Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Test Soruları

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
1. Türkiye’nin Marshall Planı kapsamına alınmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamu kesiminin etkinliğinin artırılması
B) İç tüketimin artırılması
C) Uluslararası Para Fonu ile olan üyelik anlaşması
D) Sanayileşmenin hızlandırılması
E) Türkiye’nin Avrupa’nın yeniden inşasına katkıda bulunacağı görüşü

2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın üretim planlamasındaki öncelikler bakımından en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yatırım mallarında sadece yerli sermayeye
öncelik verilmesi
B) Yatırım mallarında sadece yabancı sermayeye
öncelik verilmesi
C) Ara ve yatırım mallarında özel sektöre öncelik
verilmesi
D) Ara ve yatırım mallarında kamu sektörüne
öncelik verilmesi
E) Dayanıklı tüketim mallarının bütünüyle dışarıdan alınması

3. 1980 sonrası uygulanan kalkınma planlarının
temel amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Mali piyasaların kontrol altına alınması
B) Ekonominin dış rekabete karşı korunması
C) Ekonominin rekabet gücünün artırılması
D) Yatırımlara negatif reel faiz uygulanması
E) Kamu kesimi imalat sanayi yatırımlarının
artırılması

4. Türkiye’de özelleştirmeye ilişkin ilk yasal düzenleme kaç yılında yapılmıştır?
A) 1938 B) 1984 C) 1985 D) 1986 E) 1987

5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 2000-2001 krizlerini hazırlayan koşullardan biri değildir?
A) Aşırı değerli Türk Lirası
B) Yüksek cari işlemler açığı
C) Bankaların açık pozisyonları
D) Kamu bankalarının görev zararları
E) Yüksek oranlı özel sektör dış borcu

6. Türkiye’de 1990-2006 yılları arasında iç borçların birincil piyasada alıcılarına göre dağılımı göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi en büyük alıcıdır?
A) Bankalar B) Resmî kurumlar
C) Özel sektör D) Hane halkı
E) Yabancılar

7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde 2002-2006 yılları arasında, YTL’nin değer kazanması ile doğrudan ilişkili olan makroekonomik gelişmelerden biri değildir?
A) GSMH’nin artması
B) Kişi başına gelirin artması
C) Yabancı sermaye girişlerinin artması
D) Enflasyonun gerilemesi
E) Bütçe açıklarının azalması
8. İthalatın ekonomik faaliyetlere göre dağılımı dikkate alındığında, 2006 yılında en yüksek pay aşağıdaki sektörlerden hangisine aittir?
A) Kimyasal madde ürünleri imalatı
B) Ana metal sanayii
C) Makine ve teçhizat imalatı
D) Tütün ürünleri
E) Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri

9. 2006 yılı sonu itibariyle yatırım teşviklerinin imalat sanayii alt sektörleri içerisindeki en yüksek payı hangi sektöre aittir?
A) Dokuma-giyim B) Taşıt araçları
C) Gıda-içki D) Çimento
E) Seramik

10.
I. Tarım
II. Sanayi
III. İnşaat
IV. Hizmetler
Türkiye’de 2002-2006 yılları arasında istihdamın
yukarıdaki sektörler itibariyle dağılımının büyüktenküçüğe sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I-III-IV-II B) II-I-III-IV C) II-III-I-IV
D) IV-I-II-III E) IV-II-I-III

11. Türkiye’de “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı”
hangi yıl yaşanan krizden sonra uygulanmaya
başlamıştır?
A) 1980 B) 1989 C) 1994
D) 1997 E) 2001

12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki özel sermayeli
mevduat bankalarından biri değildir?
A) Akbank B) Şekerbank
C) Türk Eximbank D) Türkiye Garanti Bankası
E) Yapı ve Kredi Bankası

13. Aşağıdakilerden hangisi T.C. Hazine Müsteşarlığının iç borçlanmada en sık kullandığı yöntemdir?
A) TÜFE’ye endeksli yöntem
B) Sabit kuponlu döviz cinsi yöntemi
C) Değişken faizli yöntem
D) Sabit kuponlu YTL cinsi yöntemi
E) İskontolu faiz yöntemi

14. Aşağıdakilerden hangisi Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) teşvik sisteminden yararlanan yatırımlar arasında yer almaz?
A) Enerji B) Tarım
C) Turizm (konaklama tesisleri) D) Sağlık
E) Yazılım geliştirme

15. İstanbul’dan sonra en çok sayıda uluslar arası sermayeli şirketin bulunduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ankara B) Antalya C) Bursa
D) Muğla E) İzmir
16. Bir devletin kendisine başka bir devlet tarafından yapılan, dostane olmayan ve uluslararası hukuk tarafından yasaklanmış eylemlerine aynı biçimde karşılık vermesine ne ad verilir?
A) Misilleme B) Caydırıcılık
C) Meşru müdafaa D) Zararla karşılık
E) Önleyici saldırı

17. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği’nin öncülüğünde kurulan ve Doğu Bloku ülkelerinin üye olduğu savunma örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevresel Pakt B) Varşova Paktı
C) COMECON D) SEATO
E) EFTA

18. Soğuk Savaş sonrasında güvenlik anlayışının dönüşümü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Güvenlik, devlet merkezli olmaktan birey
merkezli olmaya doğru evrilmiştir.
B) Büyük devletlerin güvenliğinin daha önemli
olduğu uluslararası alanda kabul görmüştür.
C) Uluslararası örgütlerin güvenliğinin devletler
kadar önemli olduğu kabul edilmiştir.
D) BM’nin uluslararası güvenliğin korunmasındaki
rolü ve etkisi azaltılmıştır.
E) Enerji güvenliğinin önemi azalmıştır.

19. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş sürecinde yaşanan yumuşama döneminin sembolü olarak kabul edilir?
A) AET’nin kurulması
B) Berlin Duvarının yıkılması
C) Helsinki Nihai Senedi’nin imzalanması
D) Küba krizinin çatışma olmaksızın sona ermesi
E) Yugoslavya’nın Doğu Blokundan ayrılması

20. Aşağıdakilerden hangisi nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkeler arasında İsrail’i tanıyan ilk ülkedir?
A) Pakistan B) Mısır C) Ürdün
D) Türkiye E) Arnavutluk

21. İsrail’in işgali altında olan Suriye’ye ait bölge ve işgalin başlangıç yılı, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
A) Bekaa Vadisi – 1967 B) Golan Tepeleri – 1967
C) Bekaa Vadisi – 1973 D) Golan Tepeleri –1973
E) Gazze Şeridi – 1973

22. Kıbrıs’ın tarihi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Kıbrıs adası, 1571’de Osmanlı egemenliğine
geçmiştir.
B) Lozan Antlaşması ile İngiltere’nin adadaki
egemenliği tanınmıştır.
C) Kıbrıs Cumhuriyeti 1963’te kurulmuştur.
D) Garanti Antlaşması (1960) ile Yunanistan, Türkiye
ve İngiltere garantör devlet statüsüne kavuşmuştur.
E) KKTC 1983’te kurulmuştur.
23. Aşağıdaki ülkelerden hangisi AB üyesi değildir?
A) Lüksemburg B) Finlandiya
C) Letonya D) İsviçre
E) İsveç

24. Aşağıdakilerden hangisi Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na taraf olmasına rağmen, nükleer silaha sahip olmaya devam eden devletlerden biridir?
A) İsrail B) İran C) Hindistan
D) Japonya E) ABD

25. Türkiye, Yunanistan’ın Ege’de karasularını kaçmilin üzerine çıkarmasının savaş nedeni olacağını ilan etmiştir?
A) 3 B) 6 C) 9 D) 10 E) 15

26. Türkiye aşağıdaki devletlerin hangisinden doğal gaz ithal etmemektedir?
A) Rusya B) İran C) Irak
D) Cezayir E) Nijerya
27. Çin Halk Cumhuriyeti’nin dış politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) BM Güvenlik Konseyinde 1971 yılında tam üyelik
statüsü elde etmiştir.
B) Dünya Ticaret Örgütünün üyesidir.
C) Şanghay İşbirliği Örgütünün kurucu üyesidir.
D) Tayvan’ı kendi ülkesinin bir parçası saymaktadır.
E) Barış için Ortalık Programına üyedir.

28. Yugoslavya’nın parçalanması süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kosova, eski Yugoslavya coğrafyasında
bağımsız olan son devlettir.
B) Bulgaristan, Makedonları ayrı bir ulus olarak
tanımamaktadır.
C) Yugoslavya’dan bağımsızlığını ilan eden
Slovenya, 2004’te AB üyesi olmuştur.
D) Yugoslavya’dan ayrılan Hırvatistan, 2002’de
NATO’ya üye olmuştur.
E) Bosna Hersek’te çatışmalar 1995’te Dayton
Anlaşması’yla sona ermiştir.

29. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi “Yeni Büyük
Oyun” kavramını tanımlamak için kullanılır?
A) Orta Asya’da İngiltere ile Rusya arasında 19.
yüzyılda yaşanan güç mücadelesinin farklı
aktörlerle günümüzde tekrar ortaya çıkışı
B) Soğuk Savaş sonrasında ABD ile Rusya arasında
eski Doğu Avrupa ülkelerinin NATO üyeliğine
alınması konusunda çıkan anlaşmazlık
C) ABD’nin Irak üzerinden Orta Doğu petrollerini
kontrol etme girişimine Almanya’nın gösterdiği
tepki
D) Çin Halk Cumhuriyeti ile ABD arasında 2000’li
yıllarda yaşanan güç mücadelesi
E) Orta Doğu üzerinde ABD, Rusya, Almanya gibi
ülkelerin giriştikleri 19. yüzyıla benzer bir güç
mücadelesinin yeniden yaşanması

30. Aşağıdakilerden hangisi Birinci ve İkinci Körfez Savaşları arasındaki farklardan biri değildir?
A) BM Güvenlik Konseyi onayı Birinci Körfez
Savaşı’nda vardır, ikincisinde yoktur.
B) Saddam yönetimi Birinci Körfez Savaşı
sonrasında devam etmiş, ikincisinde yıkılmıştır.
C) Çekiç Güç operasyonunu Birinci Körfez Savaşı
başlatmış, ikincisi sona erdirmiştir.
D) Almanya ve Japonya Birinci Körfez Savaşı’na
finansal destek sağlamış, ikincisine destek
vermemiştir.
E) ABD Birinci Körfez Savaşı’nı tek başına,
ikincisini koalisyon ile yürütmüştür.

