İşgaller, Cemiyetler ve Kongreler Dönemi Testi

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
1)Aşağıdakilerden hangisi azınlıklar tarafından kurulan Zararlı Cemiyetlerden biri Değildir?

a) Ermeni İntikam Alayı
b) Pontus Rum Cemiyeti
c) Etnik-i Eterya Cemiyeti
d) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
e) Mavri Mira Cemiyeti

2)Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcına değin, Türk ulusu, hanedancı ve ümmetçi bir tarih anlayışının etkisinde kalmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu anlayıştan farklı olarak ulusal tarih anlayışı yolunda atılan
bir adımdır?

A) İstanbul Hükümeti'nin Sevr Barış Antlaşması'nı imzalaması
B) Direniş derneklerinin kuruldukları bölgelerin Türklüğünü kanıtlamaya çalışması
C) Anlaşma Devletlerinin Türkiye'yi aralarında paylaşmaları
D) İstanbul Hükümeti'nin Anadolu direnişine karşı çıkması
E) Sivas Kongresi'nde bazı delegelerin ABD'nin mandaterliğini istemesi

3)Erzurum Kongresi'nde "Milli Meclisin derhal toplanmasına ve hükümet işlerinin Meclisin denetimi altında yürütülmesine çalışılacaktır." karan alınmıştır.
Bu karar aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Ulus egemenliğine önem verildiğini
B) Anayasada değişiklik yapılması gerektiğini
C) Hükümet üyelerinin meclis içinden seçildiğini
D) İstanbul Hükümeti'nin Anlaşma Devletlerine tepki gösterdiğini
E) Milletvekili seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini

4)Amasya Genelgesinin aşağıdaki hükümlerinden hangisi, Türk inkılâbı’nın evrensel nitelik taşıdığının bir göstergesidir?

A) Vatanın bütünlüğü tehlikededir
B) İstanbul hükümeti üzerine aldığı görevi yerine getirememektedir.
C) Ulusun bağımsızlığını ulusun azim ve kararı kurtaracaktır
D) Delegelerin seçimi ulusal bir sır olarak gizlenmelidir.
E) Sivas'ta ulusal bir kongrenin tez elden toplanması kararlaştırılmıştır.

5)Mustafa Kemal, Temsilciler Kurulu adına vilayetlere, sancaklara ve kolordu komutanlıklarına gönderdiği bir genelge ile, Ankara'da bir millet meclisi açılacağını İstanbul'un işgaliyle dağıtılmış olan Mebuslar Meclisi'nden Anadolu'ya kaçabilen milletvekillerinin haklarının saklı tutulduğunu ve açılacak olan millet meclisine onların da katılabileceğini bildirmiştir
Bu genelge aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz?

A) Ulusal iradenin kurumlaştırılmakta olduğunun
B) Ulusal güçlerin etkin kılınmak istendiğinin
C) Yeni meclisin geçici nitelikte olduğunun
D) Ülkede birlik ve beraberliğin sağlanmak istendiğinin
E) Temsilciler Kurulu'nun sivil ve askeri yöneticilerle birlikte hareket etmek gereksiniminde olduğunun

6)
l. Yurdun bütünlüğünü sağlamak
II Hilafet ve saltanatın devamını sağlamak
III. Ulusun iradesini egemen kılmak
IV. Hıristiyanlara siyasal egemenliği ve sosyal dengeyi bozucu ayrıcalıkların verilmesine karşı çıkmak Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda, öne sürülmüş olan yukarıdaki görüşlerden hangileri birbiriyle çelişmektedir?

A) I ve II B) I ve III C) I ve IV
D) II ve III E) III ve IV

7)Sivas Kongresi gündeminde yer alan maddelerden bazıları şunlardır:
l. Yabancı işgallere karşı direnme
II. Tutuklanması için emir verilen Mustafa Kemal'i kongre başkanlığına seçme
III. Amerikan mandasını reddetme
IV. Ali Fuat Paşa'yı Umum Kuvayı Milliye Kumandanlığına atama
Bu maddelerden hangileri, kayıtsız şartsız bağımsızlığın amaçlandığını gösterir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

8)1919 yılında toplanan Alaşehir Kongresi’nde, Afyonkarahisar-İnegöl hattının batısındaki bölgeden düşman çekilinceye kadar savaşın devam ettirilmesi sorumluluğunun özel bir idare şeklinde yüklenilmesine yönelik kararlar alınmıştır.
Bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisinin Alaşehir Kongresi'nde alınan bu kararın nedenlerinden biri olduğu savunulamaz?

A) Öz savunma gereksinimi
B) işgalin ortaya koyduğu tehdit
C) Hükümete duyulan güvensizlik
D) Mevcut yönetimden kopup ayrı bir devlet kurma isteği
E) Silahlı bir savunma gücü oluşturma gereği

9)Amasya Genelgesi'nde "Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır" maddesinin yer alması, aşağıdakilerden hangisinin değişeceğinin bir işaretidir?

