İlkçağ Uygarlıkları Testi Cevaplı 1

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
1. Büyük kral veya evrenin kralı ünvanlarını taşıyan ve aynı zamanda başrahip olan Hitit kralının yanında Pankuş denen bir tür asiller meclisi de söz sahibiydi.
Yukarıdaki bilgilere dayanarak Hititlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Kralın ülkenin tek hakimi olduğuna
B) Halkın yönetime katıldığına
C) Kralın yetkilerinin kısıtlandığına
D) Asillerin yönetimde söz sahibi olduğuna
E) Rahip kral anlayışının olduğuna

B

2. Hititlerde,
I. Kralın başrahip, başkomutan ve baş yargıç kabul edilmesi,
II. Eyaletlerin merkezden gönderilen valiler tara*fında idare edilmesi,
III. Devlete isyan edenlerin ölüm cezasına çarptı*rılması
durumlarından hangilerinin "devlet otoritesini" artırmaya yönelik olduğu ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

E

3. Urartularda halk geçimini devlete ait topraklarda ve kalelerin içindeki imalathanelerde çalışarak sağlamıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini zor*laştırması beklenebilir?
a) Kişisel sermaye birikimini
b) Tarımsal üretim yapılmasını
c) Halkın devlete bağımlı olmasını
d) Devletin halkı denetim altında tutmasını
E) Devletin, ekonomik faaliyetlerin sınırını belir*lemesini

A

4. İyonya'nın bilimsel alanda gelişmesinde,
I. Ön Asya'dan gelen ticaret yollarının bitiş noktasında olması,
II. Deniz aşırı ülkelerle ticaret yaparak bilgi akışını sağlamaları,
III. Demokratik hükümetlerle yönetilmeleri dola*yısıyla özgür düşünce ortamının oluşması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

E

5. Lidyalıların,
I. Parayı icat etmeleri,
II. Kral Yolu'nu yapmaları,
III. Fenike alfabesini kullanmaları
özelliklerinden hangileri ticaret alanında geliştiklerini gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

D

6. Bergamalıların,
I. Parşömen kağıdı icat etmeleri,
II. Tiyatro, tapınak ve sağlık merkezlen yapmala*rı,
III. 200 bin ciltlik kitaba sahip bir kütüphane kur*maları
faaliyetlerinden hangileri Bergama'da sosyal, bilimsel ve kültürel çalışmalara önem verildi*ğine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

E

7. Yunanistan'da din; yönetimin otorite ve baskı ara*cı olarak kullanılmamıştır.
Bu durumun Yunanistan'da,
I. Serbest düşüncenin gelişmesi,
II. Bilimsel faaliyetlerin artması,
III. Koloniciliğin yaygınlaşması
gelişmelerinden hangilerinde etkili olduğu sa*vunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

D

8. Akad imparatorluğu çeşitli kavimlerden oluşmuş*tur.
Bu durumun devletin zayıfladığı dönemlerde,
I. İç savaşların çıkması,
II. Bazı kavimlerin devletten ayrılması,
III. Sınırların genişlemesi
sonuçlarından hangilerine neden olması bek*lenebilir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

C

9. Romalıların,
I. Bütün Akdeniz havzasına egemen olmaları,
II. Fenikelilerin icat ettiği alfabeye son şeklini vererek Latin alfabesini oluşturmaları,
III. Mısır'dan aldıkları Güneş yılı esaslı takvimi Miladi takvim adıyla günümüzde kullanılan şek*le dönüştürmeleri
faaliyetlerinden hangileri dünya kültürüne yap*tıkları katkılara örnek olarak gösterilemez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

E

10. İlk Çağ'da Yunanistan'da;
I. Ticaret faaliyetleri gelişmiştir.
II. Halk yönetime katılmıştır.
III. Yunan dili ve kültürü Akdeniz ve Karadeniz'de yaygınlaşmıştır.
Bu gelişmelerden hangilerinin koloniciliğin doğrudan bir sonucu olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

D

11. Sümerler şehir devletten biçiminde teşkilatlanmış*tı. Bunlar genellikle tanrılar için kurulan tapınak çevresinde gelişmişti.
Bu bilgiye dayanarak,
I. Dini anlayışlar siyasi gelişmeleri etkilemiştir.
II. Mezopotamya'da laiklik gelişmiştir.
III. Mezopotamya şehir devletleri saltanat ile idare edilmişlerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

A

12. Mısırlılar Güneş yılı takviminde bir yılı,
I. Taşma,
II. Ekme,
III. Tohum atma
biçiminde üç kısma ayırmışlardır.
Bu isimlendirmelerden hangileri takvimin icat edilmesiyle tarım faaliyetlerinin düzenlenme*sinin amaçlandığını göstermektedir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

E
 
Geri
Üst