31. Kuril adalarının egemenliği konusu hangi iki devlet arasında sorun yaratmaktadır?
A) Japonya – Çin B) Arjantin – Fransa
C) Rusya – Çin D) Rusya – Japonya
E) İngiltere – Arjantin

32. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde devlet başkanı, dış politikada daha fazla yetkiye sahiptir?
A) Fransa B) Almanya C) Türkiye
D) Hollanda E) Yunanistan

33. Aşağıdakilerden hangisi Kopenhag Kriterlerinden (1993) biri değildir?
A) Azınlık haklarına saygı
B) Hukukun üstünlüğüne saygı
C) Avrupa Konseyi üyesi olunması
D) Serbest piyasa ekonomisinin geçerli olması
E) AB müktesebatına uyum sağlanması

34. Aşağıdakilerden hangisi AB ile ilişkili bir güvenlik oluşumu değildir?
A) AGSK B) AGSP C) BAB
D) OGDP E) AGİT

35. Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvelerinde aşağıdaki devletlerden hangisi yer almaz?
A) Kırgızistan B) Tacikistan C) Kazakistan
D) Özbekistan E) Azerbaycan

36. Türkiye aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine üye değildir?
A) İKÖ B) ECO C) KEİ
D) NAFTA E) AGİT

37. NATO, Soğuk Savaş sonrasında ilk askeri operasyonunu hangi ülkede gerçekleştirmiştir?
A) Somali B) Sırbistan
C) Kosova D) Afganistan
E) Bosna-Hersek

38. NATO, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanarak görev alanını genişletmiştir?
A) Alan dışılık B) Ön alıcı vuruş
C) Yakın çevre D) Yaşam alanı
E) Barışçıl müdahale

39. Aşağıdakilerden hangisi Orta Doğu bölgesine ilişkin bir uluslararası örgüt değildir?
A) RCD B) ASEAN
C) CENTO D) Arap Birliği
E) Körfez İşbirliği Konseyi

40. Aşağıdakilerden hangisi 1992 yılında Rio De Jenerio’da yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın bir ürünü olarak ortaya çıkan “Gündem 21” anlayışının özelliklerinden biridir?
A) “Sürdürülebilir kalkınma” kavramının reddi
B) “Küresel ortaklık” kavramının reddi
C) Yönetişim anlayışı
D) Merkezi yönetim - yerel yönetim ilişkilerinde merkeziyetçilik eğilimi
E) Varolan finansman kaynaklarının kullanımı

41. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1930 yılı başlarında yaşanan ekonomik bunalıma karşı
alınan önlemlerden biri değildir?
A) Kamu harcamaları ile kamu gelirlerinin denkliğinin sağlanması
B) İthalata sınırlamalar getirilmesi
C) Dış ticaretin fazla vermesinin sağlanması
D) Sanayileşmede ara ve yatırım malları üretimine
öncelik verilmesi
E) Sanayileşmede tüketim malları üretimine öncelik
verilmesi

42. Türkiye’de 1947 yılında hazırlanan Vaner planının temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kentleşmeye önem verilmesi
B) KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) yatırımlarına
öncelik tanınması
C) Tarımın ekonominin öncü sektörü olarak
görülmesi
D) Kamu kesiminin kalkınmanın öncüsü olarak
görülmesi
E) Kalkınmanın finansmanının dış kaynaklara
dayandırılması

43. Aşağıdakilerden hangisi 1950’li yıllarda yabancı özel sermaye girişlerinin hızlanmasına neden olan düzenlemeler arasında yer almaz?
A) Petrol Yasası
B) Yerli sermayenin olmadığı sektörlere girmesine
izin verilmesi
C) Yabancı yatırımcıların kâr transferine izin verilmesi
D) Yabancı sermayenin döviz olarak getirilmesine
izin verilmesi
E) Yabancı sermayenin patent ve lisans hakkı şeklinde gelmesine izin verilmesi
44. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun hangi tarihte çıkarılmıştır?
A) 25 Şubat 1930 B) 15 Nisan 1934
C) 18 Mart 1946 D) 18 Nisan 1958
E) 24 Ocak 1980
 
ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
Ynt: Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Test Soruları

45. III. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde en çok sermaye girişi hangi yolla olmuştur?
A) Özel yabancı sermaye
B) Proje kredileri
C) NATO kredileri
D) Özel çekme hakları
E) Avrupa Para Birliği kredileri

46. Aşağıdakilerden hangisi 1950 yılında kurulan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın amaçlarından biri değildir?
A) Yerli ve yabancı ortaklıkları desteklemek
B) Özel kesimin gelişmesini desteklemek
C) Kamu kesiminin gelişmesini desteklemek
D) Özel kesime dış kaynaklı kredi sağlamak
E) Hisse senedi ve tahvillerin özel kesime geçmesine yardım etmek

47. Aşağıdakilerden hangisi 4 Ağustos 1958 tarihinde uygulamaya konulan istikrar önlemlerinden biri değildir?
A) TL’nin devalüasyonu
B) İthalata serbestlik tanınması
C) Para arzının kısıtlanması
D) Bütçe harcamalarının genişletilmesi
E) KİT ürünlerinin fiyatlarının artırılması

48. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde 1970’li yıllarda ağırlaşan ekonomik bunalımın en önemli göstergesi olarak kabul edilir?
A) Dış ödemeler açıkları
B) İşsizlik
C) Enflasyon
D) İç borç miktarı
E) Devalüasyonlar

49. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1980 öncesi dönemde ithal ikameci sanayileşme politikalarının uygulanmasına olanak sağlayan koşullardan biri değildir?
A) Mutlak korumacılığın uygulanması
B) İthalat kotalarının varlığı
C) İhracatın teşvik edilmesi
D) Düşük faizli kredi uygulaması
E) Ara malları üreten sektörlerin dış rekabete
açılması

50. Aşağıdakilerden hangisi 1980’lerin ortalarından itibaren kamunun finansman ihtiyaçlarının T.C. Merkez Bankası dışından sağlanması için yapılan uygulamalardan biri değildir?
A) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın açılması
B) Kamunun hazine bonosu satışına başlaması
C) Enflasyon hedeflemesine geçilmesi
D) Bankalararası para piyasasının kurulması
E) Kamunun tahvil satışına başlaması

51. Aşağıdakilerden hangisi 1980-1990 yılları arasında Türkiye’de ihracatta gözlenen hızlı artışın temel nedenlerinden biri değildir?
A) İç talebin daraltılması
B) Ücret ve maaşlarda artışın sınırlandırılması
C) Kapasite kullanım oranlarının artması
D) Yeni üretim kapasitelerinin yaratılması
E) İhracatta vergi iadesinin uygulanması

52. “Barış içinde bir arada yaşama” doktrini hangi ülke tarafından ve hangi amaçla ortaya atılmıştır?
A) Sovyetler Birliği tarafından, kapitalizm ve sosyalizmin bir arada yaşayabileceğini göstermek
için
B) Çin Halk Cumhuriyeti tarafından, komünist parti
öncülüğünde liberal bir ekonomik dönüşümü
meşrulaştırmak için
C) Federal Almanya tarafından, her iki Almanya’nın birbirini tanıyarak var olabileceğini belirtmek için
D) ABD tarafından, nükleer silahlara ilk başvuran
ülke olmayacağını göstermek için
E) Bağlantısız ülkeler tarafından, her iki bloka eşit
mesafede durulacağını bildirmek için

53. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız bir devlet olarak tanınmamaktadır?
A) Vatikan B) Lüksemburg
C) Andora D) Malta
E) İskoçya

54. Türkiye aşağıdaki uluslar arası antlaşmalardan hangisine taraf değildir?
A) BM İnsan Hakları Sözleşmesi
B) BM İşkence Sözleşmesi
C) Ulusal Azınlıkları Koruma Çerçeve Sözleşmesi
D) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
E) İkiz Sözleşmeler

55. Aşağıdaki siyasi/idari birimlerden hangisinin bağımsızlık
ilanı, kendi kaderini tayin hakkı ilkesi
uyarınca uluslararası alanda tanınmıştır?
A) Kosova B) Slovenya
C) Çeçenistan D) Keşmir
E) Osetya

56. 1970’lerde Çin ve ABD arasında başlayan yakınlaşma sürecine ne ad verilmektedir?
A) Ping-pong diplomasisi
B) Sessiz diplomasi
C) Salam politikası
D) Açık kapı politikası
E) Gizli diplomasi

57. Meiji dönemi, aşağıdaki devletlerden hangisinin modernleşme sürecinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir?
A) Japonya B) Çin C) Kore
D) Hindistan E) Rusya


58. Aşağıdakilerden hangisi Napolyon Savaşları sona erdiğinde Avrupa’da düzeni sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uluslararası toplantıdır?
A) Berlin Kongresi B) Paris Kongresi
C) Viyana Kongresi D) Londra Konferansı
E) Brüksel Konferansı

59. Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılarak kurulan son Balkan devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunanistan B) Bulgaristan C) Hırvatistan
D) Sırbistan E) Arnavutluk

60. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya’nın Avusturya’yı ilhakına ne ad verilir?
A) Barbarossa Harekâtı B) Anschluss
C) Saar Plebisiti D) Lebensraum
E) Dresden Bombardımanı

61. ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında Yunanistan ve Türkiye’ye askerî malzeme yardımına başlaması aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?
A) Balkan Paktı
B) Marshall Yardımı
C) Eisenhower Doktrini
D) Truman Doktrini
E) Johnson Doktrini

62. Aşağıdakilerden hangisi nükleer savaş tehlikesi yaratan Soğuk Savaş krizlerinden biridir?
A) 1948 Berlin Krizi
B) 1950-1953 Kore Savaşı
C) 1962 Küba Krizi
D) 1967 Altı Gün Savaşı
E) 1979 İran Krizi

63. Filistin Sorunu için oluşturulan Dörtlü Grup’un (Quartet) üyeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) ABD, Rusya, BM, AB
B) ABD, Rusya, Almanya, Fransa
C) AB, NATO, BM, AGİT
D) ABD, Rusya, Çin, AB
E) İsrail, Mısır, Filistin, Suriye

64. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Irak ile ilgili gelişmelerden
biri değildir?
A) Çekiç Güç
B) Hama Ayaklanması
C) Halepçe Katliamı
D) Huzur Operasyonu
E) Çelik Harekâtı
65. Aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisi Birleşmiş
Milletler’e bağlı değildir?
A) Uluslararası Para Fonu
B) Uluslararası Adalet Divanı
C) Dünya Sağlık Örgütü
D) Afrika Birliği Örgütü
E) Gıda ve Tarım Örgütü
66. Aşağıdakilerden hangisi NATO’nun kabul ettiği stratejilerden biri değildir?
A) Esnek karşılık B) Kitlesel karşılık
C) Sınırlı savaş D) Derinlikte savaş
E) Topyekün savaş

67. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz’e sınırı olan NATO üyesi ülkelerden biridir?
A) Malta B) İspanya C) Portekiz D) İsrail
E) Kıbrıs Rum Kesimi

68. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa güvenliği ile doğrudan bağlantılı değildir?
A) BAB B) AGSP C) NATO D) AGİT E) MEDA

69. Aşağıdakilerden hangisi bir AB kurumu değildir?
A) Avrupa Parlamentosu
B) Avrupa Toplulukları Adalet Divanı
C) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
D) Avrupa Komisyonu
E) Avrupa Sayıştayı

70. İngiltere, İrlanda ve Danimarka AB’nin kaçıncı genişleme dalgasında örgüte katılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

71. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği üyesidir?
A) Norveç B) İsveç C) İsviçre D) İzlanda E) Hırvatistan

72-133. Aşağıdaki örgütlerin hangisinde Barış İçin Ortaklık programı geliştirilmiştir?
A) AB B) BM C) NATO
D) AGİT E) OECD

73-134. Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay tarafından Güney Amerika’da ortak bir pazar yaratma amacıyla 1991 yılında kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) CARICOM B) LAFTA C) ASEAN
D) MERCOSURE) CACM

74. Uluslararası barış uygulama gücü SFOR Bosna- Hersek’teki görevini 2004’te hangi kuvvete devretmiştir?
A) IFC B) KFOR C) ISAF
D) IFOR E) EUFOR

75.Aşağıdakilerden hangisi 1960’lı yıllarda planlı kalkınmaya geçilmesinin nedenlerinden biri değildir?
A) 1950’li yılların sonlarındaki dış ödeme güçlükleri ve enflasyon
B) Ekonomi yönetiminde teknokratlara yer verme isteği
C) Dünyadaki planlama uygulamalarının başarısı
D) Yerli ticaret sermayesinin daha çok kaynak istemesi
E) Dış borç verenlerin isteği

76. Aşağıdakilerden hangisi 1963 sonrası planlarda öngörülen ithal ikameci sanayileşmenin özellik-lerinden biri değildir?
A) İç pazarın dışarıdan gelecek rekabetten korunması
B) Sanayi yatırımlarının özendirilmesi
C) Gelir ve ücret politikaları ile iç talebin azaltılması
D) Aşırı değerli kur politikası uygulanması
E) Bazı ürünlerin gümrük vergisi ve kota ile korunması

77. T.C. Merkez Bankası kredileri 1970’li yıllarda özel kesim ve kamu kesimi arasında nasıl bir dağılım gösterir?
A) Önemli bölümü özel kesime olmak üzere, hem özel hem de kamu kesimine verilmiştir.
B) Önemli bölümü kamu kesimine olmak üzere, hem özel hem de kamu kesimine verilmiştir.
C) Yalnızca özel kesime verilmiştir.
D) Yalnızca kamu kesimine verilmiştir.
E) Kriz dönemleri dışında, T.C. Merkez Bankası özel kesime de kamu kesimine de kredi vermemiştir.

78. Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980’de başla-yan dönemin uygulamalarından biri değildir?
A) Fiyatlama sürecinin piyasa koşullarına bırakıl-ması
B) Türk Lirasının yabancı paralar karşısında değer-lenmesi
C) Faiz oranlarının yükseltilmesi
D) İşgücü fiyatının düşük tutulması
E) İhracatın artırılması

79. Aşağıdakilerden hangisi 1980’lerde gerçekleşen önemli politika değişikliklerinden biri değildir?
A) 1980 yılının Temmuz ayında finansal serbest-leşme çerçevesinde faizin piyasada belirlenmesi
B) 1983 yılının Aralık ayında ithalat üzerindeki miktar sınırlamalarının kaldırılması
C) 1983 yılının Aralık ayında yerleşiklere döviz mevduatı açma olanağı verilmesi
D) Kasım 1987 – Aralık 1989 döneminde döviz kurunun nominal çapa olarak kullanılması
E) 1989 yılının Ağustos ayında sermaye hareketinin serbest bırakılması

80. Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan 1994 Kararları öncesinde görülen gelişmelerden biri değildir?
A) Hazine borçlanma faizinin bileşik olarak üç haneli sayılara çıkması
B) Hazinenin bazı borçlanma ihalelerini iptal etmek zorunda kalması
C) Cari işlemler açığı/GSYH oranının hızla artması ve % 5’e yaklaşması
D) 1994 yılının Ocak ayında yapılan kur ayarlama-sına karşılık döviz kurunun önemli ölçüde yük-selmesi
E) Yüksek faizin de etkisiyle M2Y içinde döviz mevduatının % 20’ye kadar inmesi
81. Aşağıdaki devlet adamlarından hangisi Bağlantısızlık Hareketi’nin liderleri arasında yer almamıştır?
A) Tito B) Nehru C) Nasır D) Nkrumah E) Peron

82. Aşağıdakilerden hangisi SSCB’de devlet başkanlığı yapmış liderlerden biri değildir?
A) Brejnev B) Andropov C) Şevardnadze
D) Gorbaçov E) Kruşçev

83. Kıbrıs Sorunu ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi 1980 yılı sonrasında ortaya çıkmıştır?
A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulması
B) Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı
C) ABD Başkanı Johnson’un mektubu
D) Türkiye’nin Kıbrıs Harekâtı
E) Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi’nin ilanı

84. Türkiye’nin Ege’deki karasularının genişliği kaç deniz milidir?
A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 14

85. Aşağıdakilerden hangisi soğuk savaş sonrası güvenlik tehditleri içinde değerlendirilmemektedir?
A) Terörizm B) Çevre sorunları
C) Nükleer silahların yayılması
D) Bölgesel ekonomik entegrasyonlar
E) Etnik çatışmalar

86. Aşağıdakilerden hangisi soğuk savaş sonrasında ABD’nin askerî müdahalede bulunduğu ülkeler-den biri değildir?
A) Yugoslavya B) Afganistan C) Yemen
D) Somali E) Sudan

87. Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin 1990’lardan itibaren Irak’ın kuzeyinde geçerli olan uçuş yasağını denetlemek için Türkiye’deki üsleri kullanarak sürdürdüğü operasyonlardan biri değildir?
A) Huzur Operasyonu I
B) Huzur Operasyonu II
C) Çekiç Güç Operasyonu
D) Kuzeyden Keşif Harekâtı
E) Çöl Tilkisi Operasyonu

88. 1990 sonrası uluslararası ortamda hakim olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tek kutuplu uluslararası sistem
B) İki kutuplu uluslararası sistem
C) İttifaklar sistemi
D) Güç dengesi sistemi
E) Kutupsuz uluslararası sistem

89. Eski Yugoslavya’yı oluşturan altı cumhuriyet içinde bağımsızlığını en son kazanan cumhuriyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hırvatistan B) Slovenya
C) Karadağ D) Bosna-Hersek
E) Makedonya
 
ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
Ynt: Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Test Soruları

90. Aşağıdaki örgütlerden hangisi devletler arasındaki kuvvet kullanımını düzenler?
A) Birleşmiş Milletler
B) Avrupa Konseyi
C) Avrupa Birliği
D) Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu
E) Uluslararası Adalet Divanı

91. Aşağıdakilerden hangisi BM Güvenlik Konseyinin sürekli üyelerinden biridir?
A) Japonya B) Çin C) Almanya
D) İtalya E) Kanada

92. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından kurulan örgütlerden biri değildir?
A) NATO B) IMF C) BM D) DTÖ E) IBRD

93. Türkiye, aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangi-sine tam üye değildir?
A) Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı
B) Avrupa Konseyi
C) Ekonomik İş Birliği Örgütü
D) Avrupa Serbest Ticaret Birliği
E) Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü

94. Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılda uluslararası suçların kovuşturulması için kurulan mahkeme-lerden biri değildir?
A) Nüremberg Mahkemeleri
B) Tokyo Mahkemesi
C) Yugoslavya Mahkemesi
D) Ruanda Mahkemesi
E) Somali Mahkemesi

95. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, aşağıdakiler-den hangisinin organıdır?
A) Avrupa Birliği
B) Batı Avrupa Birliği
C) Avrupa Konseyi
D) Avrupa Parlamentosu
E) Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı

96. AB bütçesi üzerinde, Avrupa Parlamentosu’yla birlikte yetkiye sahip ikinci kurum aşağıdakiler-den hangisidir?
A) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
B) AB Bakanlar Konseyi
C) Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu
D) Avrupa Komisyonu
E) Avrupa Adalet Divanı

97. Aşağıdakilerden hangisi NATO’nun askeri kanadından ayrılan ülkelerden biridir?
A) İspanya B) Norveç C) Fransa
D) Macaristan E) Türkiye

98. Aşağıdaki askerî müdahalelerden hangisi NATO kararıyla gerçekleştirilmiştir?
A) 1986’da Libya’nın bombalanması
B) 1991 Irak Savaşı
C) 1998’de Sudan’ın bombalanması
D) 1998’de Irak’ın bombalanması
E) 1999’da Yugoslavya’nın bombalanması
99. AB-Türkiye ilişkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Türkiye, AB’ye ilk başvurusunu 1959’da yapmış ve 1987’de de tam üyelik başvurusunda bulun-muştur.
B) AB, 1993’te genişleme sürecine Türkiye’yi de dahil etmiştir.
C) 1997 Lüksemburg Zirvesi, Kıbrıs Sorunu’nu Tür-kiye’nin AB’ye üyeliği önünde bir engel olmaktan çıkarmıştır.
D) 1997’de AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Antlaşması imzalanmıştır.
E) 1999 Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’ye tam üyelik müzakerelerine başlama tarihi verilmiştir.