A) Mebuslar Meclisi'ndeki üyelerin
B) Ülkedeki egemenlik anlayışının
C) İstanbul Hükümeti'nin
D) Merkezden yönetimin
E) Başka uluslarla yapılan antlaşmaların

10)Erzurum Kongresi'nde,
l. Mebuslar Meclisi'nin derhal toplanmasının gerekli olduğunun belirtilmesi
II, Sömürme amacı olmaması koşulu ile dış yardım alınabilmesi
III. Doğudaki direnme derneklerinin birleştirilmesi
IV. Doğu Anadolu illerinde çoğunluğu Müslümanların oluşturduğunun belirtilmesi
V. Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunun açıklanması kararları alınmıştır.
Bu kararlardan hangileri, Erzurum Kongresi'nin yerel olmaktan çok, ulusal bir kongre olduğunu gösterir7

A) I, II ve III B) I, II ve IV
C) I, II ve V D) II, III ve V
E) II, IV ve V

11)Osmanlı Anayasası Hükmü: Osmanlı Mebuslar Meclisi'ni açma ve kapatma yetkisi padişaha aittir.
Durum: Seçimle gelen üyelerden oluşan son Osmanlı Mebuslar Meclisi'ni İngilizler basmış, bazı milletvekilleri tutuklanmış, tutuklanmayanlardan bir kısmı Anadolu'da yeni açılan TBMM' ye katılmıştır.
Yukarıda verilen durumun Osmanlı Anayasasının hükmüyle bağdaşmayan yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin Anadolu'da toplanmamış olması
B) Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin seçimle gelen üyelerden oluşması
C) Osmanlı Mebuslar Meclisi üyeleri arasında fikir ayrılığı olması
D) Osmanlı Mebuslar Meclisi üyelerinin vatanın kurtarılmasını amaç edinmesi
E) İngilizlerin, Osmanlı Mebuslar Meclisi'ni çalışamaz hale getirmesi

12)Sivas Kongresi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Anadolu'da başlatılan Ulusal Kurtuluş girişiminin bir hükümet gibi hareket edeceğine işaret eden en açık kanıttır?

A) İstanbul Hükümeti'nin karşı çıkmasına rağmen toplanması
B) Başkanlığına, görevinden azledilen Mustafa Kemal'i seçmesi
C) Kongre'ye katılan üyelerin ittihat ve Terakki Partisi ile ilişkilerinin olmadığının açıklanması
D) Ulusal direnişi sevk ve idare için Temsilciler Kurulu'nu seçmesi
E) Manda ve himayeye karşı çıkması

13)Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcında, olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin oluşturulması ile ilgili taslakta, adı ne otursa olsun Ankara'da toplanacak meclisin dışında, üyelerini padişahın seçtiği bir Ayan Meclisi'nin de oluşabileceği tezi öne sürülmüş; ancak bu tez üzerinde durulmamıştır.
Ayan Meclisi tezi üzerinde durulmaması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A) İstanbul'un işgalini önlemek için zaman kazanmak istenmesine
B) Ulus egemenliği ilkesinin benimsenmiş olmasına
C) iki meclisli bir sisteme geçmek istenmesine
D) İstanbul Hükümeti'nin karşı çıkmasından endişe edilmesine
E) İstanbul’daki Ayan Meclisi'nin yeterli bulunmasına

14)Birinci TBMM'de, hükümet kurulmasına ilişkin olarak kabul edilen ilkelerden bazıları şunlardır:
l Meclis'in üstünde bir güç yoktur.
II. Meclis'te toplanan milli iradeyi, doğrudan vatanın geleceğine egemen kılmak esastır.
III. Padişah ve Halife, baskıdan kurtulduğu zaman, Meclis’in düzenleyeceği yasaya uygun esaslar içinde durumunu alır.
Bu ilkelerden hangileri, halk egemenliğine dayanan bir hükümet kurulmasının planlandığını gösterir?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I, II ve III

15)
l. Yöre halkının ve milis güçlerinin Urfa'yı Fransızlara karşı başarıyla savunması
II. İstanbul'un resmen işgal edilmesi ve Mebuslar Meclisi'nin dağıtılması
III. İstanbul Hükümeti'nin Amasya Protokolleriyle Kuvayi Milliye'yi tanıması
Gelişmelerinden hangilerinin ülkede birlik ve beraberliği güçlendirip Ulusal Kurtuluş Savaşı'na katılımı artırdığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) II ve III
E) I, II ve III

16)20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda TBMM üyelerinin her biri, yalnız kendisini seçen ilin milletvekili olmayıp bütün milletin vekilidir." maddesi yer almaktadır.
Bu madde ile
l. Milletvekili seçiminde oyların sayımını kolaylaştırma
II. Birlik ve beraberliği sağlama
III. Ulus egemenliğini pekiştirme
Hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istendiği savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) II ve III

17)İlk TBMM'nin
l. istiklal Marşı'nı kabul etmesi
II. Bazı vergileri artırması
III. Misak-ı Milli'yi ilke edinmesi
Durumlarından hangileri ulusalcı niteliğine kanıt sayılabilir?

