Değişen yönetmelik sebebiyle 2 nolu eğitim bölgesi zümresi

umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 115. VE 16. EĞİTİM BÖLGELERİ
ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI NO:2
TOPLANTI TARİHİ:16.09.2014
TOPLANTI SAATİ:15.00
TOPLANTI YERİ: GÜRGENTEPE ŞEHİT AHMET YAŞAR ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENLER ODASI

GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış ve yoklama.
2. 13.Eylül 2014 Tarih ve29118 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” okunması
3. 13.Eylül 2014 Tarih ve29118 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” İncelenmesi
4. Dilek ve temenniler, kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
MADDE 1 2014—2015 Eğitim—Öğretim Yılı Zümre Başkanı Ömer UMUR’un 16.09.2014 Salı günü saat 15.00’te okulumuz öğretmenler odasında toplantıyı açtı. Katılımcıların yoklamada hazır bulundukları görüldü.
MADDE 2 13.Eylül 2014 Tarih ve29118 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Fatma KÖR tarafından okundu.
MADDE 3 Zümre Başkanı Ömer UMUR tarafından
“MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (h) bendi eklenmiştir.
“a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır.”
“b) Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ortak sınav yapılmaz.”
“f) Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.”
“h) Dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.”
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısız dersi bulunan öğrenciler için her bir dersten dönem sonunda ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de girer ve sınavdan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir.”
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerden, özrünü 36 ncı maddenin yedinci fıkrasına göre belgelendirenlerin mazeret sınavı ilgili zümrenin belirleyeceği bir zamanda önceden duyurularak bir defaya mahsus yapılır. Performans çalışması veya projesi kabul edilir. Ancak birinci dönemdeki özürler için belirlenen süre birinci dönemi, ikinci dönemdeki özürler için belirlenen süre ikinci dönemi aşamaz.”
“(2) Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan ve özürleri kabul edilen öğrencilerin sorumluluk sınavları ilgili dönem içerisinde okul yönetimince yeniden belirlenen günlerde yapılır.”
“(4) Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için “G” ve kopya çekenler için “K” olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil edilir.”
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Öğrencilerin talebi hâlinde proje, performans çalışmaları ve sınav evrakı ders öğretmeni/öğretmenleri tarafından öğrencilerle birlikte bir defa daha incelenir.”
“(4) Öğrenci velisi proje, performans çalışmaları ve sınav sonuçlarına, sonuçların ilanını takip eden 5 işgünü içerisinde yazılı olarak okul yönetimine itirazda bulunabilir. Yapılan itiraz doğrultusunda; okul yönetimince ders öğretmeni/öğretmenleri dışında ilgili branştan en az iki öğretmenden oluşturulan komisyon, okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından 5 gün içerisinde incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir ve veliye bildirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 46 ncı madde kapsamında komisyon tarafından yapılan beceri sınavlarına yönelik itiraz yalnız iş dosyasının değerlendirmesi için yapılır.”
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(8) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir.”
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.
“d) Sorumluluk sınavına giren öğrencilerin yılsonu puanı, o dersin yılsonu puanı ile sorumluluk sınavından alınan puanın aritmetik ortalamasıdır.” Maddeleri okunarak zümre öğretmenleri ile birlikte incelendi ve aşağıdaki kararların alınması uygun görüldü.

MADDE 4 Dilek ve temennilerde söz alan olmayınca Zümre Başkanı Ömer UMUR yapılan bu toplantının ve alınan kararların okulumuza ve öğrencilerimize başarı getirmesini dileyerek toplantıyı sona erdirdi.
2014—2015 EĞİTİM—ÖĞRETİM YILI
ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR;


1) 9.10. 11 ve 12.sınıflarda okuttuğumuz tüm dersler için en az 2 yazılı yapılmasına,
2) Zümrede karar alınan yazılı tarihleri okul müdürü onayından sonra e okul sisteminden duyurulmasına,
3)Yapılacak yazılıların tamamı ve değerlendirmeleri ortak yapılmasına,
4)Yazılı sınavlarının analizlerinin yapılmasına,
5) Yazılı sınavlar haricinde 2 adet performans puanı verilecektir. Performans puanlarının birisi performans ödevinden, diğeri derse katılım, tutum ve davranışlardan verilecektir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak istenilirse bir performans puanı daha verilmesine,
6) Dönem sonunda başarısız olan öğrenciler için birinci dönem Ocak ayının 2. haftası ikinci dönem haziran ayının 1. haftası ortak sınav yapılmasına, bu sınavlardan alınan notun dönem sonu notunu belirlerken aritmetik ortalamaya katılmasına,
7) Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerden mazeretini belgelendirenlere yeni bir hak verilmesine,
8) Öğrencilerin talebi hâlinde proje, performans çalışmaları ve sınav evrakı ders öğretmeni/öğretmenleri tarafından öğrencilerle birlikte bir defa daha incelenmesine karar verildi.
 
K Çevrimdışı

karaman2288

New member
syn hocam değişmeden önceki bölge zümreniz ve okuldaki tarih zümrenizin metnini de yayınlayabilir misiniz
 
ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Aslında okul zümresi ile aynı gündeme sahiptir. Sadece genel hatlar görüşülür. Örneğin; sınav sayıları görüşülür ama sınav tarihleri görüşülmez. Amaç bölgede aynı branş öğretmenlerinin mümkün mertebe aynı tavrı sergilemesidir.
 
Geri
Üst