Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Soru ve Cevapları (Çalışma Soruları)

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
Tümünü indirmek için aşağıdaki yere tıklayınız. Selametle

http://hotfile.com/dl/142729493/e1a7081/ada_Trk_ve_Dnya_Tarihi_Soru_ve_Cevaplar.rar.html


İkinci Dünya Savaşı; kaç tarihinde, hangi ülkenin saldırısı ile başlamıştır?
1 Eylül 1939 günü Almanya'nın Polonya'ya saldırısıyla İkinci Dünya Savaşı başlamıştır.

Japonya’nın diğer devletler tarafından istila edilememesinin sebepleri nelerdir?
a) Japonya, adalar topluluğu şeklindeydi. Dağlık ve verimsiz toprakları vardı. (Toprak bütünlüğünün olmayışı)
b) Stratejik bir özelliği de yoktu.

Japonya’nın modernleşmeye ve gelişmeye başladığı döneme ne ad verilir?
Meiji Resterasyonu

Meiji restorasyonu hangi ülkede, kim tarafından gerçekleştirilmiştir?
Japonya’da İmparator Mutsuhito tarafından gerçekleştirilmiştir.

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin hangi bölgeleri, hangi devletler tarafından sömürgeleştirilmeye çalışılmıştır?
a) Boğazlar üzerinde İngiliz-Rus mücadelesi,
b) Balkanlar üzerinde Avusturya-Rusya mücadelesi,
c) Mısır üzerinde İngiliz-Fransız mücadelesi,
d) Osmanlı Devleti’nin Orta Doğu topraklarında İngiliz-Alman mücadelesi.

Amerika’nın kendi içine kapanarak Avrupa’dan kendisini dışlama politikasına (yalnızcılığa dayalı dış politika stratejisi) ne ad verilir?
Monrea Doktrini

1925 Yılında ABD, İngiltere, Almanya, Japonya, Çekoslovakya ve Belçika gibi devletlerarasında oluşturulan birliğe ne ad verilir?
Locarno Paktı

Locarno Antlaşması; hangi devletlerarasında, kaç yılında imzalanmıştır?
Fransa, Almanya, Belçika, Yugoslavya, Polonya ve İngiltere. (1 Aralık 1925)

Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam)nin kuruluş amacı nedir?
Uluslar arasında işbirliği geliştirmek ve uluslararası barışı ve güvenliği sağlamak için, savaşa başvurmamak, gizlilikten uzak, adaletli ve onurlu uluslararası ilişkiler sürdürmek;
Hükümetlerce, bundan böyle eylemsel davranış kuralı kabul edilen uluslararası hukuk kurallarına kesinlikle uymak; Örgütlenmiş halkların karşılıklı ilişkilerinde adaleti korumak ve antlaşmalardan doğan bütün yükümlülüklere titizlikle saygı göstermektir.

Milletler Cemiyeti’nin başarısız olma sebepleri nelerdir?
1. Cemiyetin bünyesinde savaşı önleyici tedbirlerde boşluklar mevcuttu ve yaptırımlar yetersizdi.
2. Sözleşmenin 10. maddesi mütecavizi tayin etmediğinden, bu madde barışı korumada yetersiz kalıyordu.
3. Önemli konularda oy birliği prensibinin uygulanması, politik ve hukuki sorunların çözümünü engelliyordu.
4. Barışı koruyacak ve devamlı kılacak uluslararası zihniyet yetersiz ve noksandı. Habeşistan olayı, 1937 Japon taarruzu ve 1 Eylül 1939 tarihinde Alman ordularının Polonya'ya taarruzu ile başlayan II. Dünya Savaşı, Milletler Cemiyeti'ni etkisiz duruma getiren gelişmeler arasında sayılabilir.
5. Paris Barış Konferansı'nda hazırlanan antlaşmaların bir parçası olması
6. Amerika Birleşik Devletleri'nin Milletler Cemiyetinden ayrılması, önemli bir uluslararası gücün yitirilmesine ve cemiyetin etkinliğini kaybetmesine neden oldu.
7. Bir yandan insan haklarını korumaya çalışıp diğer yandan kolonileşme ve manda sisteminin garantisi durumunda olması çelişki yaratıyordu.

Kliring Sistemi ne anlama gelmektedir?
Dış ticarette, iki ülke arasında yapılan alışverişin karşılıklı olarak döviz kullanılmadan malla ödenmesi (takas) yani Malı alanın malını satın alma anlamına gelmektedir.

Sevr Antlaşmasının önemi nedir?
Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti fiilen sona erdi ancak Kurtuluş Savaşı başlamıştı. Bu sebeple Sevr Antlaşması ölü doğmuş olarak kabul edilir.

Versay Antlaşmasının önemi nedir?
Almanya bu antlaşma ile büyük ölçüde toprak kaybetti ve bütün deniz aşırı sömürgeleri elinden çıktı. Ayrıca antlaşma Almanya’ya büyük ekonomik yükümlülük getirdi.
Alman toplumunun hepsinin savaş suçlusu sayılması, antlaşma maddelerinin ağır ve halkın gururunu rencide edici olmasından dolayı, Almanya’da milliyetçilik akımları başladı. Alman milletinin Hitler’i iktidara getirerek İkinci Dünya Savaşına sebep olmuştur.

Almanya’nın Versay Antlaşmasına göre İtilaf devletlerine ödeyeceği savaş tazminatına hangi isim verilmiştir?
Tamirat Borçları

Büyük Dünya Bunalımı; kaç yılında, hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
24 Ekim 1929 Perşembe günü Amerika’da ortaya çıkmıştır.

“Kara Perşembe’’ neye denir?
ABD’de; 24 Ekim 1929’da başlayan, daha sonra bütün dünyayı etkileyen ve daha yıllarca sarsacak olan dünya ekonomik krizinin adının konduğu güne denir.

Amerika’da başlayan 1929 dünya ekonomik krizinin nedenleri nelerdir?
a) ABD’deki şirketlerin Amerikan ekonomisi içindeki yüksek seviyede ağırlıkta olması
b) ABD’deki bankaların kötü yapılanmış olmaları
c) Başkan Hoover yönetiminin ekonomi alanındaki tecrübesizliği
d) ABD’in o dönemde dünya üzerinde net kreditör (kredi veren devlet) olmasıydı.

1929 Dünya Ekonomik Krizi’ne karşı Türkiye hangi önlemleri almıştır?
Kliring ve takas sistemi (Malı alanın malını satın alma) ilkesini uyguladı. İthalat ihracata bağlandığından ihracat teşvik edilmiş oldu. Türkiye ile ticaret ve ödeme antlaşması yapan ülkelerden ithalata öncelik tanıdı. İhraç mallarında kalite kontrolüne gidildi.

Dünya ekonomik krizinin Türkiye’ye etkileri hangi yollardan olmuştur?
a) 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’nın Almanya üzerindeki etkileri
b) Bütçe açığını kapatmak için vergi yükünün artırılması
c) Versay Antlaşması’nın yüklediği Tamirat Borçları
d) Bazı sanayicilerin Komünist düşmanlığı dolayısıyla Nazi Partisi’ne önemli para yardımı yapmaları.

Almanya’daki Nazi Partisi (Nasyonal Sosyalist Partisi) hangi sebeplerden dolayı iktidar olmuştur?
a) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın Almanya üzerindeki etkisi
b) Ekonomiyi düzeltmek için vergilerin artırılması
c) Versay Antlaşması’nın haksız maddeler içermesi (Tamirat Borçları)
d) Sanayicilerin Komünist düşmanlığı dolayısıyla Nazi Partisi’ne para yardımı yapmaları.

İngiltere’nin XX. yüzyıl başlarında Orta Doğu ve Osmanlı Devleti ile ilgili politikasının esasları nelerdir?
a) Osmanlı Devleti’ni parçalamak,
b) Padişah-Halifenin kuvvet ve nüfuzunu, dinî etkilerini gidermek suretiyle, İslam Birliği düşüncesini değerden düşürmek,
c) Arap memleketlerine hakim olarak, Mısır ve Hindistan’ın güvenliğini sağlamak,
d) Hilafeti, İngiltere’nin himayesinde kurulacak Arap birliğinin eline geçirmek,
e) Doğu Akdeniz’de kuvvet bulundurmak,
f) Irak petrollerine sahip olmak,
g) İstanbul ve Boğazların kontrolünü ele geçirmektir.

Sömürgecilik hareketi hangi yapıya sahip devletler tarafından gerçekleştirilir?
Sanayisi gelişmiş, hammadde sıkıntısı çeken devletler tarafından gerçekleştirilir.

Sovyetler Birliğinin İslam kurumlarını yıkmak istemesindeki iki temel sebep nedir?
Sovyetlerin İslâmiyet'e yönelen saldırılarının temellerinde, hem ideolojik hem de pragmatik sebepler vardı.
1) İdeolojik açıdan: İslâmiyet’in laik, ferdiyetçi, rasyonel, sanayileşmiş, modern sosyalist hayatın ihtiyaçlarıyla uyuşamayacağını düşündüler. Bunun için de, İslamiyet'e karşı çıktılar.
2) Pragmatik olarak ise: İslamiyet, Türkistan’daki, heterojen (farklı özellikler) halkın fikren ve manen birleşmesini sağlıyordu. Müslüman liderler, sûfiler ve ulemalar Sovyet hâkimiyetine karşı, merkez teşkil edebilecek tek güç kaynağı idiler.

