2010-2011 12. Sınıf Seçmeli Tarih Yazılısı

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Paylaşım Sahibi: ali999

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BALIKESİR ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ SEÇMELİ TARİH DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARIDIR.
Adı- Soyadı: Sınıfı-No: Tarih:
A- BOŞLUK DOLDURMA (20 puan)
1. Tarihi devirler …………………………….icadıyla başlamıştır.
2. Tarih araştırmalarında deney ve …………………………metodu kullanılamaz.
3. Kitabeler, tabletler, paralar, mühürler, fermanlar gibi belgeler ……………………….. kaynaklara örnek olarak gösterilebilir.
4. Olayları neden-sonuç ilişkisi içinde ve belgelere dayanarak inceleyen tarih anlayışına ………………………………….tarih adı verilir.
5. Devletler arasında düzenlenen antlaşma metinlerini inceleyen tarihe yardımcı bilim dalına…………………………………..adı verilir.
6. Tarımsal üretimin başladığı , ilkel kulübelerin yapılarak yerleşik hayata geçildiği devir ………………………………………………dir.
7. Hicri Takvim …………………………….. zamanında kullanılmaya başlanmıştır.
8. Tarihte ilk yazı …………………………….tarafından kullanılmıştır.
9. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma Mısırlılar ile Hititliler arasında imzalanan …………………………… antlaşmasıdır.
10. Asya (Büyük) Hun Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı …………………………………..dır.
B. TEST SORULARI (30 puan)
1. Orta Asya’da zaman zaman iklim değişikliklerinin yaşanması , nüfusun artması, otlakların azalması, Türklerin bölgeyi terk ederek başka bölgelere göç etmelerine neden olmuştur.
Buna göre Türklerin ana yurttan göç etmelerinde, aşağıdaki nedenlerden hangisi daha çok rol oynamıştır?
a.Askeri b.Kültürel c.Ekonomik d.Siyasi e.Dini
2. Aşağıdakilerden hangisi Asya Hun Devleti’nin özellikleri arasında yer almaz?
a. Tarihte bilinen ilk Türk Devleti olması
b. Kuzey ve Güney Hunlar olarak ikiye ayrılması
c. Onlu sistemi uygulamaları
d. Çini istila etme yerine vergiye bağlama politikası izlemeleri
e. Kendi tarihlerini yazmaları

3. “Ölümden sonraki hayata inanmayan” Sümer ve diğer Mezopatamya uygarlıklarında aşağıdakilerden hangisinin gelişmesi beklenemez?

a.Edebiyatın b.Mumyacılığın c.Resim sanatının d.Şehirciliğin e.Astronomi biliminin

4. Mezopotamya’da kültürel hayat, Sümerlilerle başlar. Sümerlilerin Göktanrı inancı ile yaptıkları Zigguratlar (tapınaklar) Babil’de de yaygındır. Ancak Sümer hukuku insancıl izler taşırken Babil, özellikle de Asur hukuku sertlik yanlısıdır.
Buna göre;
I. Sümerlerdeki inanç sisteminin, bölge uygarlıklarını etkilediği
II. Asur ve Babil hukukunun, Sümer hukukundan farklı nitelikte olduğu
III. Mezopotamya’da tapınakların benzer özelliğe sahip olduğu
Yorumlarında hangileri yapılabilir?
a.Yalnız I b.Yalnız II c.Yalnız III d.I ve II e.I, II ve III

5. “Tarihi olaylar birbirine bağlı olarak gelişir. “diyen bir tarihçinin,
I. Yer
II. Neden-sonuç
III. Objektiflik
Özelliklerinden hangilerine vurgu yapmaya çalıştığı söylenebilir?
a.Yalnız II b. I ve II c.I ve III d.II ve III e.I, II ve III

6. Bir tarih araştırmasında;
I. Olayın geçtiği yer ve zamanının belirlenmesi
II. Olayın günümüz koşullarıyla değerlendirilmesi
III. Tarihçinin olayı kendi fikrine göre yorumlaması
Faaliyetlerinden hangileri, araştırmanın bilimselliğini olumsuz yönde etkiler?
a.Yalnız I b.Yalnız II c.Yalnız III d.II ve III e.I,II ve III

C. KLASİK SORULAR (50 puan)
1. Atatürk’ün “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir” sözü, tarihin hangi özelliğine işaret etmektedir?
2. Lidyalıların parayı bulup kullanmaları, ne gibi sonuçlara yol açmıştır?
3. Uygur Devleti’ni diğer Türk devletlerinden ayıran özellikleri nelerdir?
4. Kavimler Göçü’ne hangi Türkler neden olmuştur? Bu göçün sonuçları nelerdir?
5. Göktürk (Orhun) Yazıtları hangi devlet dönemine aittir? Bu yazıtlar kimlerin adına dikilmiştir?
BAŞARILAR ALİ YILDIZ
 
Geri
Üst