100. AB ile NAFTA arasındaki farklılıklara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) AB ulus üstü, NAFTA uluslararası bir örgüttür.
B) AB halkın doğrudan seçimiyle oluşan bir parla-mentoya sahiptir, NAFTA’da parlamento yoktur.
C) AB ortak savunma ve güvenlik yapısına sahiptir, NAFTA’da ortak savunma yoktur.
D) AB ekonomik entegrasyonu öngörür, NAFTA’da ekonomik entegrasyon yoktur.
E) AB’de ortak para birimi vardır, NAFTA’da ortak para birimi yoktur.

111. Aşağıdakilerden hangisi dekolonizasyon (sömürgeciliğin tasfiyesi) sürecinin uluslararası ilişkilerde yarattığı sonuçlardan biri değildir?
A) BM çerçevesinde Yeni Uluslararası Ekonomik
Düzen girişiminin ortaya çıkması
B) Bağlantısızlık hareketinin ortaya çıkması
C) Uluslararası örgütlerin sayısının artması
D) Üçüncü Dünyacılığın bir alternatif ideoloji olarak
ortaya çıkması
E) Dünyada enerji maliyetlerinin ucuzlaması

112. Aşağıdakilerden hangisi bir devlet olmakla birlikte BM’de gözlemci üye statüsündedir?
A) Andora B) İsviçre C) San Marino
D) Vatikan E) Monako

113. Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin getirdiği düzenlemelerden biri değildir?
A) Boğazlar Komisyonunun kaldırılması
B) Boğazların silahsızlandırılmış statüsünün sona
erdirilmesi
C) Boğazların askerden arındırılmış statüsünün
sona erdirilmesi
D) Boğazların uluslararası boğaz statüsünün sona
erdirilmesi
E) Boğazlardaki seyrüsefer serbestliğinin süresiz
kılınması

114. Aşağıdakilerden hangisi bir başka devlet ülkesini işgal ettiği gerekçesiyle Milletler Cemiyeti üyeliğinden çıkarılan tek devlettir?
A) ABD B) Sovyetler Birliği C) Almanya
D) Japonya E) İtalya

115. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere ve Fransa’nın Nazi Almanyası’na karşı izlediği “yatıştırma” politikası olarak tanımlanamaz?
A) İngiltere ve Fransa’nın, Çekoslovakya’nın
Almanya tarafından ele geçirilmesine tepkisiz
kalmaları
B) İngiltere ve Fransa’nın, Almanya’nın Ren
bölgesini silahlandırmasına tepkisiz kalmaları
C) İngiltere ve Fransa’nın, Avusturya’nın Almanya
tarafından ilhak edilmesine tepkisiz kalmaları
D) İngiltere ve Fransa’nın, Almanya’nın Polonya’yı
işgaline tepkisiz kalmaları
E) İngiltere ve Fransa’nın, Almanya’nın hava
kuvvetleri oluşturmasına tepkisiz kalmaları

116. Aşağıdakilerden hangisi Arap milliyetçiliğinin yarattığı bölgesel sonuçlardan biridir?
A) 1958’de Mısır ile Suriye’nin birleşmesi
B) 1969’da İslam Konferansı Örgütünün kurulması
C) 1970’te Ürdün’de iç savaşın çıkması
D) 1977’de Enver Sedat’ın Kudüs’ü ziyareti
E) 1991 Körfez Savaşından sonra Filistinlilere
yönelik desteğin artması

117. 1978 - Camp David Anlaşmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Filistinlilere özerklik verilmesi kabul edilmiştir.
B) Mısır ve İsrail arasında imzalanmıştır.
C) Sina yarımadası Mısır’a geri verilmiştir.
D) İsrail ile Suriye arasında barış müzakerelerine
başlanması kabul edilmiştir.
E) İsrail ile bir Arap devleti arasında imzalanan ilk
barış anlaşmasıdır.

118. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş’ın ortaya çıkmasına neden olan gelişmelerden biri olarak kabul edilir?
A) 1946 - İran Meclisi’nin Sovyetler Birliği ile petrol anlaşmasını iptal etmesi
B) 1948 - Berlin Krizi
C) 1948 - Yugoslavya’nın Kominform’dan atılması
D) 1948 - İsrail’in kurulması
E) 1956 - Sovyetler Birliği Komünist Partisi 20.
Kongresi kararları

119. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş döneminde Asya’da yaşanan siyasi gelişmelerden biri değildir?
A) Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir sorununun ortaya çıkması
B) Çin ve Hindistan arasında sınır çatışmasının
yaşanması
C) Vietnam’ın Kamboçya’yı işgali
D) SSCB ve Çin arasında sınır çatışmasının
yaşanması
E) Japonya ile SSCB’nin Kuril Adaları nedeniyle
çatışmaları

120. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş döneminde ABD ile Sovyetler Birliği arasında yaşanan krizlerden biri değildir?
A) 1948 - Prag Darbesi B) 1956 - Süveyş Krizi
C) 1960 - U-2 Krizi D) 1962 - Küba Krizi
E) 1979 - Afganistan Krizi

121. Türkiye ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Orta Asya ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmalarının ardından Türkiye bu ülkelere bir model olarak sunulmuştur.
B) Türkiye, 1990’ların başında etnik ve dinsel
bağlardan hareket ederek bu ülkelerle yakınlaşma
politikası izlemiştir.
C) Türkiye’nin Dağlık Karabağ sorununda günümüze dek tarafsız bir tutum benimsemesi Orta
Asya ülkelerinin tepkisini çekmiştir.
D) Türkiye’nin bölgeye açılma politikasındaki plansızlık ve yetersizlik, ikili ilişkilerin yoğunluğunun 1990’ların ikinci yarısından itibaren azalmasına neden olmuştur.
E) Türkiye, Askerî Eğitim ve İşbirliği Antlaşmaları
aracılığıyla Orta Asya ülkelerinde askerî personel
yetiştirilmesine katkıda bulunmuştur.

122. Türkiye - ABD ilişkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) ABD, Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği’ne girmesini desteklemiştir.
B) Türkiye, ABD’nin NATO aracılığıyla Yugoslavya’yı bombalamasına itiraz etmiştir.
C) ABD, Türkiye’ye yaptığı her 7 birimlik askerî
yardım için Yunanistan’a 10 birimlik askerî
yardım yapmıştır.
D) Türkiye, ABD’den gelen Johnson Mektubu’ndan sonra ülkedeki ABD üslerinin faaliyetlerini askıya almıştır.
E) Türkiye - ABD ilişkilerinin çerçevesini oluşturan
Savunma ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması
1990’da yenilenmeyerek yürürlükten kalkmıştır.

123. Aşağıdakilerden hangisi 1990’larda yaşanan Makedonya sorunuyla ilgili gelişmelerden biri değildir?
A) Yunanistan, Makedonya adının kendi tarihine ait
olduğunu savunmuştur.
B) Yunanistan, Makedonya’nın uluslararası örgütlere üyeliğini engellemeye çalışmıştır.
C) Makedonya, Yunanistan’daki Makedon azınlığın
baskı altında olduğunu ileri sürmüştür.
D) Makedonya, Arnavutluk’taki Makedon azınlığın
haklarının çiğnendiğini ileri sürmüştür.
E) Bulgaristan, Makedonya’nın Bulgaristan tarihinin simgelerini kendisine mal etmeye çalıştığını ileri sürmüştür.124. Soğuk Savaş dönemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Soğuk Savaş koşullarında kutup liderleri birbirleriyle görüşmekten kaçındıkları gibi, aynı bloktaki ülkelerin karşı bloktaki ülkelerle ilişkiye girmelerine de izin vermemişlerdir.
B) Nükleer caydırıcılık Soğuk Savaş’ın özelliklerinden biridir.
C) Soğuk Savaş blokların doğrudan savaşa başvur-madıkları, ancak dolaylı çatışmaların yaşandığı bir dönemdir.
D) Soğuk Savaş döneminde yoğun bir silahlanma yarışı ile silahların sınırlandırılması süreci birlikte yaşanmıştır.
E) Soğuk Savaş iki bloğun, ideolojik olarak lider ülkeler etrafında ayrışarak gerginlik ve üstünlük mücadelesini sürdürmesidir.

125. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş sonrasında insan hakları alanında yaşanan gelişmelerden biridir?
A) BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin kurulması
B) BM Genel Sekreterine insan hakları ihlalleri konusunda yaptırım yetkisi verilmesi
C) Baskı altındaki azınlıklara ayrılma hakkının ta-nınması
D) Her kıtada azınlık ve insan haklarına ilişkin bir bölgesel komite kurulması
E) AGİT çerçevesinde acil insani müdahale gücü kurulması

126. Günümüzde kullanıldığı anlamda diplomasi uygu-lamasının ilk olarak aşağıdaki bölge veya ülkele-rin hangisinde başladığı kabul edilir?
A) Mezopotamya
B) Hint Alt Kıtası
C) İngiltere
D) İtalyan Kent Devletleri
E) Eski Yunan Kent Devletleri

127. Aşağıdaki uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden hangisi sonuçları itibariyle bağlayıcıdır?
A) Arabuluculuk
B) Uzlaştırma komisyonu raporu
C) Hakem kararı
D) Dostça girişim
E) Mekik diplomasisi

128. Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde kuvvet kullanmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten belgelerden biri değildir?
A) Ren Misakı (1925)
B) Briand-Kellogg Paktı (1928)
C) Birleşmiş Milletler Antlaşması (1945)
D) Uluslararası Adalet Divanı Statüsü (1945)
E) Helsinki Nihai Senedi (1975)
129. Aşağıdakilerden hangisi, geçiş rejimi uluslararası bir antlaşmayla düzenlenmiş boğazlardan biri değildir?
A) Cebelitarık Boğazı B) Malakka Boğazı
C) Magellan Boğazı D) Danimarka Boğazları
E) Korfu Boğazı

130. Aşağıdakilerden hangisi “en çok gözetilen ulus kaydı”nın genel kabul gören istisnalarından biri değildir?
A) Sınır ticaretine ilişkin kolaylıklar tanıyan antlaş-malar
B) Gümrük birliği antlaşmaları
C) Serbest mübadele bölgesi oluşturan antlaşmalar
D) Gümrük kolaylığı öngören antlaşmalar
E) Denize kıyısı olmayan ülkelere açık denize çık-ma kolaylığı sağlayan antlaşmalar

131. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Ceza Mah-kemesinin yargı yetkisine giren uluslararası suçlardan biri değildir?
A) İnsanlığa karşı suçlar
B) Saldırı suçu
C) Soykırım suçu
D) Savaş suçları
E) Terör suçları

