Beylikten devlete boşluk ve paragraf doldurma

E Çevrimdışı

ergenekonya

New member
10. SINIF TARİH DERSİ ETKİNLİK KAĞIDI
1

A. OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU (1300-1453)

OĞUZLAR KİMDİR?

En……………. Türk boyudur. …………………………….. efsanesine göre ………… üçok, …………bozok olmak üzere ………..…. koldan oluşur. İslamiyeti kabul ettikten sonra ……………………..……… adını almışlardır. Göçebe olanlarına…………….……….. denir.
Günümüzde Türkiye’de yaşayan Türklerin de büyük bir bölümü ……………..……….. Türklerinden gelmektedir.
Ülkemizde bazı şehir, ilçe, kasaba adları Oğuzların 24 kolundan bazılarının adını taşır.
İl : ………………… İlçe : ………………………………………………………………………………………… Kasaba : ………………….. Köy :…………………….
Osmanlı Devleti’ni kuran ……………….……boyu da, Oğuzların bir koludur. K…………..…. Boyu, Anadolu’ya geldiklerinde başlarında …………………..….Gazi bulunuyordu. Anadolu Selçuklu Devleti Kayı Boyunu, Bizans’a karşı sınır güvenliğini sağlayan bir ……….… beyliği olmak üzere …………… ve ………………. yöresine yerleştirdi.

UÇ BEYLİĞİ KAVRAMI NEDİR?
………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................
………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................

………………..…. Gazi’nin 1281 yılında ölümü üzerine Beyliğin başına …………………….. Gazi geçti. ………………………...Devleti’ne adını veren ve devletin kurucusu kabul edilen Osman Gazi, …………..……… Devleti’ne karşı izlediği fetih politikası ile kısa sürede Beyliği’ni genişletti.
Anadolu’da yeniden büyük bir Türk Devleti’nin kurulmasında ön plana daha çok …………………. Beyliği ile ………………….. Beyliği çıktı.

NİÇİN KARAMANOĞULLARI OSMANLI BEYLİĞİ İLE UZUN SÜRE MÜCADELE ETMİŞTİR?
………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................
………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................

NİÇİN OSMANLI BEYLİĞİ KISA SÜREDE GÜÇLENDİ?
1. Coğrafi Konum : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Bizans ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.Fetih Politikası : ………………………………………………………………………………………….........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Merkezi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. İnsan potansiyeli : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. İskan Politikası : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Ahi Teşkilatı : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Anadolu, Bizans, Balkanlar ve Avrupa’daki ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................

Osmanlı Beyliği, Bizans’a karşı sürekli genişlemesi sonucunda iki ülke arasında 1302 tarihli ………………………… Savaşı yapıldı. Bu savaş ……….……… olma özelliği açısından önem taşır. 1326 yılında B……………..……. , Orhan Gazi tarafından feth edilerek yeni başkent yapıldı. Osman Gazi’nin komutanları ve Orhan Gazi babasının fetih politikasını sürdürdü. Doğu ve Güney Marmara yörelerinde fetihler devam etti. M……………………………….. Savaşından sonra İz…….……. ve İz…….…….. fethedildi.
Günümüzde Doğu- Güney Marmara havalisinde bazı yerleşim yerleri o dönemdeki padişahların ve komutanların adını taşımaktadır.
1. Os…………… 2 . Os……………… 3. Or……………. 4. Or…………………. 5. Bü…………………..
6. Ka…………………….. 7. Ak………………….. 8. Ko……………………… 9. Ko………………………
İzmit, Adapazarı gibi şehirlerdeki en eski camilerimiz adı da ……………………….…… camiidir.

KOCAELİ ADI NEREDEN GELMEKTEDİR ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KARESİOĞULLARI BEYLİĞİ’NİN OSMANLI DEVLETİ’NE KATILMASININ ÜÇ OLUMLU YÖNÜ NEDİR?
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avrupa’da, B………………………………, Ru………………………..de ilk adım : Ç……..………… Kalesi
Bizans Devleti’nin Osmanlı Devleti’ne yardım karşılığında verdiği Ç………. Kalesi sayesinde Balkanlara ilk adım atılmıştır. Bundan sonra Bizans Devleti’nin Avrupa ile bağlantısını kesmek için T……….. havalisinde bulunan Ma………….… , Ço……..…….……. , Lü………….………….., Te…………………. gibi yöreler Orhan Gazi’nin oğlu S……..................... Paşa tarafından fethedilmiştir. Bölgenin en önemli şehri olan E…………………, I. M………… döneminde yapılan Sa……………………..Savaşı ile fethedildi ve Osmanlı Devleti’nin yeni başkenti oldu.
S…………………………………...….. Savaşı, Haçlılar ile yapılan ilk savaştır.

