İslam Tarihi ve Medeniyeti Cevaplı Konu Tarama Testi 4

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
1. Aşağıdakilerden hangisi İslam Devleti'nin Arap Yarımadasında tek siyasi güç haline geldiğinin kanıtı olarak gösterilebilir?
A) Askeri yapılarını güçlendirmeleri
B) Ekonomik ilişkilerini artırmaları
C) Bölge dışı devletlerle siyasi ilişkiler kurmaları
D) Ticaret yolları üzerinde denetim sağlamaları
E) Arap Yarımadası'nda siyasi birliği kurmaları

2. İslamiyet’in kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in Arapça olmasının aşağıdakilerden hangisine yol açtığı savunulabilir?
A) Arap dilinin yaygınlaşmasına
B) Arap kültürünün değişmesine
C) Sözlü kültür örneklerinin artmasına
D) Kültürel alanda Avrupa'nın etkisinde kalınmasına
E) İslamiyet’i kabul eden bütün toplumların Arap kültürünü benimsemesine

3. İslamiyet’in ortaya çıktığı dönemden itibaren çok sayıda taraftar bulabilmesinde;
I. Tek tanrılı inancı öngörmesi
II. Barış ve adaleti esas alması
III. Arap Yarımadası'nda ortaya çıkması
IV. Kölelere haklar tanınması
gibi özelliklerinden hangilerinin bir etkisinin bulunduğu söylenemez?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve IV E) II ve III

4.
I. Tarım ve ticaret geçim kaynaklarıdır.
II. Yöneticiler seçimle belirlenmiştir.
III. Şiir ve edebiyat ile uğraşılmıştır.
IV. Kabileye ve soya bağlılık güçlüdür.
yargılarından hangisi İslam öncesi dönemde Arap toplumunun özellikleri arasında gösterilemez?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) Yalnız IV
D) I ve III E) II ve IV

5. İslamiyet’ten önceki dönemde Arap kültüründe "Haram Aylar" adı verilen bir uygulamanın var olduğu görülür. Kabileler arası savaşın yasak olduğu bu zaman diliminde Mekke'de büyük panayırlar kurulur, Kâbe’deki putları ziyarete gelen putperestler nedeniyle bölgede önemli bir ticari canlılık yaşanırdı.
Buna göre, Arap toplumuyla ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Kabileler arası mücadelelerin aralıksız sürdüğü
B) Ekonomik ve dini ilişkilerin iç içe geliştiği
C) Gelişmiş bir kültüre sahip olunduğu
D) Yazılı eserlerin ortaya konulduğu
E) Arap Yarımadası'nda siyasi birliğin sağlandığı

6. Emeviler döneminde Arap olmayanların önemli devlet kademelerinde görev almaları sürekli engellenmiştir.
Buna göre bu uygulamayla ilgili olarak;
I. Devlet mekanizmasının düzenli çalışması sağlanmaya çalışılmıştır.
II. Araplar dışındaki Müslüman unsurlar devlet idaresinden dışlanmıştır.
III. Toplumsal ve siyasi alanda fırsat eşitliği sağlanamamıştır.
IV. Devletin fetih politikası sürdürülmeye çalışılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II B) III ve IV C) I ve IV
D) II ve III E) I, II ve III

7. Mekkelilerin büyük bir ordu hazırlayarak Medine üzerine yürüyeceğini haber alan Hz. Muhammed etrafındakilere şehirde kalarak savunma yapılmasını tavsiye etmiştir.
Buna göre, böyle bir tavsiyede bulunulmasının nedeniyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Mekke ordusu ile savaşılmak istenmemiştir.
B) Müslümanların askeri açıdan saldırı gücüne henüz ulaşamadığı düşünülmüştür.
C) Ekonomik kayba uğranacağından endişe edilmiştir.
D) Devletin teşkilat yapısı güçlendirilmeye çalışılmıştır.
E) Dış devletlerle olan ilişkiler düzenlenmeye çalışılmıştır.