A) Yalnız l B) Yalnız II
C) I ve III D) II ve III
E) I, II ve III

18)Amasya Genelgesi'nde, Sivas'ta bir kongrenin toplanması ve bütün illerin her sancağından, halkın güvenim kazanmış üç delegenin bu kongreye katılmak üzere hemen yola çıkarılması hükmü yer almıştır.
Bu hüküm, Amasya Genelgesi'nin;
l. Tüm ülkenin temsil edildiği bir kuruluşu öngörme,
II. Gizli maddeleri olma,
III. Birlik ve beraberlik çağrısında bulunma
Özelliklerinden hangileri için bir kanıt sayılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) l ve III E) II ve III

19)"Amasya'da yapılan görüşmelerin sonuçlarını içeren tutanakların protokol olduğunu kabul ettirmek ve bunları İstanbul Hükümeti'nin temsilcisi olan Bahriye Nazırı Salih Paşa'ya imza ettirmek önemliydi."
Atatürk'ün, Nutuk'ta yer alan bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istediği savunulabilir?

A) Görüşmelere resmi nitelik kazandırılmasının önemini
B) İstanbul Hükümeti'nin alınan kararları Mebuslar Meclisi'nin onayına sunmak istediğini
C) Görüşmelerle İstanbul Hükümeti'nin zaman kazanmak istediğini
D) Salih Paşa'nın görüşmelerin yapılması için İstanbul Hükümeti'ni yönlendirdiğini
E Antlaşma Devletleri'nin görüşmeler sırasında İstanbul Hükümeti'ne baskı yaptığını

20)İlk TBMM'nin yasama ve yürütme güçlerini kendisinde toplamasıyla;
I. Meclis'te fikir ayrılıklarından kaynaklanacak gruplaşmaların önlenmesi,
II. Meclis üstünlüğünün sağlanması,
III. Mecliste üye sayısının artması
Sonuçlarından hangilerine ulaşıldığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

21)Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcına değin, Türk ulusu, hanedancı ve ümmetçi bir tarih anlayışının etkisinde kalmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu anlayıştan farklı olarak ulusal tarih anlayışı yolunda atılan bir adımdır?

A) İstanbul Hükümeti'nin Sevr Barış Antlaşması'nı imzalaması
B) Direniş derneklerinin kuruldukları bölgelerin Türklüğünü kanıtlamaya çalışması
C) Anlaşma Devletlerinin Türkiye'yi aralarında paylaşmaları
D) İstanbul Hükümeti'nin Anadolu direnişine karşı çıkması
E) Sivas Kongresi'nde bazı delegelerin ABD'nin mandaterliğini istemesi

22)Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM'nin otoritesinin güçlendiğinin bir göstergesi değildir?

A) İstanbul Hükümetinin yaptığı ve yapacağı işleri yok sayması
B) Vatana ihanet edenler için yasa çıkarması
C) Yasama, yürütme yetkilerini kendinde toplaması
D) Üyeleri arasında gruplaşmaların olması
E) Vergi oranlarını artırması

23)Erzurum Kongresi'nde "Milli Meclisin derhal toplanmasına ve hükümet işlerinin Meclisin denetimi altında yürütülmesine çalışılacaktır." karan alınmıştır.
Bu karar aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Ulus egemenliğine önem verildiğini
B) Anayasada değişiklik yapılması gerektiğini
C) Hükümet üyelerinin meclis içinden seçildiğini
D) İstanbul Hükümeti'nin Anlaşma Devletlerine tepki gösterdiğini
E) Milletvekili seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini

24)Ulusal mücadele döneminde;
l. İstanbul resmen işgal edilmiştir.
II. Osmanlı Mebuslar Meclisi dağıtılmıştır
III. Misak-ı Milli ilan edilmiştir.
IV. İstanbul Hükümeti M.Kemal'e 9.Ordu müfettişliği görevini vermiştir.
V. İstanbul Hükümeti, Temsilciler kurulu ile görüşme yapmayı kabul etmiştir.
Bu gelişmelerden hangileri Türk milletinin İstanbul Hükümeti'ne olan güvenini sarsmıştır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) IV ve V
 
ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Ynt: İşgaller, Cemiyetler ve Kongreler Dönemi Testi

Sayın üyemiz

Sitemizin esas hedef kitlesi tarih öğretmenleri olduğundan, sitemizde pek çok testin cevabı bulunmaz.

Biraz boş vaktim vardı, sorulardan birkaçını çözdüm ve aşağıya yazdım. Selametle.


1)D 2)B 3)A 4)C 5)C 6)D 7)B 8)D 9)B 10)C 11)E 12)D 13)B
 
Geri
Üst