Rusya’daki Bolşevik İhtilali’nin genel sebepleri nelerdir?
a) Düşünce Akımları b) Köylü Meselesi c) İşçi sorunları

Türkistan'ı Ruslardan kurtararak bağımsızlığa kavuşturmak hangi hareketin temel amacıdır?
Basmacı Hareketi

Basmacı Hareketi nedir?
Bolşevik Yönetimine karşı, bu günkü Orta Asya Cumhuriyetleri’nde başlayan bağımsızlık savaşlarının genel adı Basmacılık Hareketi’dir.

Enver Paşa’nın Basmacı Hareketindeki rolü ne olmuştur?
Enver Paşa; Bakü’ye 1920’de vardığında bu hareketin içerisinde yer alır ve Ruslarla çarpışır. Fakat Ağustos 1922’de Duşanbe yakınlarındaki çarpışmada şehit olur. O’nun ölümü bu hareketi zayıflatır.

Basmacı hareketinin sloganı nedir?
"Türkistan Türkistanlılarındır."

Basmacı hareketinin başarısız olmasının sebepleri nelerdir?
a) Korbaşı denen liderin kendi aralarında birliktelik kuramamaları
b) Mücadele sırasında araç gereç silah ve erzak yetersizliği
c) Basmacıların dışarıdan yardım alamaması
d) Rusların Basmacılarla mücadelesinde teknolojik silahları kullanmaları

Paris Barış Konferansı’nın toplanma nedeni nedir?
I. Dünya Savaşı sonrası galip devletler barış antlaşmalarının taslaklarını hazırlamak ve aralarındaki problemleri çözmek için bu konferansı düzenlediler.
 
Son düzenleme:
ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
Ynt: ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ SORU VE CEVAPLARI

I. Dünya Savaşındaki hangi cepheler taarruz cepheleridir?
a) Kafkas Cephesi (Sarıkamış) b) Kanal Cephesi (Mısır- Sina- Süveyş)

1922 yılında Komünist Rusya ile Almanya arasında yapılan ve iki ülkenin yakınlaşmasına sebep olan hangi antlaşmadır?
Rapollo Antlaşması

I. Dünya Savaşı sonunda İtilaf devletleri ile Almanya arasında hangi anlaşma imzalanmıştır? Antlaşmanın maddeleri nelerdir?
Versay Anlaşması imzalanmıştır.
1- Alsas-Loren Fransa’ya verilecek.
2- Belçika yeniden bağımsız olacak.
3- Çekoslovakya, Polonya, Litvanya ve Danimarka’ya toprak verilecek.
4- Avusturya ile ittifak yapamayacak.
5- Sömürgeleri itilaf devletleri arasında paylaşılacak.
6- Almanya savaş tazminatı ödeyecek.
7- Asker sayısı sınırlandırılacak ve silah üretimi durdurulacak.

Hitler’in hayatını anlatan en önemli eserin adı nedir?
Kavgam

Soğuk Savaş Dönemi hangi yılları kapsamıştır?
1945-1955

Doğu ve Batı blokları arasında yaşanan soğuk savaşın çözülmesine yol açan ilk olay hangisidir?
SSCB lideri Stalin'in ölmesi

"Üçüncü" demokratlaşma dalgası hangi olayla başlamıştır?
Portekiz diktatörlüğünün yıkılmasıyla

Roosevelt, Churchill ve Stalin'in savaş sonrası barış düzeninin korunması için bir uluslararası teşkilat kurulması fikrini hangi konferansta kabul etmişlerdir?
Tahran Konferansı

İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan olay hangisidir?
Almanya'nın Polonya'ya saldırmasıyla

İkinci Dünya Savaşı hangi tarihte başlamış ve ne zaman bitmiştir?
1 Eylül 1939, Almanya’nın Polonya’ya saldırmasıyla II. Dünya Savaşı başladı.
2 Eylül 1945, ABD Başkanı Truman zafer ilan etti ve İkinci Dünya Savaşı sona erdi.

İkinci Dünya Savaşında hangi cepheler açılmıştır? Kısaca bilgi veriniz.
a) Batı Cephesi: Almanlar bu cephede Benelux (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) ve Fransa’yı işgal etmiştir. Britanya savaşında ise İngiliz Kraliyet ordusunu geçememiş ve de bu savaşta başarılı olamamıştır.
b) Kuzey Afrika Cephesi: İtalyanlar Almanların safında bulunmaktaydılar ve de Afrika’da bulunan sömürgelerini genişletmek istemişlerdir. Bu yönde Tunus ve Nil Nehri yönünde ilerleme yapmışlardır.
c) Balkan Cephesi: Marita ve Merkür harekâtları ile Yunanistan’a saldırılmıştır.
d) Doğu Cephesi: Batıdan gelebilecek tüm tehditleri ortadan kaldıran Hitler, bu kez gözünü doğuya yani Sovyetlere çevirmişti. 1941 yılı başlarında başlayan bu saldırılar başta Sovyetlere ağır kayıplar verdirerek geri çekilmelerine etki olmuştur; fakat zorlu kışın gelmesi Almanların ilerleyişini yavaşlatıp durdurmuştur.
Stalingrad Savaşı ile de 1942′de Ruslar, Karadeniz ve Kafkasya’daki kaynakları hedefleyen Alman ordularını durdurmuşlar ve geri çekilmeye zorlamışlardır.
e) Asya-Pasifik Cephesi: Japonlar Avrupa’daki bu karışıklıktan yararlanmak isteyerek Ortadoğu Asya’daki sömürgelere saldırmak istedi fakat bu ancak civarda deniz birlikleri bulunduran Amerika’nın saf dışı olmasıyla mümkündü. Bunun üzerine Kamikaze ve farklı tekniklerle Amerikan donanmasına saldırılmıştır. Başarılı sayılabilecek operasyonlar yürütülmüşse de savaşın sonlarına doğru Japonları büyük bir hüsran beklemektedir.

İkinci Dünya Savaşında görev yapan en önemli kumandanlar hangileridir?
SSCB: Josef Stalin
ABD: Franklin Roosevelt
Almanya: Adolf Hitler
Japonya: Hideki Tojo
Birleşik Krallık: Winston Churchill
İtalya: Benito Mussolini

Barbarossa Harekâtı nedir?
Barbarossa Harekâtı, Nazi Almanya’sının Rusya’yı işgal planıdır.
Reich ordularının Rus topraklarında başlattıkları harekât. Almanların Stalingrad'a kadar ilerleyip, Kırım üzerinden Kafkaslarla birleşmesiyle noktalanmıştır.
Wehrmacht'ın Sovyet topraklarına saldırdığı 22 Haziran 1941 tarihinde başlayan harekât, Kızıl Ordunun Berlin'i işgal ettiği 2 Mayıs 1945 tarihine kadar ki Doğu Cephesi savaşlarının açılış hamlelerine verilen isimdir.Majino Hattı nedir?
Fransa'nın I. Dünya Savaşı’ndan sonra tüm kuzey ve doğu sınırlarını (Almanya sınırı) kapsayan geçilmesi imkânsız olduğu düşünülen savunma hattıdır. Hitler, Belçika ve Hollanda üzerinden hattın arka tarafına geçmiştir.

Barbarossa Harekâtı’nın başarısızlık nedenleri nelerdir?
1- Rusya’nın Fransa gibi tamamen düzlüklerden oluşan bir arazisi olmadığı göz önüne alınmamıştır. Bu da yıldırım savaşı denilen ve tanklarla cepheyi yarıp dağıtmaya dayalı taktiği geçersiz kılmıştır. Üstelik Ruslar da yenildikleri yerlerde direnmemiş cephelerinin geniş olmasının avantajını kullanıp Almanları içerilere doğru çekmişleridir. Yine, 2. Dünya Savaşı sırasında geliştirilen anti tank silahları da bu hızlı tank harekâtını kısıtlıyordu. Zira tankların yanında onları anti tank silahlarına karşı korumak için yürüyen piyadeler tankların hızını kesmekteydi. Almanların bu planı geç uygulamaya sokması ve harekâttaki gecikmeler de erken başlayan Rus kışına yakalanmalarına neden oldu. Zira Napolyon gibi esasen Ruslara değil, soğuğa ve Rusların vurup geri çekilme taktiğine yenildiler.
2- Almanlar işgal ettikleri Ruslara tabi topraklarda bulunan halklara (örneğin, Ukrayna) karşı da kötü davrandılar. Halbuki Ukrayna örneğinde olduğu gibi bu ülkeler de Rusya’yı sevmiyor ve fırsatını bulup ayrılmak istiyordu. Almanların buradaki kafatasçı uygulamaları ve zihniyetleri akılcı propagandalarının önüne geçti. Böylece bu halkların desteği yerine direnişi ile karşılaştılar. Büyük bir stratejik propaganda hatasıdır.
3- Harekât ilk başlarda Almanlar lehineydi. Fakat geniş Rus cephesinde ele geçirdikleri ilk topraklardan sonra nereye yöneleceklerini kararlaştıramadılar. Kuzeye Moskova’ya mı, yoksa Rusya’nın can damarı petrolün bulunduğu güney bölgesine mi? Bu kararsızlık güçlerinin bölünmesine yol açtı. Bu da lojistik ve koordinasyon eksikliğine neden oldu.
4- Almanlar, Rusları hafife almıştı. Stalin Alman harekâtının Fransa’dan sonra kendilerine gelişeceğini tahmin etmiş; aralarındaki saldırmazlık antlaşmasına rağmen silah endüstrisini gözden uzak Ural bölgesinde geliştirmiş ve bundan Almanların haberi olmamıştır. Üstelik Almanlar, Rusya’yı Fransa’da yaptıkları gibi seferberliğini tam gerçekleştiremeden işgal edeceklerini düşünüyorlardı. Ama bahsedildiği gibi Ruslar hazırlıklıydı.

