Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ortalama Yükseltme Sınavı Soru ve Cevapları

E Çevrimdışı

Evliya Çelebi

New member
2009-2010 Eğitim – Öğretim Yılı Haziran Dönemi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Ortalama Yükseltme Sınavı Soruları

1. I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından üçünü yazınız.
2. Aşağıdaki kavramları tek cümleyle açıklayınız.
Faşizm, Weimar Cumhuriyeti, Kara Perşembe, Wilson Prensipleri, Meiji Restorasyonu
3. II.Dünya Savaşı öncesinde Almanya’da Nazi Partisi’nin iktidara gelmesinin temel sebepleri nelerdir?
4. a) ABD’nin 14 Ağustos 1941 tarihinde II.Dünya Savaşı’na katılmadan önce savaşa katılma şartlarını belirten, İngiltere’yle imzaladığı ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulmasının temellerini atan belgenin adı nedir?
b) Amerika’nın II.Dünya Savaşı’na katılmasına yol açan olayın adını yazınız.
5. Türkiye’de 1942 yılında Varlık Vergisi ve Toprak Mahsulleri Vergisi’nin konulma sebebi nedir?
6. Marshall Yardımı nedir? Bu yardımın yapılma nedenleri nelerdir?
7. Siyonizm nedir? Siyonizmin kurucusu kabul edilen kişinin adını yazınız.
8. Amerika ile Sovyetler Birliği’ni nükleer bir savaşın eşiğine getiren olayın adını ve Türkiye’ye etkisini yazınız.
9. Baas Hareketi nedir?
10. Sovyetler Birliği’nin 1980’lerde uyguladığı kamuda verimliliği arttırmayı, ekonomik ve toplumsal ilerlemeyi sağlamaya ve idari yapıyı yenilemeyi amaçlayan bütün politikalara ……………………….. denir.
Siyasi merkeziyetçiliğin ortadan kaldırılmasına dönük faaliyetlere de ………………………….. denir. Boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
2009-2010 Eğitim – Öğretim Yılı Haziran Dönemi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Ortalama Yükseltme Sınavı Cevap Anahtarı

1. - Rusya, Almanya, Osmanlı Devleti, Avusturya-Macaristan imparatorlukları yıkılarak yerlerine yeni devletler kuruldu.
- I.Dünya Savaşı sonunda dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyeti kuruldu.
- Savaş sonunda yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlar nedeniyle Almanya’da Nazizm, İtalya’da Faşizm ideolojileri ortaya çıktı.
- I. Dünya Savaşı’nda uçak, tank, kimyasal silahlar gibi yeni teknolojiler geliştirildi.
2. Faşizm: İtalya’da 1922 yılında Mussolini ile iktidara gelen ve devletin her türlü örgüt ve kurumu denetim altında tutmasını, her alanda devletin söz sahibi olmasını savunan düşünce biçimi.
Weimar Cumhuriyeti: Almanya’da Ağustos 1919’da iktidara gelen ve 1933 yılına kadar devam eden demokratik yönetim.
Kara Perşembe: 24 Ekim 1929 yılında New York Borsası’nın çökmesiyle başlayan ve tüm dünyayı etkileyen ekonomik krize verilen isim.
Wilson Prensipleri: Amerikan Başkanı Wilson’un I.Dünya Savaşı’na girmeden önce dünyaya ilan ettiği ve savaş sonrasında barışçı bir düzenin kurulmasını amaçlayan ilkeler.
Meiji Restorasyonu: İmparator Mutsuhito’nun 1867 yılından itibaren başlattığı Japonya’nın Batı tarzı yenilikler yaparak modernleşmesini amaçlayan reform sürecine verilen isim.
3. a) Versay Antlaşması’nın Almanya’ya getirdiği zorluklar
b) 1929 Dünya Ekonomik Buhranı
4. a) Atlantik Bildirisi, b) Pearl Harlbour Baskını
5. II.Dünya Savaşı yıllarında hükümetin gıda maddeleri üzerindeki denetiminin ortadan kaldırılması üzerine kentlerdeki fiyatlar ve büyük toprak sahipleri ile tüccarların kazançları büyük ölçüde arttı. Hükümet aşırı kazançları ve yüksek enflasyonu önlemek için bu kanunları çıkardı.
6. ABD’nin II.Dünya Savaşı sonrasında müttefiklerine yaptığı yardım. Bu yardımın yapılmasının temel nedenleri bu ülkelerin Sovyetler Birliği etkisinden ve tehdidinden uzaklaştırılması ve savaş sonrasında bozulan ekonomilerinin tekrar toparlanabilmesini sağlamaktı.
7. Siyonizm XIX. Yüzyıl sonlarında çeşitli ülkelerde Yahudilerce ortaya atılan, Filistin’de bağımsız bir Yahudi devleti kurmayı amaçlayan akım. Bu düşüncenin temelini Theodor Herzl atmıştı.
8. Küba Buhranı. Bu buhran sonrasında ABD, Sovyetler Birliği ile yaptığı anlaşma sonrasında Türkiye’deki Jüpiter füzelerini geri çekti.
9. Baas Arap sosyalizminin yöntemleriyle Arap dünyasında bir yeniden doğuş gerçekleştirmeye çalışan siyasi anlayış ve partilere verilen isimdir.
10. Perestroika, Glastnost
2009-2010 Eğitim – Öğretim Yılı Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Ortalama Yükseltme Sınavı Soruların Ünitelere Göre Dağılımı

ÜNİTENİN ADI SORU ADEDİ

I.ÜNİTE: XX. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 2
II.ÜNİTE: II.DÜNYA SAVAŞI 3
III.ÜNİTE: SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ 2
IV.ÜNİTE: YUMUŞAMA DÖNEMİ ve SONRASI 2
V.ÜNİTE: KÜRESELLEŞEN DÜNYA 1
 
Geri
Üst