9. Sınıf Genel Tekrar Testi - I

R Çevrimdışı

rast80

Guest
1. Tarihte devletlerarası ilişkilerde benzer nedenler ve gelişmeler karşısında, bazı devletler diplomasi, bazı devletler ise savaş yolunu tercih eder.
Bu durum Tarih bilimi için aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular?
A) Tarihi olaylarla ilgili kural koymak ve genelleme yapmak mümkün değildir.
B) Tarihi olayları araştırırken yalnız yazılı kaynaklardan faydalanılmalıdır.
C) Tarih araştırmalarında objektif olunmalıdır.
D) Tarihin amacı geçmişteki olayları inceleyerek dersler çıkarmaktır.
E) Tarih olayları incelenirken daha çok sosyal olaylar incelenmelidir.2. Bilim alanındaki gelişmeler Emeviler döneminde başlamış, Abbasiler döneminde en üst düzeye ulaşmıştır.
Buna göre, İslâm kültür ve medeniyetinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?

A) Devlet adamlarının bilimsel ve kültürel çalışmaları desteklemeleri
B) Çeşitli medeniyetlere ait eserlerin Arapçaya çevrilmesi
C) Avrupalıların Haçlı Seferleri’ni yapması
D) Medreselerin kurularak, yaygınlaştırılması
E) İslâmiyet’i kabul eden Arap olmayan ulusların katkıları3. Haçlı Seferleri’nin başlamasında etkili olan,
I. kutsal sayılan toprakların alınmak istenmesi,
II. Türk ilerlemesi karşısında Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi,
III. doğunun zenginliklerine ulaşılmak istenmesi
durumlarının dinî, siyasi ve ekonomik nedenlerle ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde gruplandırılmıştır?

Dinî Siyasi Ekonomik
A) I II III
B) I III II
C) II I III
D) III II I
E) II III I

4. Türklerin Müslüman olduktan sonra aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi İslâm Dünyası’na “siyasi hizmetlerinden” birisi değildir?

A) Farklı coğrafyalarda yeni Türk - İslâm devletleri kurmuşlardır.
B) İslâm Dünyası’nı Haçlılara karşı korumuşlardır.
C) Dağınık haldeki Müslümanları tek bayrak altında toplamışlardır.
D) İslâm kültür medeniyetinin gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunmuşlardır.
E) Halifeliği koruyarak, siyasi varlığını sürdürmesini sağlamışlardır.


5. I. Mekkeli inanmayanların Müslümanlara baskı yapmaları
II. Medine’de İslâmiyet’i kabul eden bazı kişilerin Hz. Muhammed’le görüşerek, O’nu Medine’ye davet etmeleri
III. Mekkeli inanmayanların, Müslümanlarla ticarî ve sosyal faaliyetlerini sona erdirmeleri
Yukarıda verilenlerden hangileri Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmelerinde etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III


6. Avrupa Hunlarının yıkılmasında etkili olan aşağıdaki sebeplerden hangisi yalnızca coğrafi konumunun özelliği olarak gösterilebilir?
A) Taht kavgalarının olması
B) Orta Asya’dan gelen göçleri alamamaları
C) Bizans entrikalarının yoğunlaşması
D) Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı anlayışının hâkim olması
E) Yerleşik bir kültüre sahip olmamaları


7. Arapçanın İslâmiyet’i kabul eden toplumlarda yayılmasında,
I. Kuran’ın Arapça olması,
II. medreselerin eğitim dilinin Arapça yapılması
III. devlet adamlarının bilimsel faaliyetleri desteklemesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

8. İlk Çağ’da bazı toplumların ticarî faaliyetlerle uğraşmalarını,
I. deniz kıyısında kurulmuş olmaları,
II. coğrafi konumlarının ulaşım imkânlarını kolaylaştırması,
III. ihtiyaç fazlası üretimin yapılması
durumlarından hangilerinin kolaylaştırdığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III


9. “Manas Destanı”nı aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi oluşturmuştur?
A) Uygurlar B) Göktürkler
C) Avarlar D) Sibirler
E) Kırgızlar


10. Hz. Ömer döneminde,
I. ülkenin yönetim birimlerine ayrılması,
II. illerdeki kadıların, valiler dahil herkes suç işlediğinde yargılayabilmesi,
III. ordugâh şehirlerin kurulması
uygulamalarından hangilerinin yargının bağımsızlığını sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III


11. İslâm tarihinde;
● Kıbrıs alınmış,
● İstanbul denizden kuşatılmış,
● İspanya fethedilmiş
Bu gelişmeler,
I. ülke sınırlarının genişlediğini,
II. donanmanın kurulduğunu,
III. İslâm kültürünün yayıldığını
durumlarından hangilerini gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III


12. Eski Türk topluluklarında görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi toplumsal dayanışmanın sağlanması ile ilgili değildir?
A) Sosyal devlet anlayışının benimsenmesi
B) Değişik dinlerin kabul edilmesi
C) Ulusal şölenler düzenlenmesi
D) Fakir ve muhtaçların ihtiyaçlarının karşılanması
E) Halkın yararlanması için çeşitli vakıflar kurulması

13. ● Mezopotamya’da Sümerler ilk yazılı kanunları hazırlamışlardır.
● Yunanlılarda seçimle işbaşına gelen yöneticiler kanunlar yapmışlardır.
● Roma’da Cumhuriyet döneminde 12 Levha Kanunları hazırlanmıştır.
Buna göre Sümer, Yunan ve Roma medeniyetlerinde kanunların hazırlanmasının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
A) Toplumsal eşitliğin sağlanmasına
B) Kanun üstünlüğünün ortaya çıkmasına
C) İnsan haklarının gelişmesine
D) Özel mülkiyetin korunmasına
E) Ekonomik uğraşların değişmesine14. Hz. Muhammed döneminde,
I. Bedir Savaşı’nda ele geçirilen eserlerin okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılması,
II. Şam ticaret yolları üzerindeki Hayber Kalesi’nin ele geçirilmesi,
III. Bizans’la Mute Savaşı’nın yapılması
durumlarından hangileri eğitime verilen önemi gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III15. Mısır’da kurulan ilk Türk İslâm Devleti olan Tolunoğullarının,
I. Güçlü bir ordu ve donanma kurarak, Suriye ve Filistin’e egemen olmaları,
II. Mısır’a sosyal ve dinî tesisler kurarak bayındır hale getirmeleri,
III. Nil Nehri çevresinde, bentler ve su kanalları yaparak üretimi artırıp halkın ekonomik kalkınmasını sağlamaları
özelliklerinden hangileri doğrudan “sosyal devlet” anlayışının bir gereğidir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III16. Mısır’da;
I. anıt Mezarların yapılması,
II. ölülerin mumyalanması,
III. ölülerin yanına eşyalarının konması
gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

A) Nil Nehri’nin taşmasının önlenmek istenmesi
B) Kralların kendini Tanrı ilan etmeleri
C) Öldükten sonraki yaşama inanmaları
D) Piramitlerin astronomide kullanılması
E) Mısır’ın istilaya kapalı olması

CEVAP ANAHTARI

9snfgeneltekrartestiiyp8.png
 
Geri
Üst