İslam Öncesi Türk Tarihi Testi -1

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
1)Çin, Hint ve Arap tarihini bir bütün olarak incelemek mümkünken Türk tarihini bir bütün olarak inceleyebilmek mümkün değildir.
Bu durum Türklerin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

A) Yazıyı geç kullanmalarından
B) Mimariye önem vermemelerinden
C) Dünyanın çeşitli bölgelerine yayılmalarından
D) Türklerde tarih yazıcılığının geç başlamış olmasından
E) Türklerin genellikle başka kavimlerin egemenliklerinde yaşamış olmalarından

2)Türkler M.Ö. 700 yıllarından M.S. XI. Yüzyıla kadar kuraklık, nüfus artışı salgın hayvan hastalıkları, otlak sıkıntısı, boylar arası anlaşmazlıklar, Çinlilerin baskısı ve yeni yerler fethetme isteği gibi nedenlerden dolayı Orta Asya’dan Avrupa’ya, Ön Asya’ya, Hindistan’a ve Çin’e göç etmişlerdir.
Bu bilgilere göre;
I. Türkler değişik kültürlerle tanışmıştır.
II. Türkler gittikleri yerlerde göçebe yaşam şeklini devam ettirmiştir.
III. Çin Türkleşmiştir.
IV. Türk tarihinin bütün halinde araştırılması zorlaşmıştır.
V. Türkler dünyanın değişik bölgelerine dağılmıştır.
Yargılarından hangisine ulaşılamaz?

A) I ve II B) II ve III C) Yalnız IV
D) II ve V E) IV ve V

3)Mete Han, Çin İmparatorluğu’na gönderdiği bir mektupta “Bütün ok atan kavimleri itaat altına aldığını ve ordularını teşkilatlandırdığını” anlatmaktadır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Orduda “On’lu Sistem”in kurulduğuna
B) Devlet örgütünü gerçekleştirdiğine
C) Asya Hunları ile Çin arasında siyasi ilişkilerin bulunduğuna
D) Siyasi birlik sağlandığına
E) Çin’in askeri gücünü Asya Hunları’nın oluşturduğuna

4)Orhun Kitabeleri’nde “Hakan, törelere uyarak yapacağı her işi halkın refahı için yapmalı, milleti zenginleştirmeli, açları doyurmalı, çıplakları giydirmelidir.” Şeklinde ifadeler yer almıştır.
Bu ifadelere dayanarak,
I. Hakan, halkın refahı için çalışmıştır
II. Ülke sınırları içindeki boylara baskı yapılmıştır.
III. Yöneticiler halk tarafında belirlenmiştir.
IV. Hakan, törelere dayanarak ülkeyi yönetmiştir.
Yargılarından hangilerine varılamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II
D) II ve III E) III ve IV

5)Avrupa Hun Devleti, aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle ortaya çıkmıştır?

A) Göktürk Devleti’nin yıkılmasıyla
B) Hun Devleti’nin ikiye ayrılmasıyla
C) Kavimler Göçü’yle
D) Attila’nın Galya Seferi’yle
E) Bizans İmparatorluğu’nun zayıflamasıyla

6)Orta Asya’da her zaman yer değiştirme imkanına sahip bir hayat yaşayan Türkler, hürriyetlerini kaybetmektense, mümkün olduğu zaman atına atlayıp, hayvanlarını önlerine katarak hür yaşayabilecekleri topraklara gitmişlerdir.
Yukarıda verilen bu bilgiler aşağıdaki yargılardan hangisi ile desteklenemez?

A) Orta Asya’da Türkler göçebe yaşamışlardır
B) Bağımsızlık anlayışı birçok değerin üstünde tutulmuştur.
C) Türklerde yurt kavramı gelişmemiştir
D) Temel geçim kaynakları hayvancılıktır.
E) Türklerin yer değiştirme sebeplerinden biri de komşu devletlerin baskısıdır.

