Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi II. Dönem I. Yazılı ( 2 Gurup Boşluk Doldurma)

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
1. Fransa II. Dünya Savaşı öncesinde ………..………………….. ve …………………………….. antlaşmalarıyla kendini korumaya çalışmıştır.
2. Almanya’nın ……………………………antlaşmasını geçersiz kılmak istemesi II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açmıştır.
3. II. Dünya Savaşında Müttefik Grubunu …………………,…………………….,…………………., ve ………………………devletlerinden oluşur.
4. Türkiye II. Dünya Savaşı sırasında ………………………………..bir politika izlemiştir.
5. Potsdam Konferansı’nda ……………………..konusunda Türkiye’den üs talebinde bulunmuştur.
6. II. Dünya Savaşı’ndan ABD ve SSCB’nin dünyanın en büyük iki devleti olarak çıkması …………………………………………. yol açmıştır.
7. İngiltere ve SSCB Yüzdeler Antlaşması ile ……………………………..ki nüfuz alanlarını kendi aralarında paylaşmıştır.
8. ABD‘nin II. Dünya Savaşı’nda atom bombasının kullanması Soğuk Savaş döneminde ABD ile SSCB arasında …………………….. silahlar konusunda anlaşmazlığa yol açmıştır.
9. ABD II. Dünya Savaşından sonra Monroe Doktrininden vazgeçerek ……………………….. doktrini ne göre aktif bir siyaset izlemeye başlamıştır.
1O. II. Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere, Fransa ve Benelüx ülkeleri SSCB’ye karşı ……………………………………………………… kurmuştur.
11. Berlin Buhranı’ndan sonra ABD, Fransa ve İngiltere kendi işgal bölgelerinde …………………………………………………………… devletinin kurulmasını desteklemiştir.
12. ABD, SSCB’nin yayılmasına karşı 1949 yılında ………………………………….kurmuştur.
13. 1950’li yıllarda Sovyetlerin Ortadoğu’da uydu devlet kurma amaçları ……………………. bunalımına yol açmıştır.
14. Türkiye Soğuk Savaş döneminde Ortadoğu devletleriyle güvenliği ve işbirliğini sağla-mak amacıyla ………………………..kurulmasına öncülük etmiştir.
15. II. Dünya Savaşı’ndan sonra …………………………………… devletinin kurulması Ortadoğu’da siyasi istikrarın bozulmasına yol açmıştır.
16. Batı ve Doğu Blokları Uzakdoğu’da……………………………. Savaşı’nda ilk defa sıcak çatışmaya girmiştir.
17. Hindistan ……………………………………………………. önderliğindeki bağımsızlık hareketinin başarıya ulaşmasıyla bağımsızlığını kazanmıştır.
18. İtalya’nın On İki adayı Yunanistan’a bırakması ………………………… Meselesinin ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır.
19. Türkiye …………………………. üye olabilmek için Kore Savaşına asker göndermiştir.

1. İngiltere II. Dünya Savaşı öncesinde Alman saldırganlığını önlemek için ………………….. politikası izlemiştir.
2. Almanya’nın ………………………….’ya saldırması II. Dünya Savaşı’nı başlatmıştır.
3. II. Dünya Savaşında Mihver Grubu ……………………. ,……………………. ve ………………………devletlerinden oluşur.
4. Türkiye II. Dünya Savaşı sırasında ………………………………..ile saldırmazlık paktı imzalamıştır.
5. II. Dünya Savaşı’nın sonunda barışın nasıl sağlanacağı konusunda……………………… ve …………………………….. konferansları düzenlenmiştir.
6. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Batı ve Doğu blokları arasında …………………………… başlamıştır.
7. II. Dünya Savaşı’nın sonunda Müttefiklerin Almanya’nın paylaşılmasında çıkarlarının uyuşmaması…………………………………………. çıkmasına sebep olmuştur
8. Soğuk Savaş döneminde ABD ile SSCB ………………………………. Krizinde ortak tavır almışlardır.
9. ABD II. Dünya Savaşından sonra SSCB’ye karşı Avrupa ülkelerini ekonomik yönden güçlendirmek amacıyla ………………………………………………….. uygulamıştır.
1O. Avrupa’da SSCB’nin kontrolü dışında kalan tek komünist devlet……………………………… olmuştur.
11. Berlin Buhranı’ndan sonra SSCB kendi işgal bölgesinde …………………………………………………………… devletinin kurulmasını desteklemiştir.
12. SSCB, ABD’ye karşı askeri güvenliği sağlamak amacıyla Doğu Avrupa ülkeleriy-le………………………………….kurmuştur.
13. 1950’li yıllarda Sovyetlerin Ortadoğu’da yayılma amaçlarına karşı ABD ………………….. doktrinini uygulamaya geçirmek istemiştir.
14. Türkiye, Irak, İran ve Pakistan 1955 yılında ……………………………………. kurmuştur.
15. Ortadoğu’da Mülteci Sorunu……………………………………. sonucunda ortaya çıkmıştır.
16. Kore Savaşı’nda …………………………………Mütarekesiyle taraflar karşılıklı silah bırakmayı kabul etmiştir.
17. Pakistan ……………………………………………………. önderliğinde kurulmuştur.
18. 1950’li yılların sonunda Kıbrıs Meselesi ……………………. ve ………………………… antlaşmalarıyla çözülmek istenmiştir.
19. Türkiye’de …………………………………. iktidara gelmesiyle çok partili hayat başlamıştır.
 
Geri
Üst