-da 12-c 13-b 14-e 15-b 16-b
 
G Çevrimdışı

Gameros

New member
Ynt: İslamiyetten Önce Türk Tarihi Testi

kübra umarım cevaplar dogrudur eminmisin dogrulguundan ? :::)
 
Geri
Üst