8.
- Mekke önemli putları barındırması nedeniyle kutsal mekan olarak görülmekte ve yoğun ziyaretçi akınına uğramaktaydı.
- Mekkeli müşriklerin İslamiyet’in ortaya çıkışına tepki göstermelerinin en önemli nedenlerinden biri Mekke'nin ticari merkez olma özelliğini kaybedeceğinden korkmaları olmuştur.
Buna göre, her iki durum ışığında Mekkeli müşriklerin tepkilerinde aşağıdakilerden hangisinin rolünden bahsedilebilir?
A) Ekonomik çıkarların
B) Kabilecilik anlayışının
C) Siyasi parçalanmışlığın
D) Askeri mücadelelerin
E) Kültürel ilişkilerin

9. Mekkeli putperestler, Hz. Muhammed'in ortaya koyduğu yeni dine karşı çıkmış, 624 yılından başlayarak Bedir, Uhud ve Hendek savaşları ile Müslümanlara karşı savaşmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin Müslümanlara yönelik saldırılarının temel nedeni olarak gösterilebilir?
A) Müslümanların çoğalmasına ve güçlenmesine fırsat tanımamak
B) Arap Yarımadası’ndan siyasi birlik sağlamak
C) Müslümanları barışa zorlamak
D) Yabancı devletlerin desteğini almak
E) Müslümanları siyasi hakimiyetleri altına girmeye zorlamak

10. Hz. Ali döneminde, halifeyi kabul etmeyen çevrelerle yaşanan;
I. Sıffin Savaşı
II. Cemel Olayı
III. Hakem Olayı
gibi anlaşmazlıkların aşağıdakilerden hangisine yol açtığı savunulabilir?
A) Vergi gelirlerinin azalmasına
B) Toprak kaybının yaşanmasına
C) Arap Yarımadası'nda siyasi birliğin bozulmasına
D) Haçlı Seferlerinin düzenlenmesine
E) Toplumda iç sorunlarla karşılaşılmasına

11. Müslümanlar, Mekke'de karşılaştıkları baskılar sonucunda;
- 621 yılında Habeşistan'a kısmen göç etmek zorunda kalmışlardır.
- 622 yılında Medine'ye hicret etmişlerdir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Ticari amaçlar öne çıkarılmıştır.
B) Mekke şehri Müslümanlar tarafından baskı altına alınmıştır.
C) Müslümanlar askeri ve siyasi açıdan yeterince güçlü değildir.
D) Yabancı devletlerle irtibat kurulmaya çalışılmıştır.
E) Ticaret yollarına yakın olunmaya çalışılmıştır.

12. Hicretten sonra Müslümanların Mekke'de kalan mallarına müşrikler tarafından el konulmuş, buna karşılık Müslümanlar da Suriye'den gelen Mekke kervanını ele geçirmeye çalışmışlardır.
Buna göre, Müslümanlarla müşrikler arasındaki anlaşmazlıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin etkisinden bahsedildiği söylenebilir?
A) Kabilecilik anlayışının
B) Askeri yapılanmanın
C) Kültürel farklılıkların
D) Ekonomik çıkarları
E) Coğrafi faktörlerin

13. Amr bin As komutasındaki İslam ordusu İskenderiye şehrini ele geçirerek Mısır'ı fethetmiş, bu gelişmelerin ardından Bingazi ve Trablusgarp’ın fethi gerçekleştirilmiştir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu söylenebilir?
A) İslam toplumunda sosyal karışıklıklar yaşandığının
B) Kuzey Afrika'da İslam hâkimiyetinin yayılmaya başladığının
C) İslam Devleti'nin dış saldırılara maruz kaldığının
D) Yabancı devletlerle siyasi ilişkiler kurulduğunun
E) Orta Asya'da hâkimiyet mücadelesi yaşandığının

14. İslâm Devleti'nin ilk zamanlarında bilim ve sanat faaliyetlerinde önemli gelişmelerin görülmemesine neden, olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Mezhep ayrılıkların yaşanması
B) Ekonomiye ağırlık verilmesi
C) Bilim ve sanatın gereksiz görülmesi
D) Arap milliyetçiliğinin yoğun baskısı
E) Yoğun fetih hareketleri

1-E 2-A 3-B 4-A 5-B 6-D 7-B 8-A 9-A 10-E 11-C 12-D 13-B 14-E
 
Geri
Üst