Japonya’nın teslim olmaması üzerine ABD atom bombasını Japonya’nın hangi iki kentine atmıştır?
Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılmıştır.

II. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin tutumu hakkında bilgi veriniz.
a- Türkiye aldığı karar gereği topraklarına saldırı olmadığı müddetçe savaşa girmemekte kararlıdır.
b- İlk etapta 1941’de Ankara’da Almanya ile bir dostluk ve saldırmazlık antlaşması yapıldı.
c- Müttefik devletler ise 1943 Kazablanka Konferansı’nda Türkiye’nin kendi taraflarında savaşa katılmasının sağlanmasına karar verdiler.
d- İngiliz Başbakanı Çörçil 1943’te Adana’ya geldi. Burada İnönü’den savaşa girmelerini istedi. Fakat Türkiye tarafsızlığını devam ettirdi.
e- Aynı yıl Kahire’de de İnönü-Çörçil-Roosevelt bir araya geldi fakat Türkiye yine tarafsızlığını bozmadı.
f- 1944’te Almanların yenilmesi kesinleşince Türkiye İngiltere ve ABD’ye yanaştı. Türkiye 23 Şubat 1945’te Japonya ve Almanya’ya savaş ilan etti. Savaş da zaten 9 Ağustos 1945’te resmen sona erecekti.

1943 yılında İngiliz Başbakanı Çörçil ile İsmet İnönü’nün bir araya gelme nedeni nedir? Sonuç ne oldu.
İngiliz Başbakanı Çörçil, İnönü’den savaşa girmelerini istedi. Fakat Türkiye tarafsızlığını devam ettirdi.

Türkiye, II. Dünya Savaşı’nda Japonya ve Almanya’ya neden savaş ilan etmiştir?
a- Türkiye bu savaşta fiili olarak bulunmamıştır.
b- Türkiye’nin savaş ilan etmesinin sebebi müttefiklerin San Fransisko’da toplayacakları konferansa katılmak istemesiydi. Müttefikler bu konferansa 1 Mart 1945’e kadar Almanya’ya savaş ilan etmiş olan devletlerin katılabileceğini açıklamışlardı. Türkiye San Fransisko Konferansı’na katıldı ve BM’nin kurucu üyelerinden biri oldu.

Dünyada insan haklarının uluslararası düzeyde korunması ilk kez hangi siyasal belge ile gerçekleşmiştir?
Birleşmiş Milletler Antlaşması

Müttefiklerin II. Dünya Savaşı'ndan zaferle çıkmasının siyasi rejimler açısından en önemli sonucu hangisidir?
"İkinci" demokratlaşma dalgasının gerçekleşmesi

Çin'de sosyalizmin kurulması hangi kesimin harekete geçirilmesi sonucu gerçekleştirilmiştir?
Köylülerin

Küreselleşmeyi daha çok tarihsel aşamalara bağlı olarak açıklayan düşünür kimdir?
R. Robertson

Küreselleşme kavramını zaman ve mekân bağlamında ele alan düşünür kimdir?
R. Robertson

Amerika Birleşik Devletlerinin, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye ve Yunanistan'ı Sovyet tehdidinden korumak için geliştirdiği "siyaset"in adı nedir?
Truman Doktrini

Hangi olay Çin’in yarı sömürge haline gelmesine neden olmuştur?
Afyon Savaşı

Siyonizm ne demektir ve amacı nedir?
Amacı Filistin'de milli unsurlardan oluşan bir Yahudi devleti kurmak ve bu devleti desteklemek olan milliyetçi harekete verilen isimdir.

Antisemitizm ne demektir?
Antisemitizm (Yahudi karşıtlığı, Yahudi düşmanlığı), Yahudilik dinine, ırkına, kültürüne veya milletine karşı duyulan düşmanlıktır.
 
ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
Ynt: ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ SORU VE CEVAPLARI

20.Yüzyıl teknolojik gelişmelerinden radyo ve televizyonun faydaları nelerdir?
a) Ufkumuzu genişletmiş, bakış açımızı değiştirmiştir.
b) Eğitim yönünden önemlidir.
c) TV. çok çeşitli bir eğlence aracıdır. İnsanların birçok ihtiyacını bir arada gerçekleştirir.

Ortadoğu neresidir? Bu isim hangi ülke tarafından verilmiştir?
Ortadoğu kelimesi İngiltere tarafından verilmiştir.
Ortadoğu, Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının kesişme bölgesinde yer alır. Ortadoğu; Eski Kara kütlelerinin tam ortasında yer almaktadır. Ortadoğu bir bütün olarak; kuzeyden Rusya Federasyonu, doğudan Hindistan, güneyden Hint Okyanusu, güneybatıdan Afrika ülkeleri ve kuzeybatıdan ise Avrupa ülkeleriyle sınırlıdır.

II. Dünya Savaşı sırasında müttefikler arasında “savaştan sonraki dünya düzeni” (BM’nin kurulması, savaş sonrası tahsis edilecek barışın korunması gibi) ile ilgili hangi konferanslar toplanmıştır?
a) Moskova Konferansı: (1943 Ekim)
b) Tahran Konferansı: (28 Kasım-14 Aralık 1943)
c) Dumbarton Oaks Konferansı: (1944 Ağustos)
d) Yalta Konferansı: (4-11 Şubat 1945)

I. Dünya Savaşı’ndan sonra barışı koruma çabaları kapsamında hangi örgütler kurulmuştur?
1-Milletler Cemiyeti kuruldu.
2-Çekoslovakya, Romanya ve Yugoslavya arasında Küçük Antant kuruldu.
3-Fransa ile Almanya 1925’de Locarno Antlaşma¬sını imzaladı.
4-Anlaşmazlıklara çözüm bulmak için Fransa ile ABD 1928’de Kellog Paktını kurdu. (Bu pakta Türkiye 1929’da katıldı.)
5-Balkan Antantı, Sadabat Paktı ve Montrö Sözleş¬mesi yapıldı.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra barışı koruma çabaları kapsamında hangi örgütler kurulmuştur?
a) Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu.
b) NATO kuruldu.
c) Balkan Paktı kuruldu.
d) Bağdat Paktı kuruldu.

Sovyetler Birliği ile Batılı devletler arasında 1945'den 1990'a kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri gerginliğe ne ad verilirdi?
Soğuk Savaş

Soğuk Savaş nedir?
Sovyetler Birliği ile Batılı devletlerarasında 1945'den 1990'a kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri gerginliğe verilen addır.

“Soğuk Savaş” dönemi ne zaman sona ermiştir?
Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Berlin Duvarı'nın yıkılması ile sona ermiştir.

Soğuk Savaş döneminin aktörleri (liderleri) kimlerdir?
a) Harry S. Truman b) Yosif Stalin c) Clement Attlee d) Charles de Gaulle

Yalta Konferansı (Kırım Konferansı) ne zaman, hangi amaçla toplanmıştır?
4-11 Şubat 1945 tarihleri arasında İkinci Dünya Savaşının sonlarına doğru toplanmıştır. Almanya'nın yenileceği belli olunca İngiltere, Amerika ve Sovyetler Birliği'nin devlet başkanları arasında dünyanın yeniden paylaşılması amacıyla bir konferans toplanmıştır.

Yalta Konferansının “Üç Büyükleri” olarak isimlendirilen liderler hangileridir? (4-11 Şubat 1945)
a) Winston Churchill
b) Franklin D. Roosevelt
c) Joseph Stalin

Yalta Konferansında hangi kararlar alınmıştır? (1945)
a) 4 büyük devletin her birine (Amerika, Rusya, İngiltere ve Fransa) işgal sahaları verildi.
b) Rus işgal sahasında demokrasiye olanak verilmesi istendi.
c) Rus sahasında olan Berlin, bütün Almanya gibi 4 büyük için bölünecekti.
d) Batı Berlin Rusların idaresinde olacaktı.
e) Bu işgal sahalarında birinden ötekine geçerken pasaport gerekmeyecekti.
f) Kallingrad Polonya’dan alınıp Ruslara verildi (Komünist rejimden dolayı, meydandaki tüm Polonyalılar toplu katliamda öldü).
g) Polonya ülke olarak batıya kaydırıldı (Rusya’dan korunabilmesi için şarttı yoksa Polonya yönetimi komünist olacaktı).

