Demokrasi Ve İnsan Hakları Sınavı

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
A GURUBU: Her soru 2 puan toplam 20 dır.

1. Haklının hakkını alması, haksızın cezalandırılmasına …………………………………. denir.

2. İnsanlar arası ilişkilere düzen getiren, barış, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde bireyin varlığını korumasını, sahip olduğu özellikleri değerlendirmesini sağlayan kurallar bütününe ……………………….denir.

3. Bir toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluğunun düzen içinde ve bağımsız yaşamak için kurduğu en büyük örgütlenmeye ………………………. denir.

4. Kişinin eylemlerinin sonucunu üstlenmesine ………………………..denir.

5. İnsan topluluğunun üzerinde yaşadığı toprak parçasına ……………………………. denir.

6. Devletin müdahale edememesi nedeniyle bireyin sahip olduğu kişi haklarına …………………………………. denir.

7. Bir eylemde bulunma veya başkalarından belirli tarzda davranmasını isteme, hukuk düzeninin bireye tanımış olduğu yetiye ………………………….. denir.

8. Kişinin insan olması nedeniyle doğuştan sahip olduğu dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez hakları kullanabilme serbestliği ve bunların hukuk düzenince de benimsenmesine ………………………. denir.

9. Dil, din, ırk, cinsiyet, düşünce ayrımı yapılmaksızın tüm bireylere aynı hak ve özgürlüklerin tanınmasına …………………………. Denir.

10. Tüm insanların insan oldukları için doğuştan sahip oldukları, devredilmez ve vazgeçilmez haklarına ……………………………………… denir.B GURUBU: Her soru 2 puan toplam 30 dır.

1. Laik devlette kişiler din ve vicdan özgürlüğüne sahip değildir. (D) (Y)

2. İnsan hakları, insanların sonradan sahip olduğu özellik ve olanakları korumaya yöneliktir. (D) (Y)

3. Temel haklar, devletin gücü karşısında bireyin sahip olduğu hak ve özgürlüklerin anayasa ile en üst düzeyde güvence altına

alınmasını ifade eder. (D) (Y)

4. Sosyal ve ekonomik haklar, kişinin devlet yönetimine katılmasına olanak sağlayan haklardır. (D) (Y)

5. Sınırları çizilmiş toprak parçası, devletin yetki alanını belirler. (D) (Y)

6. Demokrasi insan haklarına dayanan, insan haklarını gerçekleştiren yönetim biçimidir. (D) (Y)

7. Hukuk devletinde bireyler yasa önünde eşit haklara sahip değildirler. (D) (Y)

8. Yasama yetkisi, Türk Milleti adına T.B.M.M’nin dir(D) (Y)

9. Yargı, devlet kurallarını oluşturma yetkisini üstlenmiştir. (D) (Y)

10. Yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu tarafından anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. (D) (Y)

11. Anayasa, yönetenlerle yönetilenler arasında yazılı olarak karalaştırılan ilkelerden oluşur. (D) (Y)

12. İnsan hakları bazı yerlerde, bazı insanlar için geçerli olan haklardır. (D) (Y)

13. İnsan hakları ilkelerin iç sorunudur. (D) (Y)

14. İnsan haklarını devlet kendi vatandaşlarına vermektedir. (D) (Y)

15. Yargı, devlette kanunları oluşturma görevini üstlenmiştir. (D) (Y)

C GRUBU:

1. Hukuk devletinin unsurlarından 5 tanesini yazınız. (15 puandır.)

2. Sosyal devlet nedir? Önemini açıklayınız. (10 puandır.)

3. Adalet ve adaletsizlik duygusunu örnek vererek açıklayınız. (10 puandır.)

4.Devletin varlığına neden ihtiyaç duyulmuştur? Kısaca açıklayınız. (15 puandır.)
 
Geri
Üst