İlk Türk Devletleri ile ilgili değerlendirme Soruları

A Çevrimdışı

aynur

New member
Değerlendirme Soruları
1. Türklerin Anayurdunun sınırlarını belirtiniz.
2. Türklerin Anayurdunun tabiat şartları ve iklimi nasıldı?
3. Orta Asya iklim özellikleri, bölgede yaşayan insanları nasıl etkilemiştir?
4. Türk Kültürünün temelinde, tabiata hakim olma anlayışı yatmaktadır. Sözünden ne anlıyoruz.
5. “Atlı Göçebe Medeniyeti” denilen Türk kültüründe atın evcilleştirilmesinin sonuçları nelerdir?
6. Orta Asya göçlerinin sebeplerini belirterek, göç yollarını yazınız.
7. Türk göçlerinin karakteri( Özelliği) hakkında bilgi veriniz.
8. Orta Asya göçlerinin sonuçlarını yazınız.
9. Göçlere katılmayan, Orta Asya Türklerinin kurmuş olduğu devletleri yazınız.
10. İskitlerin ( Sakaların) en ünlü hükümdarı kimdir?
11. Orta Asya da ki göçebe hayatın özellikleri nelerdir?
12. Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir? Bilinen ilk Türk hükümdarı kimdir?
13. İlk Türk devletlerinin , ilk dönemleri hakkındaki bilgileri hangi kaynaklardan öğreniyoruz.
14. Mete’nin Seferlerini yazınız.
15. Türk devlet geleneğinin kurucusu sayılan, vatan ve millet sevgisi kavramlarını dile getiren Türk kağanı kimdir?
16. Mete’nin Çin siyasetini açıklayarak, gerekçelerini yazınız.
17. Orta Asya’daki Türk topluluklarının, Çin ile yaptığı savaşlarda temel sorun nedir?
18. Türk kağanlarının, Çinli prenseslerle evlenmelerindeki gerekçe nedir? Türk devletleri üzerinde nasıl etkili olmuştur?
19. Orta Asya’da kurulan Türk Devletleri üzerinde uygulanan Çin Politikası nasıldı? Yazınız.
20. Mete’nin askeri alanda ki çalışmaları nedir?
21. Kavimler Göçü nedir? Tanımlayınız.
22. Kavimler Göçünün sebepleri nelerdir?
23. Kavimler Göçünün sonuçlarını yazınız.
24. Kavimler göçünün , Avrupa’da yaratmış olduğu en önemli siyasi sonuç nedir?
25. Kavimler göçünün Avrupa’nın etnik yapısındaki etkisini belirtiniz.
26. Hem Asya’da hem de Avrupa’da devlet kurmuş, özelliklerini yitirmemiş Türkler kimlerdir?
27. Uldız Dönemi Avrupa Hun Devleti’nin dış siyasetini belirtiniz.
28. Avrupa Hun hükümdarı Attila’nın seferlerini yazınız.
29. Margus ve Anatolius barışı ile Doğu Roma’yı ( Bizans’ı) vergiye bağlayan Türk devleti hangisidir? Amaçlanan nedir?
30. Türk adıyla, (milli adımızla) kurulan devletleri yazınız.
31. Göktürk Devleti , hangi tarihte, nerede, kim tarafından kurulmuştur?
32. Türklerde ilk alfabe, ilk posta teşkilatını kuran Türk Devleti hangisidir?
33. Göktürk- Sasani, Göktürk- Bizans ittifakları hangi amaçla, kimlere karşı kurulmuştur?
34. I. ve II. Göktürk Devletleri, kimlere karşı verilen bağımsızlık mücadeleleri sonucunda kurulmuştur?
35. Göktürk Devleti’nin yıkılışında etkili olan sebepler nelerdir?
36. Kutluk Kağan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün mücadelesinin benzer yönlerini belirtiniz.
37. Türk Tarihinde yaşanan ilk bağımsızlık savaşını yazarak, açıklayınız.
38. II. Göktürk ( Kutluk) Devleti’nin Türk tarihindeki önemi nedir?
39. II. Göktürk ( Kutluk) Devleti’nin yıkılışında etkili olan Türk boylarını yazınız.
40. Göktürk( Orhun ) Kitabelerinin kimler adına dikildiğini, yazarak, önemini belirtiniz.
41. Uygurları , diğer Türk Devletlerinden ayıran yönlerini belirtiniz.
42. İstanbul’u ilk kuşatan Türk boyu hangisidir?
43. VI. ve XII. yy arası Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya yapılan Türk göçlerinin sonucu ne olmuştur? Niçin?
44. Avrupa’ya göçen Türklerin benliklerini kaybetmelerinin nedenleri nelerdir?
45. Tuna Bulgarları ve İtil ( Volga ) Bulgarları arasında ki en önemli fark nedir?
46. İtil ( Volga) Bulgarları günümüzde hangi adla varlıklarını sürdürmektedir?
47. Hazar hakanlığının ekonomik yönden güçlü olmasının en önemli nedeni nedir?
48. Museviliği kabul eden ilk Türk boyu hangisidir?
49. Türgişler zamanı , Müslüman Araplarla iyi anlaşılamamasının sebepleri nelerdir?
50. Türgişlerin ,Müslüman Arapları ( Emevileri) Maveraünnehir’de durdurmasının sonuçlarını yazınız.
51. Manas Destanı, hangi Türk boyuna aittir. Özelliğini belirtiniz.
52. 751 Talas Savaşı, hangi taraflar arasında yapılmıiştır? Önemi nedir?
53. Peçenekler’in Türk tarihindeki önemlerini belirtiniz.
54. İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinin genel özelliklerini yazınız.
55. Türklerde Oguş ( Aile) yapısının özelliklerini yazınız.
56. Devletlerin kısa sürede kuruluşunda boy teşkilatının önemini belirtiniz.
57. Devleti oluşturan unsurları yazınız.
58. İlk Türk Devletlerinde egemenlik anlayışını açıklayınız.
59. Orta Asya’da kurulan devletlerin kısa ömürlü olmasını sağlayan en önemli sebep nedir?
60. İlk Türk Devletlerinde, “Veraset Sistemi” hakkında bilgi vererek, faydalı ve zararlı yönünü belirtiniz.
61. İlk Türk devletlerinde siyasi örgütlenme nasıldır? Açıklayınız.
62. İlk Türk Devletlerinde hükümdarın görevleri nelerdir?
63. İlk Türk Devletlerinde hükümdarlık sembollerini yazınız.
64. İlk Türk Devletlerinde avcılık ve spor faaliyetlerinin önemini belirtiniz.
65. Bugünkü Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak hangi olay ve tarih alınmıştır? Niçin?
66. Türk ordusunun özelliklerini yazınız.
67. Turan Taktiği nedir?
68. Gök Tanrı Dininin özelliklerini yazınız.
69. Yuğ- Kurgan- Balbal- Töre nedir?
70. Türklerin ilk milli alfabelerini yazınız.
71. Orhun Kitabeleri kimler adına, hangi devlete aittir.
72. İlk Türk Devletinin gelir kaynakları nedir?
73. Türk – Çin rekabetinin sebepleri nelerdir?
74. Türk ve Çinlileri genel özellikleri yönünden karşılaştırınız
 
Geri
Üst