Yalta Konferansında alınan hangi karar Türkiye’nin savaşa girmesine neden olmuştur?
1 Mart 1945'e kadar ortak düşmana savaş ilan etmiş olanların Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye alınmalarına karar verildi. Bu karar üzerine Türkiye, 23 Şubat 1945'de Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti.

II. Dünya Savaşı sonunda, 17 Temmuz-2 Ağustos 1945 tarihleri arasında Almanya'da barışın nasıl sağlanacağı belirlemek için toplanan konferansın adı nedir?
Potsdam Konferansı


Potsdam Konferansı'nda hangi konular görüşülmüştür? (1945)
a) Polonya Sorunu
b) Almanya Sorunu
c) Avusturya'nın Durumu
d) Sovyet uydu devletleriyle barış
e) İspanya'nın Durumu
f) Türk Boğazlarının Durumu
g) Tuna Nehri

Potsdam Konferansı’nın önemi nedir? (1945)
İngiltere, ABD ve SSCB 20. yüzyıl Avrupa haritasını bu konferansta belirlemişlerdir.

II. Dünya Savaşı sonunda toplanan Potsdam Konferansı’nda Türkiye’nin boğazları ile ilgili nasıl bir karar alınmıştır?
Sovyetler Birliği, Türkiye'nin zayıf olması fikrinden hareketle serbest geçiş için gereken garantiyi sağlayamadığını, bu sebeple Boğazların Sovyetler Birliği ile Türkiye'nin ortak kontrolü altına konulmasının uygun olacağını ileri sürdü. Kısacası, Boğazlardan üs talep ettiler. ABD ile Birleşik Krallık ise Sovyetlerin Boğazlardan tam geçiş serbestîsine taraftar idiler. Konu hakkında herhangi bir karar alınmadı ve her devletin görüşünü Türkiye'ye bildirmesi kararlaştırıldı.

Potsdam Konferansı’nda, Türkiye boğazlar ile ilgili karara nasıl bir tepki vermiştir? (1945)
Türkiye’nin tepki vermesine gerek kalmamıştır. Çünkü konferans 1 Ağustos 1945 tarihinde sona erdi.

Truman Doktrini nedir? (1947)
1947 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman tarafından Sovyet tehdidine karşı hazırlanmış plana verilen isimdir.

Truman Doktrininin önemi nedir? (1947)
Amerika Birleşik Devletleri, uluslararası politikasının değiştiğini ve Sovyetlere karşı düşmanca bir tavır takınacağını belirttiği plandır.

Truman Doktrininin amacı nedir? (1947)
Bu doktrin ile Amerika Birleşik Devletleri "komünizm tehdidi" altındaki devletlere mali ve askeri yardım yapacağını açıklamıştır.

Amerika Birleşik Devletleri; Truman Doktrininine göre "komünizm tehdidi" altındaki devletlere mali ve askeri yardım yapacaktır. Bu ülkeler hangileridir?
Yunanistan ve Türkiye

Amerika'nın Truman Doktrinini uygulamasının temel nedenleri nelerdir? (1947)
a) Sovyetlerin komünist ideolojiyi yaymaya çalışması.
b) Doğu Avrupa'da komünist uydu-devletler kurmaya başlaması.

1947’den sonra Amerikan dış politikasının esası nedir?
Komünizm ile mücadeledir.

Truman Doktrini’nin ilan edilmesini hızlandıran en önemli olay nedir?
Sovyetlerin güneye doğru yayılmasıdır.

Truman Doktrininin sonuçları nelerdir?
Truman Doktrini’nin en önemli sonucu Yunanistan’ın komünistleri yenmesini sağlamış olmasıdır.
Diğer önemli bir sonuç ise, aldığı yardım sayesinde Türkiye’nin Sovyetlere karşı kendini daha rahat hissetmesidir.

Truman Doktrini sayesinde Türkiye’nin Amerika’dan yardım alarak kendisini toparlaması hangi gelişmeyi beraberinde getirmiştir?
Türkiye NATO’ya girmiştir.

Truman Doktrini, hangi planın hazırlanmasına öncülük etmiştir? (1947)
Marshall Planı

Marshall Planı hakkında kısaca bilgi veriniz.
Marshall Planı II. Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında önerilen ve 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konan ABD kaynaklı bir ekonomik yardım paketidir. Aralarında Türkiye’de bulunan 16 ülke bu plan uyarınca ABD'den ekonomik kalkınma yardımı almıştır.

Marshall Planından hangi ülkeler yararlanmıştır?
İngiltere, Fransa, Belçika, İtalya, Portekiz, İrlanda, Yunanistan, Türkiye, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, İzlanda, Avusturya, Norveç, Danimarka ve İsveç

Marshall Planı; kim tarafından hazırlanmıştır?
ABD Dışişleri Bakanı George Marshall

Marshall Planının amacı nedir?
Avrupa ekonomilerini tekrar canlandırmaktır.

Marshall Planına göre ne kadar para yardımı yapılmıştır? Bu paranın dağıtımı için hangi örgüt kurulmuştur?
ABD, 12 milyon dolar yardımda bulunmuştur. Bu paranın paylaşılması içinde Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OECD) kurulmuştur.
 
ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
Ynt: ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ SORU VE CEVAPLARI

Marshall Planı hangi gerekçelerle hazırlanmıştır?
a) Savaş sonrasındaki Avrupa’ya yardım etmek, (Avrupalıların kendilerini toparlamalarına yardımcı olmak)
b) Ekonomik mekanizmaları yeniden kurmak, (Amerikan sanayisi için karlı ihracat pazarlarını korumak ve beslemek)
c) Amerikan ihraçlarını kolaylaştırmak,
d) Komünist ülkelerin gücünü engellemek.
e) Komünizme neden olan yoksulluğu ortadan kaldırmaktır.

Marshall Planı SSCB ve Doğu Avrupa ülkeleri tarafından neden reddedilmiştir?
Bu plan ABD tarafından SSCB ve Doğu Avrupa ülkelerindeki komünist rejimin yayılmasını ve SSCB’nin güçlenmesini engellemektir.

Marshall Planı amacına ulaşmış mıdır? Nasıl?
Marshall Planı amacına ulaşmıştır. Avrupa hızlı bir şekilde ekonomik açıdan güçlenmiş ve komünizm Doğu Avrupa’da sıkışıp kalmış Avrupa’ya yayılamamıştır.

Marshall Planı, 1951 yılından sonra devam etmemiştir. Nedeni nedir?
Bu tarihten sonra Kore Savaşı'nın çıkması ve ABD’nin maddi yükünün artmasından dolayı uygulama sona ermiştir.

Batı Avrupa Birliği (BAB) nasıl bir örgüttür? Kaç yılında kurulmuştur. Merkezi nerededir?
Yarı etkin bir Avrupa güvenlik ve savunma örgütüdür. 17 Mart 1948 yılında kurulmuştur. Batı Avrupa Birliği'nin genel merkezi Brüksel'dedir.

Brüksel Antlaşması hakkından bilgi veriniz. (1948)
17 Mart 1948 tarihinde imzalanan ve Batı Avrupa Birliği'ni kuran antlaşmadır.

Brüksel Antlaşmasına hangi ülkeler katılmıştır?
Birleşik Krallık (Galler, İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda), Fransa, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda

Brüksel Antlaşmasına katılan ülkeler hangi temel amaçları belirtmişlerdir?
a) Avrupa'nın ekonomik bakımdan iyileşmesi için Batı Avrupa'da sağlam temeller oluşturmak,
b) Birliktelik oluşturmak ve Avrupa'da sürekli entegrasyonu (bütünleşme-uyum) özendirmek,
c) Herhangi bir saldırı durumunda üyeler arası yardımlaşma sağlamak

Batı Avrupa Birliği (BAB)nin asıl üye ülkeleri hangileridir? (1948)
Birliğin asıl üyeleri İspanya, İngiltere, Fransa, Almanya, Portekiz, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Yunanistan’dır. Türkiye de ortak üyedir.

Berlin Ablukası olayı nedir?
1948’de başlayıp 1949’da biten, Sovyetlerin Berlin’i kontrol altına almak ve Batı ittifakına gözdağı vermek için şehrin her türlü karayolu ve demiryolu bağlantısını kesmesi olayına verilen addır.

‘Utanç Duvarı’ nedir? Hangi amaçla yapılmıştır?
Berlin Duvarı’na batıda verilen isimdir. Doğu Almanya vatandaşlarının Batı Almanya'ya kaçmalarını önlemek için yapılmıştır.

Berlin Duvarı; ne zaman yapılmış ve ne zaman yıkılmıştır?
13 Ağustos 1961 yılında yapımına başlanmıştır. 9 Kasım 1989 yılında da yıkılmıştır. (46 km.)

Sovyetler Birliği, Marshall Planına alternatif olarak hangi planı uygulamıştır?
Molotof Planı

Molotof Planının amacı nedir? (1947)
Marshall Planına karşılık SSCB ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri ve işbirliğini sıkılaştırmak için hazırlanmıştır.