7)Orta Asya Türk devletleriyle ilgili bilgilerden bazıları şunlardır;
I. Taşınabilir malzemeden eşyaların yapılması
II. Sözlü edebiyatın daha çok gelişmesi
III. Yazılı hukukun gelişmemesi
Bunlardan hangileri Türkler’in göçebe hayat tarzına sahip olduğunun göstergesidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II, ve III

8)Türk devletlerinde Hakan, yaptığı her işi halkının refahını temin için yapmaktadır. Orhun kitabelerinde “Fakir milletin zenginleştirilmesi, açların doyurulması, çıplakların giydirilmesi” gibi anlatımlar bize Türk devlet anlayışının nasıl bir yapıda olduğunu göstermektedir?

A) Sosyal devlet anlayışına sahip
B) Laik devlet anlayışına sahip
C) Teokratik devlet anlayışına sahip
D) Ulusal devlet anlayışına sahip
E) Kutsal devlet anlayışına sahip

9)Göktürkler döneminde;
I. Göktürk alfabesinin kullanılması
II. ikili teşkilat sisteminin uygulanması
III. Gök tanrı inancının benimsenmesi
Gibi gelişmelerden hangileri, Türk milliyetçiliğinin göstergesi sayılabilir?

A) Yalnız III B) Yalnız II C) Yalnız I
D) I ve II E) II ve III

10)Tanım: Tarih; geçmişte yaşamış insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek sebep-sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak inceleyen bilimdir.
Durum: Orta Asya Türklerinin en çok ilişki kurdukları devlet Çin’dir. Türkler Çin topraklarına akınlar düzenlemişler, İpek Yolu ticareti ve Orta Asya egemenliği için Çinlilerle sürekli mücadele etmişlerdir. Bundan dolayı Çin kaynakları Türkler hakkında bilgi veren en eski kaynaklardır.
Tanımla durum karşılaştırıldığında Çin tarihinin Türk tarihi açısından önemi aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

A) Türk-Çin ilişkileri Milat öncesi döneme dayanmaktadır.
B) Türkler ile Çinliler arasında büyük savaşlar olmuştur.
C) Türkler Çin kültür ve medeniyetini etkilemişlerdir.
D) Türkler yazıyı kullanmaya çok geç başlamışlardır.
E) Türk tarihini aydınlatan en eski belgeler Çin’dedir.

11)Orta Asya Türk Devletleri, Türk boylarının birleşmesi ile oluşmuştur. Boy beyleri, halk tarafından adaletli, yetenekli, güçlü ve bilgili kişiler arasından seçilirdi. Devletle ilgili kararların alındığı ”Kurultay” boy beyleri de katılırdı.
Bu bilgilere dayanarak Orta Asya Türk Devletleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Orta Asya Türk Devletleri alt kurumların da bir araya gelmesiyle oluşmuştur.
B) Orta Asya Türk Devletleri’nde halk devlet yönetimine ortak olmuştur.
C) Türk Devletleri’nde hükümdarlığın kaynağının ilahi olduğu inancı ortaya çıkmıştır.
D) Halk devlet yönetiminde güvenilir kişilerin olmasına önem vermiştir.
E) Boy beyleri yönetimde söz sahibidir.

12)Oğuzlar, Asya’da çok sayıda devlet kurdukları halde Anadolu’da daha az sayıda devletin kurulmasında etkili olmuşlardır.
Buna rağmen Anadolu’da kurulan bu devletlerden çok sayıda mimari eserin kalması aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olarak değerlendirilebilir?

A) Anadolu’nun sık sık istilalara uğradığının
B) Mimari eser yapımı için Türkistan’daki malzeme yetersizliği
C) Oğuz boylarının Anadolu’ya geldikten sonra yerleşik yaşama geçtiğinin
D) İslamiyet’te mimari eser yapımına önem verildiğinin
E) Anadolu’daki doğal koşulların Orta Asya’dan farklı olduğunun
 
Geri
Üst