132 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisinin bünyesinde yer alır?
A) Avrupa Birliği
B) Avrupa Konseyi
C) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
D) Batı Avrupa Birliği
E) Birleşmiş Milletler

133 Aşağıdakilerden hangisi AB’nin “Çok Vitesli Avrupa” uygulamalarına bir örnektir?
A) Kopenhag kriterleri
B) Avrupa Parlamentosu seçimleri
C) Para birimi olarak Avro’nun (€) kabul edilmesi
D) Ortak dış güvenlik ve savunma politikaları
E) Avrupa Anayasası’nın kabulü

134 Aşağıdakilerden hangisi karasularının genişliğini belirlemede dikkate alınmış ilk ölçütlerden biri-dir?
A) Ulaşıma elverişlilik
B) Seyrüsefer teknolojisi
C) Doğal kaynakları işletme teknolojisi
D) Top menzili
E) Diğer deniz yetki alanlarının iç sınırı

135 Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası akarsular-dan ulaşım dışı amaçlarla yararlanılmasını düzen-leyen ilkelerden “hakça kullanım”ı belirlemede dik-kate alınan ölçütlerden biri değildir?
A) Coğrafi koşullar
B) İlgili su kaynağına bağımlı nüfus
C) Mevcut kullanımlar
D) Toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlar
E) Kıyıdaş ülke sayısı
136. Denize kıyısı olmayan ve coğrafi bakımdan elverişsiz olarak tanımlanan devletler, aşağıdaki deniz yetki alanlarının hangisinden belli şartlar çerçeve-sinde yararlanma hakkına sahiptir?
A) Münhasır ekonomik bölge
B) Kıta sahanlığı C) Bitişik bölge
D) Karasuları E) Takımada suları

137. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı’nın çıkış nedenlerinden biri olarak kabul edilir?
A) Almanya’nın İtalya ile birlikte Avrupa’da ekono-mik birlik oluşturmasının İngiltere ve Fransa’yı rahatsız etmesi
B) Almanya’nın Versay Antlaşması ile baskı altına alınmış olması
C) Sovyetler Birliği’nin Stalin’in yönetimi altında ya-yılmacı bir politika izlemesi ve Almanya’nın bunu durdurmak istemesi
D) Japonya’nın Çin ile anlaşarak Uzak Doğu’da ha-kimiyet kurmak istemesine ABD, İngiltere ve Fransa’nın tepki göstermesi
E) İtalya’nın Akdeniz’i kontrol etme politikasının uluslararası ticareti etkilemesi sonucu ABD ve İngiltere’nin tepki göstermesi

138. Aşağıdaki gelişmelerin hangisinde Eisenhower Doktrini doğrudan uygulanmıştır?
A) 1952 Mısır Genç Subaylar Darbesi
B) 1953 İran Bunalımı
C) 1956 Arap-İsrail Savaşı
D) 1958 Lübnan Bunalımı
E) 1967 Arap-İsrail Savaşı

139. Türkiye’nin Orta Doğu krizlerindeki tutumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Türkiye, 1956 Süveyş Bunalımı’nda Mısır ile bir-likte hareket etmiştir.
B) Türkiye, 1967 Altı Gün Savaşı’nda ABD’nin İncir-lik üzerinden İsrail’e yardım etmesini sağlamıştır.
C) Türkiye, 1982 Lübnan Bunalımı’nda ülkeyi terk eden FKÖ üyelerini kabul etmiştir.
D) Türkiye, 1980-1988 İran-Irak Savaşı’nda aktif ta-rafsızlık politikası izlemiştir.
E) Türkiye, 1991 Körfez Savaşı’nda İncirlik’in ABD tarafından kullanılmasına izin vermemiştir.

140. Aşağıdakilerden hangisi Filistin Sorunu ile ilgili değildir?
A) Şatt-ül Arap Anlaşmazlığı
B) Balfour Deklarasyonu
C) Sabra ve Şatilla Katliamı
D) İntifada
E) Ortadoğu Yol Haritası
141. Nisan 2007’de Rusya aşağıdakilerden hangisiyle ilgili yükümlülüklerini askıya alacağını açıklamıştır?
A) Ulusal Azınlıklar Çerçeve Sözleşmesi
B) Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması
C) BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
D) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
E) Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması
142. Şanghay İşbirliği Örgütü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Terörle mücadele örgütün öncelikli amaçlarından biridir.
B) Örgütün temelleri Çin, Rusya, Kazakistan, Taci-kistan ve Kırgızistan’ın 1996’da Şanghay Beşlisi adı altında başlayan işbirliğine yönelik toplantı-larına dayanmaktadır.
C) Şanghay Beşlisi 2001’de Özbekistan’ın da katılı-mıyla Şanghay İşbirliği Örgütü’ne dönüşmüştür.
D) Üye devletler arasında çok taraflı ticaretin ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
E) ABD’nin etkinliğine karşı bir güç oluşturabilmek için 2005’te Afganistan Şanghay İşbirliği Örgütü’ ne dahil edilmiştir.

143. Kıbrıs Rum Kesimi’nin AB üyeliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Annan Planı, Kıbrıs’ta iki ayrı devletin AB üyeliğini öngörmektedir.
B) Türkiye, Kıbrıs Rum Kesimi’nin AB üyeliğini, 1960’ta yürürlüğe giren Garanti Antlaşması’nın ihlali olarak değerlendirmektedir.
C) AB hukuku (müktesebat) Kuzey Kıbrıs’ta askıdadır.
D) Kıbrıs Rum Kesimi 1990’da AB’ye tam üyelik için başvurmuştur.
E) Kıbrıs Rum Kesimi Ada’nın tümünü temsilen 1 Mayıs 2004’te AB üyesi olmuştur.

144. Aşağıdakilerden hangisi George W. Bush döneminde Yeni Muhafazakâr grubun ABD dış politikası üzerindeki etkilerinden biri değildir?
A) ABD dış politikasının Clinton dönemine göre tek taraflılığa kayması
B) ABD dış politikasının uluslararası örgütleri dış-lamaya başlaması
C) ABD dış politikasının güç dengesini temel alan bir yönelime girmesi
D) ABD’nin küresel hegemonyasını kurarken askerî araçlara daha fazla ağırlık vermesi
E) ABD dış politikasının uluslararası hukukta meş-ruiyet arayışını geri plana itmesi

145. Aşağıdakilerden hangisi Doğu bloku yıkıldıktan sonra Batılı devletlerin önerisi doğrultusunda eski sosyalist ülkelerde uygulanan bir politikadır?
A) Şok terapi politikası
B) Ulusal kalkınma politikası
C) İzolasyon politikası
D) Tarafsızlık politikası
E) Yakın çevre politikası


146. BM ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Uluslararası Adalet Divanı BM’nin organlarından biridir.
B) Genel Kurulda bütün üye ülkelerin birer oy hakkıvardır.
C) Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra, BM Barış Gücü operasyonlarına son verilmiştir.
D) Güvenlik Konseyi geçici üyelerinin seçilmesinde coğrafi dağılım göz önüne alınır.
E) BM ilkelerini sürekli ihlal eden bir devletin üyeliğine son verilebilir.

147. Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin Soğuk Savaş döneminde Doğu blokuna yönelik olarak izlediği çevreleme politikasının ortaya çıkışıyla doğrudan ilişkilidir?
A) Neville Chamberlain B) Dexter White
C) J.F. Kennedy D) F.D. Roosevelt
E) George Kennan

148. Aşağıdakilerden hangisi Kıbrıs Sorunu’nun çözüm sürecinde Türkiye’nin ileri sürdüğü vazgeçilmez koşullardan biridir?
A) KKTC sınırlarının hiçbir şekilde değişmemesi
B) Türkiye’nin garantör statüsünün devamı
C) Olası bir çözüm durumunda cumhurbaşkanının
Kıbrıslı Türk olması
D) Adadaki Türk askerlerinin sayısının azaltılmaması
E) Kıbrıslı Rumların hiçbir şekilde adanın kuzeyinde mülkiyet edinememesi

149. Türkiye’nin Ege Denizi’ndeki sorunlardan biriyle ilgili olarak savunduğu “Gri Alan” tezinin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ege Denizi’nde bulunan ve Türkiye’ye ya da Yunanistan’a ait olmayan adacık ve kayalıkların
statüsünün belirlenmesi gerekir.
B) Yunanistan’ın FIR hattını karasularının genişliği
olan 6 milden fazla genişletmesi uluslararası hukuka aykırıdır.
C) Karasularının 12 mile çıkarılması Türkiye için bir yapılageliş (teamül) niteliği taşımamaktadır.
D) Türkiye, kıta sahanlığının eşit uzaklık ilkesine uygun olarak sınırlandırılmasından yanadır.
E) Ege Denizi kendine has özellikleri olan bir yarı
kapalı denizdir.

150. Aşağıdakilerden hangisi George W. Bush yönetiminin dış politika söylemlerinden biri değildir?
A) Eski ve yeni Avrupa ayrımı
B) Terörizme karşı savaş
C) Şer ekseni
D) Şeytan imparatorluğu
E) Demokrasiyi yayma


151. NATO ile AB arasında 2003’de gerçekleştirilen ve “Berlin-artı (Berlin-plus)” adı verilen düzenlemenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) NATO’nun Akdeniz ülkeleriyle diyalogda AB ile birlikte hareket etmesi
B) AB’nin AGSP çerçevesinde NATO’nun planlama ve kabiliyetlerinden yararlanabilmesi
C) Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nin
NATO üyeliğine hazırlanması sürecinde AB ve
NATO’nun birlikte çalışması
D) AB’nin 2003 yılı sonuna kadar acil müdahale gücü olarak 60 000 kişilik bir orduyu hazır hale getirmesi
E) AB’ye yeni üye olan devletlerin otomatik olarak
NATO üyesi olmaları

152. ABD tarafından ortaya atılan “Geniş Orta Doğu veKuzey Afrika Girişimi” ile Türkiye’nin bağlantısı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Türkiye bu girişim doğrultusunda İsrail’le ilişkilerini geliştirmektedir.
B) Türkiye bu girişimin tamamen dışındadır.
C) Türkiye bu girişimin yalnızca askeri yönüyle ilgilidir.
D) Türkiye bu girişimde Rusya ile işbirliği yapmaktadır.
E) Türkiye bu girişimin demokratik ortaklarından biridir.

153. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde gerçekleştirdiği anayasal ve yasal reformlardan biri değildir?
A) İdam cezasının kaldırılması
B) OHAL’in kaldırılması
C) Farklı dil ve lehçelerde yayın ve öğrenime ilişkin yönetmeliklerin hazırlanması
D) Ulusal Azınlıklar Çerçeve Sözleşmesi’nin onaylanması
E) İnsan Hakları Danışma Kurulunun faaliyete geçirilmesi

154. Aşağıdakilerden hangisi günümüz uluslar arası hukuk sisteminin temel belgesi sayılmaktadır?
A) Uluslararası Adalet Divanı Statüsü
B) BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
C) BM Antlaşması
D) Paris Şartı
E) Milletler Cemiyeti Misakı

155. Devletler arası uyuşmazlıkların yargısal çözümünde hakemlik ile uluslararası mahkeme arasındaki en temel fark hangi konudadır?
A) Bağlayıcı karar verme yetkisi
B) Nihai karar verme yetkisi
C) Taraf olabilecek devlet sayısı
D) Tarafların rızasının aranması
E) Uygulanacak kuralların belirlenmesi
 
ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
Ynt: Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Test Soruları

156. Uluslararası çevre hukukunun temel ilkeleri ilk olarak aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır?
A) Stockholm Bildirgesi
B) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
C) İklim Değişikliği Sözleşmesi
D) BM Deniz Hukuku Sözleşmesi
E) Rio Protokolü

157. Aşağıdakilerden hangisi “Açık Deniz”de korsanlara müdahale etmeye yetkilidir?
A) BM Güvenlik Konseyi
B) Tüm devletler
C) Deniz Yatağı Uluslararası Otoritesi
D) Uluslararası Balıkçılık Örgütü
E) Greenpeace Örgütü

158. Aşağıdakilerden hangisi devletlerin kazanımına açıktır?
A) Ay ve diğer gezegenler
B) Açık Deniz
C) Kutup bölgeleri
D) Uluslararası Deniz Yatağı
E) Issız adalar

159. Aşağıdakilerden hangisi hükümetler-dışı bir uluslar arası örgüttür?
A) Körfez İşbirliği Örgütü
B) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
C) Uluslararası Çalışma Örgütü
D) Uluslararası Af Örgütü
E) İngiliz Milletler Topluluğu

160. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Milletler Cemiyetine hiçbir zaman üye olmamıştır?
A) ABD B) İtalya C) İngiltere
D) Fransa E) SSCB

161. Aşağıdakilerden hangisi BM Güvenlik Konseyinin onayıyla gerçekleştirilmiştir?
A) Falkland Savaşı
B) Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgali
C) 1991 Körfez Harekâtı
D) NATO’nun Kosova’ya müdahalesi
E) ABD’nin Irak’ı işgali

162. Avrupa Ekonomik Topluluğu aşağıdaki belgelerden hangisinin yürürlüğe girmesiyle Avrupa Birliği adını almıştır?
A) Avrupa Anayasası
B) Avrupa Tek Senedi
C) Roma Antlaşması
D) Paris Antlaşması
E) Maastricht Antlaşması

163. Aşağıdakilerden hangisi BM Antlaşması’nın ortak meşru müdafaayı öngören 51. maddesi uyarınca kurulan uluslararası örgütlerden biri değildir?
A) NATO B) AGİT
C) SEATO D) Varşova Paktı
E) Bağdat Paktı

164. Aşağıdaki olaylardan hangisi Çin’in yarı sömürge haline gelmesine neden olmuştur?
A) Mançurya’nın işgali
B) Kültür Devrimi
C) Büyük Atılım
D) Meiji Restorasyonu
E) Afyon Savaşı

165. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın nedenleri arasında sayılamaz?
A) Almanya ile İngiltere arasındaki deniz rekabeti
B) ABD’nin Almanya’ya karşı, İngiltere ve Fransa’ya güvence vermesi
C) Almanya’nın Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki
etkisinin artması
D) Sömürge alanlarının tükenmesi
E) Almanya’nın Avusturya’yı Balkanlarda serbest
bırakması

166.
I. Truman Doktrini’nin ilanı
II. Yalta Konferansı
III. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulması
IV. NATO’nun kurulması
olaylarının kronolojik sıralanışı aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
A) I, II, III, IV B) II, I, IV, III
C) II, IV, I, III D) III, II, IV, I
E) IV, II, III, I

167. Aşağıdakilerden hangisi İsrail, İngiltere ve Fransa’nın 1956’da Süveyş Sorunu yüzünden Mısır’a düzenledikleri saldırının siyasal sonuçlarından biri değildir?
A) Sovyetler Birliği’nin Orta Doğu’daki etkisinin artması
B) Mısır’ın, Süveyş Kanalı üzerinde tam denetim
sağlaması
C) İngiltere ve Fransa’nın Orta Doğu’daki etkisinin
büyük ölçüde azalması
D) Bağdat Paktı’nın kurulması
E) ABD’nin Orta Doğu’da daha etkili duruma gelmesi

168. Soğuk Savaş döneminde yaşanan “Ekim Füzeleri Krizi”ne konu olan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) ABD, Tayvan, Japonya, Çin
B) ABD, Sovyetler Birliği, Küba, Türkiye
C) ABD, Sovyetler Birliği, Küba, Yugoslavya
D) ABD, Güney Kore, Kuzey Kore, Çin
E) Sovyetler Birliği, Hindistan, Pakistan, Çin

169. Aşağıdakilerden hangisi İran İslam Devrimi’nin yol açtığı uluslararası gelişmelerden biri değildir?
A) Körfez İşbirliği Örgütünün kurulması
B) Petrol fiyatlarının yükselmesi
C) ABD’nin Stratejik Savunma Girişimini (SDI) başlatması
D) ABD’nin Carter Doktrini’ni ilan etmesi
E) ABD’nin Çevik Kuvveti (RDF) oluşturması

170. Aşağıdakilerden hangisi İki Savaş Arası dönemin gelişmelerinden biri değildir?
A) ABD’nin New Deal politikasına geçmesi
B) İtalya’nın Habeşistan’a saldırması
C) İspanya’da iç savaşın çıkması
D) Yunanistan’da iç savaşın çıkması
E) Almanya’da Kapp Darbesi’nin yapılması

171. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
A) Self-determinasyon ilkesinin ortaya çıkması
B) İtalya’nın savaştan beklediğini bulamaması
C) Azınlık haklarının ikili anlaşmalarla koruma altına alınması
D) Bazı sömürgelerin manda yönetimi altına alın-ması
E) Milletler Cemiyetinin savaşa başvurmayı ilk kez hukuksal olarak yasaklaması
172. İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A. Almanya'nın Polonya'ya saldırmasıyla
B. Almanya'nın Avusturya'yı ilhak etmesiyle
C. Japonya'nın Pearl Harbour'da ABD'ye saldırmasıyla
D. Sovyetler Birliği'nin Baltık ülkelerini işgal etmesiyle
E. Almanya'nın Danimarka ve Norveç'i işgal etmesiyle

173. Roosevelt, Churchill ve Stalin'in savaş sonrası barış düzeninin korunması için bir uluslararası teşkilat kurulması fikrini hangi konferansta kabul etmişlerdir?
A. Casablanca Konferansı
B. Vasington Konferansı
C. Tahran Konferansı
D. Kahire Konferansı
E. Moskova Konferansı

174. Soğuk Savaş Dönemi hangi yılları kapsamıştır?
A. 1955 – 1969 B. 1945 - 1955
C. 1969 – 1980 D. 1969 - 1989
E. 1945 - 1960.
175. I. Birleşmiş Milletlerin Kurulması
II. Almanya'nın ikiye ayrılması
III. Küba Bunalımının ortaya çıkması
IV. SSCB'nin Çekoslovakya'yı işgal etmesi
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A. IV - I - II
B. III - II - I - IV
C. II - I - III - IV
D. I - II - III - IV
E. IV - I - II - III

176. Doğu ve Batı blokları arasında yaşanan soğuk savaşın çözülmesine yol açan ilk olay aşağıdakilerden hangisidir?
A. SSCB ve Çin arasında yaşanan ideolojik ayrılık
B. Avrupa Birliğinin kurulması
C. Nato'nun kurulması
D. SSCB lideri Kruşcef'in ABD ni ziyaret etmesi
E. SSCB lideri Stalin'in ölmesi
177. Doğu Avrupa ülkelerinde benimsenen sosyalizm, bazı bakımlardan Sovyetler
Birliği'nde sürdürülen sosyalizmden farklılıklar göstermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Doğu Avrupa'da benimsenen sosyalizmin özelliklerinden
biri değildir?
A. Doğu Avrupa ülkelerinin çoğunda kamu kesiminin yanında özel kesimin
de belli ölçülerde varlığını sürdürmesi
B. Tarımda devlet mülkiyetinin çok kez sınırlı olması
C. Kooperatif biçimindeki örgütlenmelere ağırlık verilmesi
D. Tek partili bir sosyalizmin benimsenmiş olması
E. Ulusal ve dinsel akımların varlığını sürdürmüş olması
178. Sovyetler Birliği'nde ilk kez ekonomi yönetiminde kısmî bir liberalleşmenin
başlaması, siyaset ve kültür alanlarında da bir yumuşamanın gözlemlenmesi
kimin zamanında gerçekleşmiştir?
A. Kruçef
B. Stalin
C. Brejnev
D. Gorbaçov
E. Andropov

179. Çin'de sosyalizmin kurulması hangi kesimin harekete geçirilmesi sonucu gerçekleştirilmiştir?
A. İşçilerin
B. Köylülerin
C. Burjuvaların
D. Askerlerin
E. Din Adamlarının
180. Aşağıdakilerden hangisi "özyönetimci sosyalizm" modelini uygulamaya çalışan
ülkelerden biridir?
A. Küba
B. Kuzey Kore
C. Yugoslavya
D. Macaristan
E. Arnavutluk

181. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sonrasında bağımsızlığına kavuşmuş az gelişmiş ülkelerde sosyalizmin benimsenmesinin nedenlerinden biri değildir?
A. Ulusal bağımsızlık savaşlarının sosyalist ülkelerce desteklenmesi
B. Sovyetler Birliği'nin kısa sürede büyük bir ekonomik ve toplumsal gelişme
göstermesi
C. Bu ülke aydınlarının ulusal bağımsızlığın ancak devletçi bir ekonomiyle
sağlanabileceğine inanması
D. Hızlı bir kalkınmanın ancak kaynakların sanayi yatırımlarına aktarılmasıyla
sağlanabileceğinin benimsenmesi
E. Bu ülkelerde tarımsal kollektivizmin güçlü olması