Molotof Planı; hangi ülkeler tarafından uygulanmıştır?
(Demir perde ülkeleri) SSCB, Polonya, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya

Kore Savaşı; kaç yılında, kimler arasında olmuştur?
1950-1953 yılları arasında, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında olmuştur.

Kore Savaşı; Kuzey ve Güney Kore arasındaki bir sorun iken nasıl uluslararası hale gelmiştir?
Bu savaş, Amerika ve Müttefiklerinin, daha sonra da Çin Halk Cumhuriyeti'nin müdahale etmesiyle uluslararası bir boyut kazanmıştır.

Türkiye, Kore’ye hangi amaçla asker göndermiştir?
a) Amerika'ya yakınlaşmak için
b) NATO'ya girmek için.

Kore Savaşı’na Türkiye’nin girmesinin uluslar arası alandaki faydası ne olmuştur?
Türkiye, Nato’ya kolaylıkla girmiştir.

NATO'ya girmek isteyen Türkiye bunu nasıl gerçekleştirmiştir?
Müttefik olarak Kore Savaşı'na bir tugay asker yollamıştır.


NATO nedir ve hangi amaçla kurulmuştur?
Kuzey Atlantik Savunma Paktı olarak KOMÜNİZM tehlikesine karşı kurulmuş bir askerî teşkilâttır.

NATO; kaç yılında hangi antlaşma ile kurulmuştur?
9 Nisan 1949'da Washington Antlaşması ile kurulmuştur.

NATO'ya giren üye ülkeler hangileridir?
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fransa, Hollanda, İspanya, İzlanda, İtalya, Kanada, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Yunanistan

NATO’nun Türkçe açılımı nedir?
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü

NATO'nun değişmeyen prensipleri hangileridir?
a) İttifak, savunma amaçlıdır.
b) Caydırma için yeterli bir gücü muhafaza etmek esastır.
c) Üyelerin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı garanti edilerek dünya barışına katkı devam ettirilir.
d) Üye ülkelerden birine yapılan saldırı, tamamına yapılmış kabul edilir. (5. madde)
e) İttifak, Avrupa'da ABD'nin konvansiyonel ve nükleer askeri varlığını zaruri sayar.
f) NATO Savunmasının kollektif tabiatı, işbirliğine ve entegrasyonuna istinad eder.
g) Nükleer silahlarda sıfır çözüme ulaşıncaya kadar, konvansiyonel ve nükleer silahların uygun bir kombinasyonunu kullanmaya devamı zorunlu görür. Nükleer silahların amacı siyasi olup, ittifakın güvenliğinin en önemli garantisidir.
Bu kuvvetler savaşı ve dengeyi korumak için asgari düzeyde tutulur.

NATO amblemindeki işaretlerin anlamı nedir?
Amblemdeki daire bütünlük ve işbirliğini, pusula gülü ise Atlantik İttifakı üyesi olan ülkelerin barışa giden ortak yolunu temsil etmektedir.

Türkiye NATO'ya kaç yılında katılmıştır?
Türkiye NATO'ya 8 Eylül 1952 yılında üye olmuştur.

Türkiye'deki NATO üsleri hangileridir?
a) İncirlik Hava Üssü
b) İzmir Hava Üssü
c) Şile Üssü
d) Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı
e) Balıkesir 9. Hava Jet Üssü
f) Muğla Aksaz Deniz Üssü

NATO’ya üye ülkeler hangi maddeler ile birbirlerine karşı sorumludurlar?
a) Ortak savunma için yeteneklerini geliştirmeyi,
b) Herhangi bir üyenin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlık ve güvenliği tehlikede olduğunda bir araya gelmeyi,
c) Herhangi birine saldırıldığında bu saldırıya hepsine karşı yapılmış bir saldırı olarak kabul etmeyi taahhüt etmişlerdir.

Nato Teşkilatına karşı, Demir Perde Ülkeleri hangi paktı oluşturmuşlardır?
Varşova Paktı

Varşova Paktı, hangi ülkeler tarafından, kaç yılında imzalanmıştır?
14 Mayıs 1955 yılında Arnavutluk, Romanya, SSCB, Demokratik Almanya, Bulgaristan, Polonya, Çekoslovakya ve Macaristan

Varşova Paktı, hangi ülkeler tarafından ve hangi amaçla kurulmuştur?
Doğu Bloğu ülkeleri tarafından, NATO'nun askeri etkinliklerini artırması ve silahlanmaya hız vermesi üzerine kurulmuştur.

Varşova Paktı’nın içeriği nedir?
Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması ile kurulan askeri ve siyasal birlik.

Varşova Paktı’nın maddeleri hangileridir?
a) Üyelerin ortak çıkarlarını ilgilendiren tüm sorunlarda birbirlerine danışacaklardır.
b) Avrupa'da silahlı bir saldırı durumunda üyeleri tek tek ya da ortak bir biçimde kendilerini savunacaklardır.
c) Birleşik Komutanlık kurulacaktır.
d) Siyasal Danışma Komitesi kurulacaktır.
e) Üyeler bu anlaşmanın amaçlarıyla herhangi bir uluslararası bağlantıya girmeyecekler ve girişimlerde bulunmayacaklardır.
f) Tarafların birbirleriyle ekonomik ve kültürel ilişkilerini daha ileri boyutlarda bir dostluk ruhu içinde davranacaklardır.
g) Bu sözleşmenin toplumsal ve siyasal sistemleri göz önüne alınmaksızın öteki tüm devletlere açıktır.
h) Antlaşma 20 yıl geçerli olacaktır. Sürenin bitiminden bir yıl önce, anlaşmayı sona erdirme isteğinin belirtilmemesi durumunda, anlaşma 10 yıl daha uzayacaktır.
ı) Varşova Paktı'nın en yüksek siyasal organı Siyasal Danışma Komitesi'dir (CPC).
i) Doğu ile Batı arasında ortak güvenlik sağlayan bir pakt yürürlüğe girince, Varşova Paktı'nın kaldırılması göz önüne alınabilir.
 
ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
Ynt: ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ SORU VE CEVAPLARI

Varşova Paktı; hangi yıllar arasında yürürlükte kalmıştır?
14 Mayıs 1955-1 Temmuz 1991

Varşova Paktı hangi operasyonlara katılmıştır?
a) Macaristan'ın işgali
b) Çekoslovakya'nın işgali
c) Sovyet-Afgan Savaşı

Köy Enstitüleri Nedir?
Köy öğretmeni ve köye yarayacak diğer meslek adamlarını yetiştirmek üzere tarıma elverişli toprakları olan bölgelerde, Millî Eğitim Bakanlığı’nca açılmış olan okullara verilen isimdir.
Enstitüler, en az beş yıllık bir öğretim süresi içinde köy okullarını bitirmiş köylü çocuklarını yetiştirmek amacı için kurulmuştur.

Köy Enstitülerinin kuruluş amacı nedir?
Köy Enstitüleri, ilkokul öğretmeni yetiştirmek üzere 17 Nisan 1940 tarihli ve 3803 sayılı yasa ile açılmış okullardır. Tamamen Türkiye'ye özgün olan bu eğitim projesini 28 Aralık 1938 tarihinde Milli Eğitim Bakanı olan Hasan Ali Yücel bizzat yönetti. Neredeyse tüm Anadolu'nun okulsuz ve öğretmensiz olduğu gerçeği göz önüne alınarak, İsmet İnönü'nün himayesinde, Millî Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından İsmail Hakkı Tonguç'un çabalarıyla köylerden ilkokul mezunu zeki çocukların bu okullarda yetiştirildikten sonra yeniden köylere giderek öğretmen olarak çalışmaları düşüncesiyle kuruldular.
Öğretmenler köylülere hem örgün eğitim verecek, okuma yazma ve temel bilgileri kazandıracak hem de modern ve ilmi tarım tekniklerini öğretecekti. Öğretmenler gittiği yörelerde bilinmeyen tarım türlerini de köylülere öğretecekti. Kitaba deftere dayalı öğretim yerine iş için, iş içinde eğitim ilkesi tatbik ediliyordu. Her Köy Enstitüsü’nün kendisine ait tarlaları, bağları, arı kovanları, besi hayvanları, atelyeleri vardı. Derslerin % 50 bölümü temel örgün eğitim konularını içeriyordu. Geri kalanı ise uygulamalı eğitimdi.
1954 yılında kapatıldı.

Köy Enstitülerinin kapatılmasının sonuçları neler olmuştur? (27 Ocak 1954)
a) Eğitim geriledi.
b) Köylerde üretim durdu.
c) Köyden kente göç başladı.
d) şehirlerde gecekondulaşma başladı.

Varlık Vergisi nedir?
1942'de İkinci Dünya Savaşı sırasında, aşırı kazançları vergilendirmek için uygulamaya konulan bir defaya mahsus olağanüstü bir servet vergisidir.

Varlık Vergisi Kanunu’nun resmi gerekçesi nedir?
Dönemin başbakanı Şükrü Saraçoğlu tarafından "olağanüstü savaş koşullarının yarattığı yüksek kârlılığı vergilemek" olarak dile getirilmiştir.

