Çağdaş Türk ve Dünyası Tarihi ile İgili Yıllık Ödev Konuları

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
T Çevrimdışı

tulayabakaymindiz

New member
Sevgili arkadaşlar bu dersle ilgili yıllık ödev konularını belirleyen varsa göndebilir mi?Ben Prof. Dr. Fahir Armaoğlu'nun kitabından yola çıkarak konuları belirlemeyi düşünüyorum ?Başka fikri olan varsa bizimle paylaşabilir.
 
T Çevrimdışı

tulayabakaymindiz

New member
Ynt: Çağdaş Türk ve Dünyası Tarihi ile İgili Yıllık Ödev Konuları

Sevgili Arkadaşlar yıllık plana bakarak ödev konularını hazırlamaya çalıştım.ödev verirken konu içerisinde hangi araştırmaları yapacağını kazanım ve etkinliklerden yola çıkarak verebiliriz sanırım.inşallah faydalı olur...


1-Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki gelişmeleri(Paris Karış Konferansı ve Savaş Sonrası Antlaşmalar Ve Antlaşmaların Korunması Dönemi)
2- Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nin kurulması ve sonrasında Orta Asya’daki Türk devlet ve toplulukları ile ilgili gelişmeleri(Sovyetler Birliğinin Kuruluşu ve Güçlenmesi,Sovyet Dış Politikası)
3-Ortadoğu’da manda yönetimlerinin kurulma süreci(Ortadoğuda’ki Gelişmeler,Bölgenin Tanımı ve Önemi,Barış Düzenlemelerinin Yarattığı Sorunlar)
4-Japonya’nın Uzakdoğu’da yeni bir güç olarak ortaya çıkması ve dünya güçler dengesine etkisi(Japonyadaki Gelişmeler ve Meiji Restorasyonu)
5-1929 Dünya Ekonomik Buhranı’nın ortaya çıkması ve dünyaya etkileri(1929 Ekonomik Buhranı ve Ekonomik Çöküntü)
6- İki savaş arası dönemde Avrupa’da meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeler(Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) ,Savaş Sonrası Almanya ,Nazilerin Yükselişi)
7-İki savaş arası dönemde dünyada meydana gelen bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişmeler
8-. 1923-1938 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti dış politikasının temel özellikleri(İki Savaş Arası Türk Dış Politikası)
9- Almanya, İtalya ve Japonya’nın Birinci Dünya Savaşı sonrasında izlediği politikaları(Alman ve İtalyan İdeolojileri
Almanya İtalya ve Japonya’nın Amaçları)
10- Savaşın Nedenleri, Savaşın Avrupa’da Başlaması ve Yayılması, İkinci Dünya Savaşı’nın Sonu, İkinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları)
11- İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’nin İzlediği Dış Politika
12- İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Gelişmeler.
13- Soğuk Savaş Kavramı ve Soğuk Savaşa Geçiş Dönemi (1945-47)
14- Doğu Bloku’nun Kurulması(Varşova Paktı)
15- Batı Bloku’nun kurulması(NATO)
16- Uzakdoğu’daki siyasi gelişmeler.(CENTO ve CEATO)
17- Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası
18- Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Gelişmeler
19- Soğuk Savaş Döneminde Meydana Gelen Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Alanındaki Gelişmeler
20- Yumuşama politikası(Anlamı, Kökeni ve Ortaya Çıkışı)
21-Yumuşama Döneminde ortaya çıkan çatışmaların sebep ve sonuçları
22- Yumuşama dönemi ve sonrası Arap-İsrail savaşlarının sebep ve sonuçları, ve Filistin Sorunu
23- Yumuşama dönemi ve sonrası Petrol Bunalımı ve OPEC
24- Yumuşama dönemi ve sonrası İran ve Irak’taki siyasi gelişmeler(İran – Irak Savaşının sebep ve sonuçları)
25- Yumuşama dönemi ve sonrası Türk Dış Politikası
26-- Yumuşama dönemi ve sonrası Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler
27-.SSCB’deki politika değişikliği ve Doğu Bloğu’nun dağılmasının dünya tarihi açısından önemi
28-SSCB’nin yıkılmasından sonra Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını Kazanmaları
29- Doğu Bloku’nun yıkılmasından sonra Avrupa’da meydana gelen gelişmeler
30- Türkiye’nin Avrupa Birliğine Üyelik Süreci ve Bu Süreçte Meydana Gelen Gelişmeleri
31-. Doğu Bloku’nun dağılmasından Sonra Balkanlarda Meydana Gelen Gelişmeleri(Yugoslavya İç Savaşı ve Balkanlardaki Gelişmeler)
32- Doğu Bloku’nun dağılmasından sonra Ortadoğu ve Afganistan’da meydana gelen gelişmeleri
33- Küreselleşen Dünyadaki Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Alanındaki Gelişmeler
34-- Küreselleşen Dünyadaki Türk Dış Politikası
35- Küreselleşen Dünyadaki Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Gelişmeler
36- Küreselleşen Dünyada Meydana Gelen Gelişmelere Bağlı Olarak Ortaya Çıkan SorunlarKAYNAKÇA
AKŞİN, Sina, Kısa Türkiye Tarihi, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2008.