182. Küreselleşmeyi daha çok tarihsel aşamalara bağlı olarak açıklayan düşünür kimdir?
A. A. Giddens
B. R. Robertson
C. I. Wallerstein
D. M. Weber
E. J. Habermas
183. Küreselleşme kavramını zaman ve mekan bağlamında ele alan düşünür kimdir?
A. J. Habermas
B. M. Weber
C. I. Wallerstein
D. A. Giddens
E. R. Robertson
184. Dünyadaki ülkeleri gelişmiş merkez ülkeler, çevre ülkeleri ve yarı çevre ülkeleri
olarak ele alan düşünür kimdir?
A. R. Robertson
B. A. Giddens
C. J. Habermas
D. I. Wallerstein
E. M. Weber
185. Küreselleşmeyi kapitalist dünya ekonomisi, dünya askeri düzeni, ulus devlet sistemleri ve uluslararası işbölümü çerçevesinde ele alan düşünür kimdir.
A. A. Giddens
B. M. Weber
C. I. Wallerstein
D. R. Robertson
E. J. Habermans
186. Robertson'a göre aşağıdakilerden hangisi 1400-1750 yılları arasında Avrupa'da
bireyselciliğin ve humanizmin önem kazandığı ve ulusalcılığın ortaçağ toplum anlayışına karşıt olarak ortaya çıktığı bir aşamadır?
A. Oluşum aşaması,
B. Başlangıç aşaması,
C. Kalkış aşaması,
D. Hakimiyet için mücadele aşaması,
E. Belirsizlik aşaması

187. Amerika Birleşik Devletlerinin, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye ve Yunanistan'ı
Sovyet tehdidinden korumak için geliştirdiği "siyaset" aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Monreo Doktrini
B. Truman Doktrini
C. Brejnev Doktrini
D. Carter Doktrini
E. Mc Carthy Doktrini

188. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti'nin kurulmasında önemli bir role sahip olmuştur?
A. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
B. Tan Olayı
C. 7 Eylül Kararları
D. 35'ler Hareketi
E. Hürriyet Misakı189. I. Demokrat Parti'nin kurulması
II. Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olması
III. Halkevlerinin kapatılması
IV. Millet partisi'nin kapatılması
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A. IV-III-II-I
B. II-I-III-IV
C. III-II-I-IV
D. I-II-III-IV
E. I-III-II-IV

190. Domokrat Parti döneminde muhalefete karşı çok sert önlemler alınmıştır.
Aşağıdaki dış gelişmelerden hangisi Demokrat Parti'nin muhalefete karşı
sert önlemler almasına yol açmıştır?
A. Pakistan'ın bağımsızlığına kavuşması
B. Nasır'ın Mısır'da iktidara gelmesi
C. Irak'ta devrim yapılması
D. Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den toprak talep etmesi
E. Cezayir'in bağımsızlığına kavuşması

191. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti'nin izlediği politakalardan biri değildir?
A. Muhalefet önderlerinin yurtta dolaşmalarını engellemesi
B. Vatan cephesi örgütleri kurarak ülke de kamplaşmaya yol açması
C. İktisadi kalkınmada büyük bir canlılık ve heyecan yaratması
D. Plansız kalkınma yapılması sonucu maliyenin iflasa sürüklemesi
E. Parti içi demokrasiye büyük önem verilmesi

192. 27 Mayıs 1960'dan itibaren ordu adına hareket eden kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A. Temsilciler Meslisi
B. Milli Birlik Komitesi
C. Güvenlik Konseyi
D. Danışma Konseyi
E. On dörtler Komitesi
193. 1961 Anayasası'nı yapmakla görevlendirilen organ aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kurucu Meclis
B. Cumhuriyet Senatosu
C. Türkiye Büyük Millet Meclisi
D. Temsilciler Meclisi
E. Anayasa Organı
194. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası'nın özelliklerinden biri değildir?
A. Birey, devlet ilişkilerinde bireyi yüce değer sayması,
B. Yargıçlara büyük önem vermesi
C. TBMM'nin aldığı bir kararla kabul edilmesi ve yürürlüğe sokulması
D. İki meclisli sisteme geçmeyi öngörmesi
E. Anayasa Mahkemesi'nin kurulmasını öngörmesi195. Aşağıdakilerden hangisi 1961-1971 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde
görülen gelişmelerden biri değildir?
A. Sosyalist düşüncenin aydınlar arasında giderek yaygınlaşması sonucu
CHP'nin yeni bir kimlik arayışına yönelmesi
B. CHP'nin kendisini siyasal yelpazedeki yerini "ortanın solu" olarak nitelendirmesi
C. Bülent ecevit'in İsmet İnönü'nün desteğiyle CHP Genel Sekreterliğine seçilmesi
D. Turhan Peyzoğlu'nun ve arkadaşlarının partiden ayrılması
E. İsmet İnönü'nün yaşlanmasından dolayı genel başkanlığa Bülent Ecevit'in
getirilmesi
196. Aşağıdakilerden hangisi sol görüşlü öğrencilerin 1965 yılında kurduğu bir
örgüttür?
A. Türkiye devrimci Gençlik Federasyonu
B. Yön Hareketi
C. Milli Demokratik Devrim Cephesi
D. Fikir Kulüpleri Federasyonu
E. Sosyalist Öğrenciler Birliği

197. "12 Mart Muhtırası"ndan sonra aşağıdakilerden hangisi ilk olarak Başbakanlığa
getirilmiştir?
A. Nihat Erim
B. Ferit Melen
C. Naim Talu
D. Süleyman Hayri Ürgüplü
E. Turhan Feyzioğlu
198. Aşağıdakilerden hangisi 12 Mart Dönemi'nde anayasada yapılan değişikliklere
ilişkin hükümlerden biri değildir?
A. Anayasa değişikliğinin iki aşamada gerçekleştirilmesi
B. İlk olarak anayasanın hak ve özgürlükler kısmının değiştirilmesi
C. Kamu görevlilerinin sendika kurma hakkının kaldırılması
D. Çeşitli yargı kuruluşlarının yetkilerinin arttırılması
E. Bakanlar Kurulu'na "Kanun Hükmünde Kararname" çıkarma yetkisinin
verilmesi
199. Aşağıdakilerden hangisi Fahri Korutürkm'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesine ilişkin yargılardan biridir?
A. Ordunun baskısıyla seçilmesi
B. CHP ve AP'nin uzlaşmasının sonucu olarak seçilmesi
C. Cumhuriyet Senatosu'nun ısrarı sonucu seçilmesi
D. Halkoyu sonucu seçilmesi
E. Milli Güvenlik Kurulu'nun baskısı sonucu seçilmesi
200. Aşağıdakilerden hangisi 1971-1980 yılları arasında kurulan siyasal partilerden biridir?
A. Cumhuriyetçi Güven Partisi
B. Milliyetçi Hareket Partisi
C. Milli Selamet Partisi
D. Büyük Türkiye Partisi
E. Türkiye İşçi Partisi
201. Aşağıdakilerden hangisi "Milliyetçi Cephe Hükümetleri" döneminde meydana
gelen gelişmelerden biri değildir?
A. Silahlı siyasal saldırıların artması
B. MHP ve MSP kadrolaşmasının hız kazanması
C. Popülist politikalarının uygulanması
D. İktisadi liberalleşme programının uygulanması
E. Enflasyonun kontrol altında tutulması

202. Aşağıdaki yargılardan hangisi Milli Güvenlik Konseyi ile ilgili değildir?
A. Yasama ve yürütme yetkilerini üstlenmesi
B. Anayasa Düzeni Hakkında Kanunla kendi faaliyetlerini hukuksal bir
çerçeveye oturtması
C. Milli Güvenlik Konseyi Başkanı'nın aynı zamanda devlet başkanı görevini
üstlenmesi
D. Sıkıyönetim komutanlarının yetkilerini arttırması
E. Anayasa çerçevesinde hareket etmesi
203. Aşağıdakilerden hangisi Kurucu Meclis'in görevleri arasında değildir?
A. Anayasayı yapmak
B. Yasama yetkisini kullanmak
C. Temel yasaları yapmak
D. Siyasi partilerin faaliyetlerini denetlemek
E. Milli Güvenlik Konseyi'ne yardımcı olmak
204. Hazırlanan Anayasa hangi tarihte halk oylamasına sunulmuştur?
A. 7 Kasım 1982
B. 14 Mayıs 1983
C. 7 Aralık 1982
D. 6 Kasım 1982
E. 5 Kasım 1983
205. I. Milliyetçi Demokrasi partisi için kurulması
II. Anavatan Partisi'nin Kurulması
III. Kenan Evren'in Cumhurbaşkanı seçilmesi
IV. SODEP'in kuruluşunda çalışan bazı eski CHP'lilerin Çanakkale'de zorunlu
ikamete gönderilmesi
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A. IV - I - II - III
B. III - I - II - IV
C. I - III - II - IV
D. III - II - I - IV
E. I - II - III - IV
206. 1994 yerel seçimlerinde bir önceki seçime göre en başarısız olan parti aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Refah Partisi
B. Anavatan Partisi
C. Sosyal Demokrat Halkçı Parti
D. Doğruyol Partisi
E. Milliyetçi Hareket Partisi
207. 1923-1930 yılları arasında daha çok ne tür bir ekonomik politikalar uygulanmıştır?
A. Planlı ekonomik politika
B. Liberal ekonomik politika
C. Sosyal eknomik politika
D. Devletçilik
E. Karma ekonomik politika
 
ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
Ynt: Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Test Soruları

208. Aşağıdaki etkenlerden hangisi 1930’lu yıllarda ekonomide devletçiliğe geçilmesinde
etkili olmamıştır?
A. Yetersiz sermaye birikimi
B. 1929 dünya ekonomik bunalımı
C. Ekonomide alt yapı eksikliği
D. İhracatın giderek düşmeye başlaması
E. Yerli sanayicinin yeterli bir birikime sahip olması

209. Dışarıdan ithal edilen bir malın iç piyasada yerli sanayici tarafından üretilmesi
gerektiği hangi sanayileşme politikasının amaçlarındandır?
A. İthal ikameci politika
B. İhraç ikameci politika
C. Liberal ekonomik politika
D. Ekonomik kalkınmacı politika
E. Kalkınmacı politika

210. 1980 sonrasında sanayileşmede hangi ekonomik politika izlenmiştir?
A. Devletçilik
B. İthal ikameci
C. İhraç ikameci
D. Planlama
E. Karma ekonomi

211. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Kırdan kente ilk büyük göç dalgası 1950’li yıllardan ititbaren başlamıştır.
B. 1950-1960 yılları arasında planlı ekonomik kalkınma modeli izlenmiştir.
C. 1950-1980 yılları arasındaki gecekondulaşma olgusu yasal olmayan yollardan
kamu arazisi üzerine kaçak yapıların inşaa edilmesi suretiyle ortaya çıkmış
ve yasal bir meşruiyet kazanamamıştır.
D. 1960-1980 yılları arasında Türkiye’de ithal ikameci sanayileşme modeli
uygulanmıştır.
E. İhraç ikameci sanayileşme dışa açık ekonomi modeline dayalıdır.