II. Dünya Savaşı yıllarında konulan (1942-1944) “Varlık Vergisi” uygulamasının amaçları nelerdir?
a) Ekonomik koruma tedbiri olarak düşünülmüştür.
b) Savaşın başından beri elde edilen servet ve kazanç vergisidir.
c) Kazanç sahiplerini Müslüman, gayrimüslim, dönme ve ecnebi olarak dörde ayırmıştır.
d) Ekonominin gayri Müslimlerden alınarak Türklere geçmesini sağlamaktır.

Varlık Vergisi’nin uygulanmasının sonuçları neler olmuştur?
Gayrimüslim azınlık, tüccar ve işadamlarına büyük darbe indirmesi ve çoğunun ülkeyi terk etmesine yol açmasıdır.

Tan Olayı nedir? Hangi nedenden dolayı bu ayaklanma çıkmıştır?
Sovyet dostluğu ve faşizm düşmanlığı politikası güden sol eğilimli günlük Tan gazetesinin sağ eğilimli bir grup tarafından 4 Aralık 1945 günü yağmalanmasına olaylarına verilen isimdir.

Tan Olayı nasıl gerçekleşmiştir?
Tan gazetesi ile Görüşler dergisine tepki, 4 Aralık 1945 günü patladı. Komünizm ve muhalefet aleyhtarı pankartlar taşıyan kalabalık Tan gazetesine yürüdü. Tan gazetesi ve Görüşler dergisi ile sosyalist eğilimli La Turquie ve Yeni Dünya’nın makineleri parçalandı. Ayrıca sol yayınlar satan bazı kitapevleri (Berrak, ABC) harap edildi.

TAN Gazetesindeki hangi yazılar Tan olayını tetiklemiştir?
a) Beklenen değişiklik bugünkü Anayasa ile yapılamaz.
b) Beklenen değişiklik bugünkü Parlamentoyla yapılamaz.
c) Beklenen değişiklik bugünkü Cumhuriyet Halk Partisiyle yapılamaz.

Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü, CHP içinde ayrılıklar çıkaran milletvekillerinin CHP'den ayrılarak ayrı bir parti kurmalarını neden istemiştir?
a) Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’na bazı milletvekilleri karşı çıkıyorlardı.
b) Çok partili hayata geçilmiş olacaktı.
c) Parti içindeki muhaliflerden kurtulunacaktı.
d) CHP'den ayrılacak kişilerin kuracağı partinin Atatürk Devrimine karşı olması tehlikesi bulunmayacaktı.

İsmet İnönü dönemi hangi konularda eleştiri almıştır?
a) Varlık Vergisi’nin ırkçı ve insan haklarına aykırı uygulanması,
b) Nazım Hikmet'in yıllarca cezaevinde kalması,
c) Tan Olayının çıkması,
d) DTC Fakültesindeki tasfiye hareketi,
e) Çok partili hayatın sosyalist solsuz kurulması,
f) Para ve pullardan Atatürk’ün resminin kaldırılarak İnönü’nün resminin basılmasıdır.

İsmet İnönü'nün Türkiye'nin modernleşmesine (gelişmesine) yönelik yaptığı katkılar nelerdir?
Atatürk devriminin başarılı bir savunucu ve sürdürücüsü oldu.
a) Köy Enstitüleri kuruldu.
b) Çok partili hayata geçildi.

Türkiye'nin çok partili sisteme geçme nedenleri nelerdir?
a) Her alanda çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak (Avrupa’dan geri kalmamak)
b) Birden fazla siyasi partilerin kurulması ile farklı görüşlerin meclise yansımasını sağlayarak modernleşmek
e) Sovyet tehdidi karşısında Batı’nın desteğini sağlamak

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu nedir?
İnönü ve Tarım Bakanı Şevket Raşit Hatiboğlu'nun girişimiyle hazırlanan bu yasanın 17. maddesine göre, topraksız ya da az topraklı çiftçiyi topraklandırmak için devlet, büyük toprak sahiplerinin topraklarını kamulaştırabilecekti.

11 Haziran 1945 yılında hangi kanunun kabul edilmesi Cumhuriyet Halk Partisinin içindeki muhalefetin güçlenmesine ve Demokrat Parti'nin kurulmasına yol açmıştır?
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hangi esasları kapsıyordu?
a) Hiç kimsenin beş bin dönümden fazla arazisi bulunmayacak,
b) Beş bin dönümün üzerindeki araziler kamulaştırılacak,
c) Çiftçinin bilgisi arttırılacak,
d) Çalışma vasıtaları çoğaltılacak,
e) Ucuz ve kolay kredi verilecek,
f) Köylerde şirin ve sıhhi evler kurulacak, gibi maddelerle köylünün kalkınmasını sağlayacaktı.

Dörtlü Takrir nedir?
CHP içindeki bazı milletvekilleri “parti içinde özgür bir tartışma ortamının olması” isteğiyle 7 Haziran 1945 günü CHP grubuna bir önerge verdiler. Bu önerge dört milletvekili tarafından verildiği için Dörtlü Takrir adını almıştır.

“Dörtlü Takrir” grubunu oluşturan milletvekilleri hangileridir?
Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuad Köprülü ve Refik Koraltan

Demokrat Partinin kurucu üyeleri, hangi siyasi partiden ayrılarak bu partiyi kurmuşlardır?
CHP

Türkiye'de Demokrat Parti hangi yıllar arasında iktidar olmuştur?
1950-1960

Türkiye'de 1950-1960 yılları arasında iktidar olan siyasi partinin adı nedir?
Demokrat Parti

Demokrat Parti Dönemi’nin cumhurbaşkanı ve başbakanı kimlerdir?
Cumhurbaşkanı: Celal Bayar
Başbakan: Adnan Menderes

Türkiye'de Demokrat Parti Dönemi’nde hangi kanunlar çıkarılmıştır?
a) Atatürk’ü Koruma Kanunu kabul edildi. (31 Temmuz 1951) (Atatürk aleyhine işlenen suçlar, anısına hakaret, anıt, büst, heykellerini tahrip vb)
b) Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu kabul edildi. (1 Ağustos 1951)
c) Petrol işletmeciliğini yabancı sermayeye açan ve Max Ball adlı bir yabancının hazırladığı Petrol Yasası TBMM kabul edildi. (18 Mart 1954)
ç) Ezanın Türkçe değil Arapça okunmasına dair kanun kabul edildi. (16 Haziran 1950) (5665 sayılı)
d) Basın Kanunu kabul edildi. Basına kısıtlamalar ve basın suçlularına ağır cezalar getirildi.
e) Memur Tasfiye Yasası çıktı. Artık; memurlara bir süre için işten el çektirebilecek ya da emekli edilebilecekti.
f) Atatürk Orman Çiftliği’nden arazi satılabilmesine olanak tanıyan kanun kabul edildi. (Atatürk'ün elleriyle oluşturduğu ve Türk halkına armağan olarak bıraktığı bu çiftliğin bugün yarı yarıya yağmalanmış olmasına yol açan süreç de böylece başlamış oldu).
g) Adli Tıp Kurulması Kanunu kabul edildi. (8 Temmuz 1953)
h) Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kanunu (21 Mayıs 1955)
ı) Yeni Ticaret Kanunu kabul edildi. (1 Ocak 1957)
i) Sivil Savunma Kanunu kabul edildi. (Haziran 1958)
 
ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
Ynt: ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ SORU VE CEVAPLARI

Türkiye'de Demokrat Parti Dönemi’nde eğitim alanında hangi değişiklikler yapılmıştır?
a) Okullarda din dersi eğitimi zorunlu hale getirildi.
b) İmam hatip okulları açıldı.
c) Köy Enstitüleri kapatıldı.
d) Üniversiteler açıldı. (ODTÜ, Atatürk Üniversitesi vb)
e) Liseler 11 sınıfa indirildi.
f) Hava Harp Okulu kuruldu. (1 Ekim 1951)

Türkiye'de Demokrat Parti Dönemi’nde tarım alanında hangi değişiklikler yapılmıştır?
a) Tarımda makineleşme ve modernleşme (çok sayıda traktör vb) sağlandı.
b) Köylüye kaliteli tohum ve gübre verilmiştir.
c) Tarım alanları ve tarımsal üretim artarken, tarım ürünlerine talep de artmıştır.
d) Karayolu yapımına hız verilerek köyler, kasaba ve şehirlere bağlanmıştır. Böylece köylü ürününü pazarda satmaya başlamıştır.
e) Konya Şeker Fabrikası kurulmuştur.

Demokrat Parti (DP-Adnan Menderes), iktidara geldikten sonra din alanında hangi yenilikleri yapmıştır?
a) Türkçe okunan ezan Arapça okunmaya başlandı.
b) Radyodan dini program yayınlarına başlandı.
c) İlkokullara ve ortaokullara zorunlu din dersleri konuldu.
d) Ankara Üniversitesi’ne bağlı İlahiyat Fakültesi kuruldu.

Demokrat Parti Dönemi’nde meydana gelen “6 / 7 Eylül Olayları” nedir?
6 Eylül 1955’de Atatürk’ün Selanik’teki evine bomba atıldığı yönünde çıkan haberler üzerine, galeyana gelen bir grup tarafından İstanbul’daki Rumların ev ve işyerleri tahrip edilmiş, mezarlık ve kiliseleri yağmalanmıştır. Ordu birliklerinin müdahalesiyle bastırılan olaylar sonucunda, sıkıyönetim ilân edilmiştir.

