Cemiyetler, M. Kemal'in Samsun'a Çıkışı, Kongreler Testi

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Cemiyetler, M. Kemal'in Samsun'a Çıkışı, Kongreler Testi

1. Mondros Ateşkes Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgâllere karşı aşağıdaki tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır.

A) Millî cemiyetler B) Kuvva-i Milliye C) Kongreler D) Düzenli ordu E) Genelgeler2. I.Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Fırkası

II.İngiliz Muhipleri Cemiyeti

III.Kilikyalılar Cemiyeti

IV. Redd-i İlhak Cemiyeti

V. Wilson Prensipleri Cemiyeti

Yukarıdakilerden hangileri manda ve himâyeyi savunmuşlardır?

A)I-II B)III-IV C) IV-V D)II-V E)I-V3. I. Etnik-i Eterya

II. Taşnaksityun

III. Mavri Mira

IV. Pontus

V. Hınçak

Yukarıdakilerden hangileri Ermeniler tarafından kurulmuştur?

A) I-II B) II-III C) IV-V D) III-IV E) II-V4. I. Azınlık örgütleri

II. İngiliz Muhipleri Cemiyeti

III. İstanbul Hükûmeti

İtilâf devletleri, Kurtuluş Savaşı boyunca, yukarıdakilerden hangileriyle iş birliği yapmıştır?

A) I B) II C) I-III D) II-III E) I-II-III5. I. TBMM Hükûmeti

II. İtilâf devletleri

III. Azınlık örgütleri

Millî cemiyetler, yukarıdakilerden hangilerine karşı mücadele etmemişlerdir?

A) I B) II C) III D) I-II E) II-III6. I. Taşnaksityun

II. Pontus

III. Alyans

IV. Mavri Mira

V. Etnik-i Eterya

VI. Hınçak

Yukarıdakilerden hangileri Rumlar tarafından kurulmuştur?

A) I-III-V B) II-V-VI C) II-IV-V D) III-IV-VI E) IV-V-VI7. I. Alyans

II. Pontus

III. Hınçak

IV. Taşnak

V. Mavri Mira

Yukarıdakilerden hangileri Musevîler tarafından kurulmuştur?

A) I-III B) III-V C) I D) II E) III8. Yunanlılar, 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgâl etmişlerdir.

Bu işgâlde Avrupa devletlerinin Yunanistan’ın yanında yer almalarını sağlayan gerekçe aşağıdakilerden hangisidir?

A)İzmir’in Yunanlılara ait olması

B)Yunanistan’ın Batı Anadolu’da Hıristiyanların katledildiği yönünde propaganda yapması

C)Batı Anadolu’da Türk direnişinin başlaması

D)Osmanlı Devleti’nin işgâl karşısında sessiz kalması

E)Batı Anadolu’nun İtalya tarafından işgâlinin önlenmesi9. Aşağıdaki Millî cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir?

A) İngiliz Muhipleri Cemiyeti D) Pontus Cemiyeti

B) Kilikyalılar Cemiyeti E) Wilson Prensipleri Cemiyeti

C) Taşnaksityun Cemiyeti10.Kuvva-i Milliye birliklerinin,

I. Yunan ilerleyişini engelleyememeleri

II. Halka hukuk dışı davranmaları

III. İhtiyaçlarını, halktan zor kullanarak karşılamaları

Faaliyetlerinden hangileri düzenli ordunun kurulmasına sebep olmuştur?

A) I B) II C) I-II D) II-III E) I-II-III11.Mustafa Kemâl, ülke bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır?

A) Havza Genelgesi B) Amasya Genelgesi C) Erzurum kongresi D) Sivas Kongresi E) Amasya Protokolü12.Kurtuluş Savaşı’nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

A) Havza Genelgesi B) Amasya Genelgesi C) Erzurum Kongresi D) Sivas Kongresi E) Amasya Protokolü13.Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde aşağıdaki kongrelerin hangisinde ilk kez geçici bir hükûmet kurulması kararlaştırılmıştır?

A) Erzurum Kongresi C) Balıkesir Kongresi E) Alaşehir Kongresi

B) Sivas Kongresi D) Nazilli Kongresi14.Millî Mücadele sırasında bazı Osmanlı aydınları kurtuluşu İngiliz mandasında görürken, bazıları da Amerikan mandasını tercih etmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisinde manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir?

A) Havza Genelgesi B) Amasya Genelgesi C) Erzurum Kongresi D) Sivas Kongresi E) Amasya Protokolü15. I. Havza Genelgesi

II. Amasya Genelgesi

III. Sivas Kongresi

IV. Amasya Protokolü

V. Erzurum Kongresi

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I-II-III-V-IV B) II-I-V-III-IV C) I-II-V-III-IV D) II-V-I-III-IV E) V-II-I-IV-III16.Manda ve himayecilik aşağıdakilerin hangisinde, bir daha gündeme gelmemek üzere son kez reddedilmiştir?

A) Amasya Genelgesi D) Havza Genelgesi

B) Sivas Kongresi E) Balıkesir Kongresi

C) Amasya Protokolü17. I. İrâde-i Milliye Gazetesi’nin çıkartılması

II. Batı Cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa’nın atanması

III. Sivas Kongresi’ne katılan üyelerin seçimle belirlenmesi

Yukarıdakilerden hangileri, Sivas Kongresi’nde ulusal kararların alınmasını sağlamıştır?

A) I B) II C) III D) I-II E) II-III18.İlk kez Erzurum Kongresi’nde oluşturulan Temsilciler Kurulu (Heyet-i Temsiliye), Kongrede alınan “Temsilciler Kurulu, Doğu Anadolu’nun bütününü temsil eder” kararıyla çalışmalarına başlamış, Sivas Kongresi’nde “Temsilciler Kurulu, yurdun bütününü temsil eder “ kararı çıkmıştır. Kurul, yürütme yetkisini ilk defa aşağıdakilerin hangisiyle kullanmıştır.

A) İrâde-i Milliye Gazetesi’nin çıkartılması

B) İstanbul Hükûmeti ile her türlü haberleşmenin kesilmesi

C) İstanbul Hükûmeti temsilcisi ile Amasya Protokolü’nün imzalanması

D) Millî cemiyetlerin tek çatı altında birleştirilmesi

E) Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi komutanlığına atanması19.Aşağıdakilerden hangisi, Temsilciler Kurulu’nun İstanbul Hükûmeti’ne karşı sağladığı üstünlüklerden biri değildir?

A) Temsilciler Kurulu’nun İrâde-i Milliye Gazetesi’ni yayınlaması

B) Damat Ferit Hükûmeti’nin düşürülmesi

C) Amasya Protokolü’nün imzalanması

D) İstanbul’da Mebusan Meclisi’nin açılması

E) İstanbul Hükûmeti’nin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni tanımasıCEVAP ANAHTARI:

1-A 2-D 3-E 4-E 5-A 6-C 7-C 8-B 9-B 10-E

11-B 12-B 13-A 14-C 15-C 16-B 17-C 18-E 19-A
 
Geri
Üst