1.Söğüt 2. Bilecik 3. Bursa 4. Edirne ------------------------------ BATI

BAŞKENTİN FETHEDİLEN VE DAHA BATIDA BULANAN ŞEHİRLERE TAŞINMASINDAKİ AMAÇ NEDİR? :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Türklerin batıya doğru ilerleyişi Avrupalı Devletleri rahatsız etmiş ve bunun sonucunda Papa’nın teşvikiyle bir H……….…. Ordusu hazırlanmıştır. Osmanlı Devleti ve Haçlılar arasında 13……. yılında yapılan Sı……………..………. Savaşı’nı Osmanlı Devleti kazanmış ve Balkanlarda ilerleyiş devam etmiştir. Bu savaşı 13….…. Çi…….… ve 13…….…… I. Ko………….Savaşları takip etmiştir. Büyük bir zaferle sonuçlanan bu savaş sonucunda I. M……….…… Hüdavendigar şehit olmuştur.
I. Murat aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin devlet teşkilatı yapısını da oluşturmuştur. Ru………………… Beylerbeyliği,
Ye……………………... Ocağı, Def……………..………. gibi kurumlar I. Murat döneminde kurulmuştur.

I.MURAT’IN İKİ TÜRBESİNİN ANLAMI NEDİR?: PRİŞTİNE- BURSA
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
I. MURAT’IN ÜNVANI OLAN HÜDAVENDİGAR NE DEMEK ? ………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………………………………………………………..
I. Murat’ın şehit edilmesinden sonra tahta geçen Y………………… Ba……..………….. döneminde hem Ba………..……… hem de
An……………………………… fetih hareketleri hızlanarak devam etmiştir. 13…………….. tarihli N………..…… Savaşı’nın kazanılması ile Türklerin Ba…………….………... yerleşmesi kesinlik kazanmıştır. Anadolu’daki Türk Beylikleri kontrol altına alınarak Anadolu Türk Birliği sağlanmıştır. Osmanlı Devleti’ne karşı sürekli sorun çıkaran Bizans kuşatılmış ancak alınamamıştır. Bizans’a yardım gelmesini engellemek ve boğazı kontrol edebilmek için An…………………… Hi…………………. yapılmıştır. İstanbul Kuşatması doğudan gelen Ti……….…….. tehlikesine karşı kaldırılmıştır.

YILDIRIM BAYEZİD NİÇİN İKİ YÖNLÜ BİR FETİH POLİTİKASI İZLEMİŞTİR?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

İLKLER :

1.İlk Osmanlı- Bizans Savaşı ……………………………………………………..
2. İlk Osmanlı Başkenti ……………………………………………………………..
3. İlk Osmanlı Parası …………………………………………………………………
4. İlk Osmanlı Medresesi ………………………………………………………….
5. İlk Osmanlı Müderrisi …………………………………………………………..
5. İlk katılan Türk Beyliği …………………………………………………………..
6. İlk adım (Avrupa’ya,Balkanlara, Rumeliye) …………………………..
7. İlk Haçlı Savaşı ……………………………………………………………………..

SAVAŞLAR :
Koyunhisar, M………………………. , S………………………………….. , S…………………………………….. , Ç…………………………………, I. K………………………….
N…………………………………. , A…………………………………

AD,ŞEHİR, BÖLGE :
Adrianapolis:
Eflak:
Boğdan :
Erdel :
Rum, Rumeli
1402 ANKARA SAVAŞI - NEDEN İKİ TÜRK DEVLETİ SAVAŞIR?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Timur Devleti ile Osmanlı Devleti arasında yapılan 1402 tarihli bu savaşı Timur kazanmış ve Osmanlı Devleti’ne ağır bir darbe vurmuştur. 1402-1413 yılları arasında 11 yıl sürecek olan F…………….. Devri başlamış oldu. O döneme kadar büyük çabalarla oluşturulan Anadolu …………………. yeniden bozuldu. Ba……………… fetih hareketleri duraksadı. İ……..……….’un alınması gecikti.

TİMUR’UN HEM ALTINORDA DEVLETİ’NE HEM DE OSMANLI DEVLETİ’NE VURDUĞU DARBELER TÜRK DÜNYASINI NASIL ETKİLEMİŞTİR?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TİMUR’A BAKIŞ AÇIMIZ NASIL OLMALIDIR?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FETRET DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
1402 …………………... Savaşı sonucunda Yıldırım Bayezid’in …………………..…………. tarafından esir alınması ve sonrada ölmesi üzerine Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında taht mücadelesi başladı. ………….… Çelebi, …………… Çelebi, ……………..… Çelebi, ……………..… Çelebi arasında süren bu mücadeleyi ………………..… Çelebi kazandı ve tahta geçti.
………………..…….. Çelebi ülkeyi bunalımdan kurtarıp tekrar kurduğu için ……………………………………………………………………………………………..
.....................................................................................................................................................................................................................
I.Mehmet Çelebi’nin birinci derecede amacı : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................
Venedik ( ……………… ) ile mücadelede ana sebep : …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Balkanlarda alınan yerler : ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
Şeyh Bedrettin isyanı : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mustafa Çelebi İsyanı : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................

II. MURAT (1421-1451)
EDİRNE-SEGEDİN ANTLAŞMASI NEDEN İMZALANDI?
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
EDİRNE-SEGEDİN ANTLAŞMASININ İÇERİĞİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ?
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VARNA VE II. KOSOVA SAVAŞI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ?
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Geri
Üst