6-7 Eylül Olaylarının çıkmasına sebep olan olay hangisidir?
Londra’da İngiltere, Türkiye, Yunanistan arasında Kıbrıs görüşmeleri sürerken; 5 Eylül 1955 Atatürk’ün Selanik’teki evine bomba atılması 6-7 Eylül Olaylarının çıkmasına neden olmuştur.

6-7 Eylül olaylarının sonuçları nelerdir?
a) İstanbul, Ankara, İzmir'de sıkıyönetim ilan edilmiştir.
b) Olaylar diğer kentlere de yayıldığından TBMM olağanüstü toplanmıştır.
c) Emniyet Amirlikleri'nce komünist olarak bilinen 48 kişi, tahrik ve tahrip suçlamasıyla tutuklanmıştır.
d) 6-7 Eylül olaylarında zarar gören kiliselere 10 milyon lira avans verilmiştir.Türkiye’de 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan seçimlere hangi siyasi partiler katılmıştır?
CHP, Demokrat Parti, Millet Partisi, Milli Kalkınma Partisi, Toprak Emlak ve Serbest Teşebbüs Partisi, Türk Sosyal Demokrat Partisi ve İşçi Çiftçi Partisi seçimlere girdi.

27 Mayıs 1960 ihtilalinin sebepleri nelerdir?
Kardeş kavgası, ölçüsüz dış borçlanma, iç ve dış politikadaki basiretsizlikler, bağımlılıklar ve akıl almaz ödünler, üstüne üstlük bir de Atatürk aydınlanmasının yok edilmesi, fakirlik gibi nedenler Türkiye’de darbeleri tetiklemiştir.
Türkçe okutturulan ezanın tekrar aslına çevrilerek Arapça aslıyla okunması,
İmam-Hatip ve İlahiyatların açılması, Din tedrisatına önem verilmesi, Dine dönüş

27 Mayıs 1960 ihtilalinin sebepleri nelerdir?
a) Laiklik
b) Atatürkçülük düşüncesinin zarar görmesi.
c) Laiklik ilkesine aykırı uygulamaları durdurmak için yapılmıştır.
d) DP, 1957 seçimlerini kaybetme korkusuyla medya ve muhalefet partilerinin üzerine gidilmiştir. Çıkarılan Basın Yasası ile ''resmi şahıslar hakkında kötü düşünceye sebep verecek haberler yasaklandı''.
e) Menderes hükümetinin uygulamaları ve çıkardığı yasalar.
Birçok subay DP iktidarının Kemalist ve laik rejimi tehdit ettiğini düşünmekteydi.
Ekonomik kriz havasının darbenin etkenlerinden olduğu belirtilmektedir.

1 Ağustos 1975 tarihinde, 35 ülke tarafından imzalanan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının (AGIT) ana belgesi hangi karardır?
Helsinki Sonuç Belgesi

Hangileri AGİT’in (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) temel belgelerini oluşturur?
a) Helsinki Nihai Senedi (Helsinki -1975)
b) Paris Şartı (Paris-1990)
c) Avrupa Güvenlik Şartı (İstanbul-1999)

Helsinki Nihai Senedi’nin 10 temel ilkesi hangileridir?
a) Egemen eşitlik ve egemenliğe saygı,
b) Kuvvet kullanmaktan veya kuvvet kullanma tehdidinden kaçınma,
c) Sınırların ihlal edilmezliği,
d) Devletlerin toprak bütünlüğünün korunması,
e) Anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü,
f) İçişlerine karışmama,
g) İnsan hakları ve temel özgürlüklere saygı,
h) Halkların eşit haklardan ve kendi kaderlerini tayin hakkından yararlanması,
ı) Devletler arasında işbirliği,
i) Uluslararası Hukuk'tan doğan yükümlülüklerin iyi niyetle yerine getirilmesi.

Helsinki Nihai Senedi’nin hangi 3 temel bölümlerden oluşur?
a) Avrupa güvenliği ile ilgili sorunlar
b) Çevre, teknoloji, bilim ve ekonomi alanlarında işbirliği
c) İnsani boyut ve diğerlerinde işbirliği

Helsinki Nihai Senedi’nde hangi temel konular ele alınmıştır?
a) Güvenlik,
b) İnsan hakları,
c) Ekonomi

1815 Viyana Kongresinden sonra Avrupa’da bu nitelikte yapılan en geniş ve ilk devletlerarası toplantı hangisidir?
1975 Helsinki Nihai Senedi

Helsinki Nihai Senedi'nin kabulü ile başlayan ve Helsinki Süreci olarak da anılan konferanslar dizisi hangileridir?
a) Belgrad (1977-78),
b) Madrid (1980-83)
c) Viyana (1986-89),
d) Helsinki (1992),
e) Budapeşte

Stratejik Silahları Sınırlandırma Görüşmeleri-1 (Strategic Arms Limitation Talks-1: SALT-1) ne zaman ve nerede başladı?
17 Kasım 1969'da Helsinki'de başladı.

Helsinki Nihai Senedinin amacı nedir? Kaç yılında kabul edilmiştir?
a) Avrupa’da karşılıklı güven anlayışının güçlendirilmesi,
b) Barış ortamına elverişli şartların geliştirilmesi,
c) Demokrasi ve insan haklarının zemin kazanmasına katkıda bulunmaktır. 1975 yılıdır.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı’nın (AGİK) amacı nedir?
a) Avrupa'da Soğuk Savaşın yarattığı gerginliğe son verilmesi,
b) Güvenlik ve istikrarın sağlanması,
c) Devletler arasında işbirliğinin geliştirilmesidir.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı’nın (AGİK) ilk toplantısı nerede yapılmıştır? Bu konferans ne zaman ve nerede kurumsallaşmıştır?
1973 tarihinde Helsinki’de yapılmıştır.

Paris Şartı nerede, hangi sloganla ortaya çıkmıştır?
Fransa’nın başkenti Paris’te “Yeni Bir Avrupa İçin İlk Adım” sloganı ile sunulmuştur.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) ne zaman ve nerede tam olarak kurumsallaşmıştır?
Avrupa'da Paris’te Paris Şartı (19-21 Kasım 1990) ile kurumsallaşmıştır.

Paris Şartı’nda alınan hangi kararlar Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı’nın kurumsallaştığını gösterir?
Avrupa’da yaşanan tarihî gelişmeler karşısında, Nihaî Senedin hükümleriyle temel ilkelerinin teyidi, AGİK sürecinin tüm boyutlarıyla daha ileriye götürülmesi, sürece ivme ve kapsam kazandırılması ve bunun için gerekli mekanizmaların oluşturulması sağlanmıştır. Paris Zirvesi bu nedenle AGİK için önemli bir dönüm noktası teşkil etmiş ve Paris Şartının kabulü ile AGİK bir konferans süreci olmaktan çıkartılıp, kurumsallaşmanın ilk adımları atılmıştır.

AGİK/AGİT’İN kurucu belgesi olarak kabul edilen Helsinki Nihaî Senedi’nden sonra imzalanan en önemli belge hangisidir?
Paris Şartı (19-21 Kasım 1990)

Paris Şartı’nın etkili olmasında hangi dış gelişmeler etkili olmuştur?
a) 1990 yılında Soğuk Savaş sona ermiştir,
b) Komünizm çökmüştür,
c) Bölünmüş Avrupa tekrar birleşmiştir,
d) Bu tarihten itibaren barış içinde, demokratik ve birleşik bir Avrupa'nın yaratılması için AGİK'in kuvvetlendirilmesi gayretleri yoğunlaşmıştır.
 
ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
Ynt: ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ SORU VE CEVAPLARI

Paris Şartı’nın önemi nereden kaynaklanmaktadır?
a) Soğuk Savaşın ve Avrupa’nın bölünmüşlüğünün sona erdiği ilân edilmiştir.
b) Avrupa’da karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı yeni bir dönemin başladığı ilân edilmiştir.
c) Demokrasi, insan hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılık kararı alınmıştır.

Avrupa'da güvenlik ve istikrar fikri ilk ne zaman ve hangi blok tarafından ortaya atılmıştır?
1950'lerin ortasından itibaren Doğu Bloğu tarafından ortaya atılan bir fikirdir.

Doğu Bloğu ile batı Bloğu arasındaki hangi gelişmeler yumuşama (detant) dönemine girildiğini gösterir?
a) 1970'lerin başında ABD ile SSCB arasında imzalanan SALT-1 Antlaşması,
b) Batı Almanya'nın, Polonya ve Çekoslovakya ile olan Doğu sınırlarını tanıması,
c) Batı Almanya'nın, Doğu Almanya ile ilişkiye girmeyi kabul etmesi gibi gelişmeler yumuşama (detant) dönemine girildiğini gösterir.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) hakkında bilgi veriniz.
1975 yılında 35 ülkenin devlet ve hükümet başkanları tarafından imzalanan Helsinki Nihai Senedi ile başlayan sürecin günümüzde vardığı aşamadır.