ARI, Tayyar, Geçmişten Günümüze Ortadoğu, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2007.

ARTAN, Atila, Türk Cumhuriyetlerinin Sosyo-Ekonomik Analizleri, Türkiye İlişkileri, İstanbul 1993.

ARMAOĞLU, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi (1914-1995), Alkım Yayınevi, Ankara.

Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları (1948-1988). Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1989.
ATAK, M. Sadık, Harp Sonrasında Dünya (1945-1966), Ankara, 1966. AYDIN, Mustafa, Türk Dış Politikası Kaynakçası, Ankara, 2001. BAL, İdris, Türk Dış Politikası, Ankara, 2006.
BLAINEY, Geoffrey, 20. Yüzyılın Kısa Tarihi, Çev. Onur ŞEN, Tufan TIĞLI, İstanbul, 2007. Dünya Tarihi, Çev. Furkan AKDERİN, Alfa Basım Yayım Dağıtım, Ankara, 2007. GÖNLÜBOL, Mehmet, Uluslararası Politika İlkler-Kavramlar-Kurumlar, Attila Kitabevi,
Ankara, 1993.

GÖNLÜBOL, Mehmet ve diğerleri, Olaylarla Türk Dış Politikası, A.Ü. SBF Yayınları, Ankara, 1983.

HAYİT, Baymirza, Türkistan Devletlerinin Milli Mücadeleleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995.

KISSENGER, Henry, Diplomasi, (Çev: İbrahim H. Kurt), Türkiye İş Bankası Yayınları,
Ankara, 1998.
LEWIS, Bernard, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Çev: M. Kıratlı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1970.
LANGLOIS, Georges ve diğerleri, 20. Yüzyıl Tarihi, Nehir Yayınları, İstanbul, 2000. McNeil, William H, Dünya Tarihi, Çev: Alaeddin ŞENEL, İmge Kitabevi Yayıncılık,
İstanbul, 2007.
Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1995), Siyasal Kitabevi, Ankara, 1996.
SARAY, Mehmet, Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara,
1997.
SANDER, Oral, Siyasî Tarih (1918-1994), İmge Yayınevi, Ankara, 1996.
SOYSAL, İsmail, Soğuk Savaş Dönemi ve Türkiye Olaylar Kronolojisi, İstanbul, 1997.
TÜREL, Yılmaz, Uluslararası Politikada Ortadoğu, Birinci Dünya Savaşı'ndan 2000'e, Akçağ Basım-Yayın, Ankara, 2004.

Türk Dış Politikası, Ed: Baskın ORAN, İletişim Yayınları, C. I-II, İstanbul, 2006.

Türk Dış Politikasının Analizi, Derleyen: Faik SÖNMEZOĞLU, Der Yayınları, İstanbul,
1998.
Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002.
UÇAROL, Rifat, Siyasi Tarih (1789-2001), Der Yayınları, İstanbul, 2008.
WOODRUFF, William, Modern Dünya Tarihi, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2007.
YARDIMCI, Remzi, İzzet ÇIVGIN, Çağdaş Dünya Tarihi, Pozitif Yayınları, Ankara, 2007.
http://www.atam.gov.tr/
http://www.abgs.gov.tr/
http://www.devletarsivleri.gov.tr

http://www.dpt.gov.tr/dei/kei/kei.htm
http://www.dpt.gov.tr/abigm/
http://www.eraren.org
http://www.gap.gov.tr/
http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa
http://www.nato.int/
 
Z Çevrimdışı

zerdushtt

New member
Ynt: Çağdaş Türk ve Dünyası Tarihi ile İgili Yıllık Ödev Konuları

1929 dünya ekonomik bunalımının türkiyeye etkileri ve türkiyede alınan ekonomik önlemler. gayet iyi bir konu
 
Z Çevrimdışı

zerdushtt

New member
Ynt: Çağdaş Türk ve Dünyası Tarihi ile İgili Yıllık Ödev Konuları

sscb nin dağılması da ayrı bir konu alanı olabilir..
 
m_meltem_m Çevrimdışı

m_meltem_m

New member
Yeni yönetmeliğe göre yıllık ödev diye bir şey olmadığına göre Konu başlığını ''proje konuları''olarak değiştirmek gerekiyor sanırım.
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Geri
Üst