212. Aşağıdaki yargılardan hangisi Hatay’ın Türkiye’ye katılmasıyla ilgili değildir?
A. Suriye’nin bağımsızlığına kavuştuktan sonra, Türkiye’nin Fransa’ya
başvurarak Hatay için otonom statüsü istemesi
B. Güney bölgesinde konuşlandırılan Türk Ordusu’nun Hatay’a girerek
işgal etmesi
C. Çok uluslu bir parlamentonun 22 Temmuz 1938’de seçilmesi
D. Hatay pralamentosu’nun 1939 Haziran’ında Türkiye ile birleşme kararı
alması
E. Hatay sorunu’nun çözümlenmesi için Miller Cemiyeti’ne başvurulması


213. Aşağıdakilerden hangisi İran’ın Türkiye’ye karşı gizli olarak yürüttüğü faaliyetlerden biridir?
A. İran’daki Ermenilerin Türkiye’ye karşı yaptıkları eylemlere hoşgörüyle
yaklaşması
B. Irak’la işbirliğine giderek Türkiye’yi uluslararası alanda zayıflatılması
C. Türkmenlerin Türkiye’ye karşı kışkırtılması
D. Türkiye’ye petrol satışının engellenmesi
E. Kaşgarların Türkiye’ye karşı kışkırtılması

214. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk-Irak ilişkilerinde en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?
A. Türkiye’nin Irak’taki İngiliz mandacılığını kabul etmemesi
B. Bağdat’ın tarafsız bir bölge olması
C. Musul sorunu
D. Irak’ın bağımsızlığının Türkiye tarafından tanınmaması
E. Türkiye’ye petrol satışının yapılmaması

215. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut olan
sorunlardan biri değildir?
A. Ege Adalarından silahlardan arındırılması
B. Kara suları sorunu
C. Kıta sahanlığı sorunu
D. Egedeki Hava sahası sorunu
E. Ege Adalarında kimyasal silah üretilmesi

216. Sovyetler Birliği, Türkiye yönelik toprak taleplerinden vazgeçtiğini hangi yılda açıklamıştır?
A. 1946
B. 1952
C. 1960
D. 1953
E. 1956
217. Üç İmparatorlar Birliği’ni oluşturan devletler aşağıdakilerden hangisidir?
A. Avusturya-Macaristan, İngiltere, Almanya
B. Fransa, Almanya, İngiltere
C. İtalya, Avusturya-Macaristan, Rusya
D. Almanya, Avusturya-Macaristan, Rusya
E. Rusya, Almanya, İtalya

218. Rusya’da Bolşevik Devriminin hızlanmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir.
A. Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşa katılması
B. Çanakkale Savaşında İtilaf Devletlerinin yenilmesi
C. Kafkasya’da yeni bir cephenin açılması
D. İtalya’nın Üçlü İtilaf Devletleri yanında yer alması
E. Bulgaristan’ın savaşa katılması


219. Aşağıdaki andlaşmalardan hangisiyle Rusya, Birinci Dünya Savaşından ayrılmıştır?
A. Mondros Mütarekesi
B. Paris Barış Konferansı
C. Berlin Andlaşması
D. Brest Litowsk Andlaşması
E. Londra Andlaşması

220. Avrupa’da, XIX. yüzyıl sonlarında Emperyalistler arası dengeyi altüst eden
devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A. Yunanistan
B. Almanya
C. İtalya
D. Avusturya-Macaristan
E. Fransa.

221. Aşağıdakilerden hangisi Milletler Cemiyeti'nin sözleşmesinde yer almamıştır?
A. Devletlerin savaşa başvurmamak konusunda bir takım yükümlülükleri
kabul etmesi
B. Uluslararası ilişkilerin gizlilikten uzak bir şekilde yürütülmesi
C. Uluslararası hukuk kurallarının büyük devletlerin yararına düzenlenmesi
D. Halkların karşılıklı ilişkilerinde adaletin korunması
E. Örgütlenmiş halkların antlaşmalardan doğan bütün yükümlülükleri yerine getirmesi

222. Briand-Kellogg Paktı, hangi ülkelerin dışişleri bakanları öncülüğünde hazırlanmıştır?
A. Fransa - A.B.D.
B. Fransa - İngiltere
C. Fransa - Sovyetler Birliği
D. A.B.D. - İngiltere
E. İngiltere - Sovyetler Birliği

223. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olmamıştır?
A. İtalya'nın eski Roma İmparatorluğu'nu kurma düşüncesi
B. Almanya'nın Büyük Germen İmparatorluğu'nu kurmaya çalışması
C. Berlin - Roma - Tokyo Mihverinin kurulması
D. A.B.D. 'nin Monreo doktrinini uygulaması
E. Almanya'nın Versailles Barış Antlaşması'nın statükosu bozmaya çalışması

224. I. İtalya'nın Habeşistan'ı işgal etmesi
II. Almanya'nın Polonya'nın işgal etmesi
III. Yalta Konferansı
IV. Almanya - Sovyetler Birliği Saldırmazlık Paktı
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A. III - I - IV - II
B. I - IV - II - III
C. IV - II - III - I
D. I - II - III - IV
E. II - III - I - IV

225. Müttefik Devletler, Avrupa'da ikinci cepheyi hangi bölgede açmışlardır?
A. Sicilya
B. Polonya
C. Berlin
D. Belçika
E. Normandiya

226. Sovyetler Birliği'nde "glasnot ve perestroyka" adı verilen politakanın izlenmesinden sonra Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuşması için kurulan ve bu uğurda mücadele veren örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A. Halk cephesi
B. Azerbaycan Yurtseverler cephesi
C. Halkın Dostları cephesi
D. Bağımsız Azerbaycanlılar cephesi
E. Milliyetçi Halk cephesi

227. Kazakistan'ın bağımsızlığının kazanılmasında büyük çaba harcayan kişi aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Haydar Aliyev
B. Nazarbayev
C. Muttalibov
D. Asker Akayev
E. Ebulfeyz Elçibey

228. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kırgızistan'la ilgili değildir?
A. 1924 yılının Ekim ayında Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin
oluşturulması
B. Kenasar'ın öldürülmesiyle Rusların bölgede güçlenmesi
C. 27 Ekim 1990'da Asker Akayev'in Cumhurbaşkanı seçilmesi
D. Kırgızistan'ın Türkiye ile ekonomik ilişkilere girmemesi
E. Kırgızistan'ın Orta Asya'nın kuzey doğusunda bulunması
229. Özbekistan hangi tarihte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne katılmıştır?
A. 1925 B. 1917
C. 1924 D. 1922
E. 1918
230. Türkmenistan ve Türkiye arasında sürdürülen "sıcak" ilişkilerde en belirleyici
özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A. Türkmenistan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'de yetişmesi
B. Türkiye'den çok sayıda uzmanın Türkmenistan'da önemli görevlere
getirilmesi
C. Türkmenistan'ın Sovyet rejiminden en az etkilenmiş olması
D. Türkmenistan'ın bağımsızlığını Türkiye'nin ilk olarak tanınması
E. Türkmenistan'ın Türkiye'ye coğrafi açıdan yakın olması ve ekonomik zenginliğe sahip olması

231. Avrupa Birliği’nin Kurucu Anlaşmalarının ve Organlarının almış olduğu kararların usulünce uygulanıp uygulanmadığını izlemekle görevlendirilmiş organ aşağıdakilerden hangisidir?
A. Avrupa Birliği Komisyonu
B. Avrupa Parlamentosu
C. Sayıştay
D. Avrupa Zirvesi
E. Adalet Divanı

232. Avrupa Birliği’ne katılmak için ilk başvuruda bulunan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A. İrlanda
B. Danimarka
C. İngiltere
D. Norveç
E. Avusturya

233. Avrupa Birliği’nin destekleme programlarının finansmanı ve tarım sektörünün modernizasyonu için kaynak sağlayan fonu aşağıdakilerden hangisidir?
A. Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu
B. Avrupa Kalkınma Fonu
C. Avrupa Parasal İşbirliği Fonu
D. Avrupa Garanti ve Yönlendirme Fonu
E. Avrupa Sosyal Fonu

234. Avrupa Birliği’nin bir ekonomik ve siyasal birlik olması yolunda yapılmış
anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ankara Anlaşması
B. Roma Anlaşması
C. Maastricht Anlaşması
D. Brüksel Anlaşması
E. Paris Anlaşması

235. Avrupa Birliği’nin çiftçilerine ürünleri için asgari bir bedel vererek onları fiyat düşmelerine karşı korumak amacıyla belirlediği fiyata ne ad verilir?
A. Müdahale Fiyat
B. Hedef Fiyat
C. Eşik Fiyat
D. Referans Fiyat
E. Rekabetçi Fiyat

236. Yeni Dünya Ekonomik Düzeninin doğuşuna yol açan temel neden aşağıdakilerden hangisidir?
A. ABD’nin Vietnam’daki başarısızlığı
B. Petrol Krizlerinde OPEC’in başarısı
C. Japonya ve Asya Kaplanlarının sanayi ve ihracat alanındaki devlet destekli başarıları
D. Gelişmiş ülkelerdeki sermayenin kâr hadlerindeki düşüşler
E. Sermaye yoğunluğu ve yüksek teknoloji
 
Geri
Üst