İnsan Hakları ile ilgili uluslararası isimleri nelerdir?
a) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
b) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
c) Helsinki Nihai Senedi
d) Paris Şartı
e) Çocuk Hakları Sözleşmesi

Stratejik Silahların Sınırlandırılma Görüşmeleri hangi iki ülke arasında imzalanmıştır?
Sovyetler Birliği ile ABD arasında imzalanmıştır.

Stratejik Silahların Sınırlandırılması konusunda hangi görüşmeler yapılmıştır?
SALT I ve SALT II

SALT-I Anlaşması hakkında kısa bilgi veriniz.
SALT-I Anlaşması, Soğuk Savaş sırasında SSCB ile ABD arasında imzalanan nükleer silahların kontrolü konusunda bir antlaşmadır. 17 Kasım 1969'da, SSCB ile ABD arasında başlayan Stratejik Silahların Sınırlandırılması (SALT) görüşmeleri iki buçuk yıl kadar sürdü. Bu süre içinde tartışmaların ağırlık noktasını, "Stratejik Füzeler" denen, kıtalararası balistik füzeler ile denizaltılardan atılan balistik füzeler (SLBM) teşkil etti. Bunlara saldırgan füzeler denilmekteydi ve bilhassa kıtalararası füzeler (ICBM) içinde MIRV denen çok başlıklı ve her nükleer başlığın aynı hedefe yöneltilebildiği füzeler vardı. Bu saldırgan füzeler konusunda kesin bir antlaşma yapılmayıp, ancak bir "geçici" antlaşma gerçekleştirilebildi. Buna karşılık, füze-savar füzeler denen savunma füzelerinin sınırlandırılmasında kesin bir antlaşmaya varılabildi. Bu iki çeşit füzeleri kapsayan SALT-I Antlaşması, 26 Mayıs 1972'de Moskova'da ABD başkanı Richard Nixon ile Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Leonid Brejhnev arasında imzalandı.

SALT-II Antlaşması niçin yürürlüğe girmemiştir?
SALT-II Amerikan kamuoyunda ağır tenkitlere uğradığından Amerikan Kongresi tarafından onaylanmamıştır.

Bağlantısızlar Hareketi ne anlama gelmektedir?
Kendilerini hiçbir güç bloğuna dâhil veya hariç olarak kabul etmeyen 100 üzerinde ülkenin bir araya gelerek oluşturdukları bir uluslar arası oluşuma verilen isimdir.

Bağlantısızlar Hareketinin amacı nedir?
Üye ülkelerin milli bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini, sömürgecilikten, yayılmacılıktan, ırkçılıktan ve her türlü dış baskı, istila, işgal ve dış müdahaleden korumaktır.

Bandung Konferansı hakkında kısa bilgi veriniz.
Endonezya'nın Bandung kentinde 18-24 Nisan 1955'te toplanan ve o dönem yeni bağımsızlığını kazanan Asya-Afrika devletlerini bir araya getiren konferanstır. Bağlantısızlar hareketinin bir parçasıdır.

1948 Arap-İsrail Savaşı hakkında bilgi veriniz.
14 Mayıs 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasından hemen sonra genel bir Arap taarruzu ve dolayısıyla Arap-İsrail Savaşı başladı. Gerilla mücadelesi şeklinde başlayan savaş, Mısır, Suriye, Ürdün, Lübnan, Irak ve Suudi Arabistan'ın da katılmasıyla büyümüş ve sekiz ay kadar devam ettikten sonra 7 Ocak 1949'da Rodos Adası'nda imzalanan ateşkes anlaşmasıyla son bulmuştur.

Süveyş Krizi nedir?
Süveyş Krizi, 1956 yılında İsrail, İngiltere ve Fransa'nın oluşturduğu gizli ittifak ile Mısır arasında yapılan savaştır. Mısır lideri Nasır'ın Süveyş Kanalını millileştirdiğini açıklamasından sonra çıkan savaş, Sovyetler Birliği'nin Londra ve Paris'e atom bombası atma tehdidi karşısında İngiltere ve Fransa'nın geri adım atmasıyla sonlanmıştır. Süveyş Krizi, İkinci Dünya Savaşı öncesinde dünyaya egemen olan Batı Avrupalı devletlerin mutlak egemenliğinin son bulduğunu ve artık Amerika'nın desteği olmadan hareket edemeyeceklerini göstermiştir.

OPEC ne anlama gelir?
Organization of Petroleum Exporting Countries,
(Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü)
Net petrol ihraç eden ve bilinen dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini ellerinde bulunduran 12 ülkenin oluşturduğu konfederasyondur.

OPEC ne zaman kurulmuştur? Kurucu üyeleri hangi ülkelerdir?
9-14 Eylül 1960 tarihinde Bağdat’ta toplanan bir konferans sonucunda resmen kurulmuştur.

OPEC kurucu üyeleri hangi ülkelerdir?
Suudi Arabistan, İran, Kuveyt, Irak ve Venezuela’dır.
Kuruluşa, sonradan Katar (1961), Libya (1962), Endonezya (1962), Ekvador (1963-1993), Birleşik Arap Emirlikleri (1967), Cezayir (1969), Nijerya (1971), Gabon (1975-1995) ve Angola (2007) katılmışlardır.

OPEC teşkilatının kuruluş amacı nedir?
Bir kartel değil, bağımsız petrol üreten ülkeler arasında işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bir kuruluştur.
Öte yandan petrol fiyatlarını ve üretim miktarlarını belirlemesi açısından kartel özelliği göstermektedir.

Avrupa Birliği Nedir?
Avrupa Birliği barışı korumak ve ekonomik ve sosyal ilerlemeyi pekiştirmek amacı ile bir araya gelmiş 15 Üye Devlet'den oluşur. Birliğin içinde ortak kurumları bulunan üç Topluluk yer alır.
Bunların içinde ilk kurulanı (1951 tarihli Paris Antlaşması'yla Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) olmuştu.
Daha sonra (1957 tarihli Roma Antlaşması'yla) Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu kuruldu. Topluluklar bu sürecin sonunda Üye Devletler arasındaki bütün iç sınırları kaldırarak tek bir pazar kurdular. 1992'de Maastrich'te imzalanan Avrupa Birliği Antlaşması ile ekonomik ve parasal birlik doğrultusunda ilerleyen ve belirli alanlarda hükümetler arası işbirliğini içeren bir Avrupa Birliği kuruldu.

Avrupa Birliği’nin kurucu üyeleri hangileridir?
F. Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İtalya, Lüksemburg

Avrupa Birliğini yöneten kurumlar hangileridir?
Demokratik yollarla seçilen Parlamento, üye devletleri temsil eden ve Bakanlar'dan oluşan Konsey, Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Doruğu, Antlaşmaların koruyucusu olan Komisyon, Topluluk hukukuna uyulmasını sağlayan Adalet Divanı ve Birliğin Mali yönetimini izleyen Sayıştay. Ayrıca ekonomik, sosyal ve bölgesel çıkar gruplarını temsil eden çeşitli danışma kurulları vardır. Birliğin dengeli gelişimine katkıda bulunan projelerin finansmanını kolaylaştırmak amacıyla kurulmuş olan bir Avrupa Yatırım Bankası bulunmaktadır.


Avrupa Birliğinin hedefleri nelerdir?
a) Avrupa Vatandaşlığı kavramının oluşturulması
b) Özgürlük, güvenlik ve adaletin güvence altına alınması
c) Ekonomik ve sosyal gelişmenin desteklenmesi
d) Dünyada Avrupa’nın rolünün vurgulanması

Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun görevleri nelerdir?
a) Bir ortak Avrupa pazarını kurmak,
b) Üyelerin ekonomi politikalarını yaklaştırmak,
c) Üyeler arasındaki ilişkilerin ve yaşam düzeylerinin dengeli ve devamlı gelişmesini sağlamak,
d) Ekonomik ve parasal birlik oluşturmak,
e) Ortak bir dış politika ve güvenlik politikası uygulamak,
f) Birlik vatandaşlığı kavramını oluşturmak,
g) Hukuk ve iç işleri alanında daha sıkı işbirliğini gerçekleştirmek,
h) İnsan haklarını topluluk hukukunun genel ilkesi olarak kabul etmektir.

Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun hedeflere ulaşabilmek için yaptığı faaliyetler nelerdir?
a) Bir Avrupa Yatırım Bankası kurmak,
b) Üye ülkeler arasındaki ticarette vergi ve resimlerden arınmak,
c) Miktar kısıtlamalarını kaldırmak; Bir ortak gümrük tarifesi tesis etmek,
d) Üretim faktörlerinin serbest dolaşımını sağlamak,
e) Tarım, balıkçılık, ulaştırma, çevre alanlarında ortak politika belirlemek,
f) Ortak Pazar'da rekabet ortamı yaratmak,
g) Ulusal mevzuatların uyumunu sağlamak,
h) Üye ülkelerin ekonomi politikalarında sıkı koordinasyonu sağlamaktır.

Avrupa Topluluklarını kuran antlaşmalar (Yürürlüğe Giriş Tarihleri İtibariyle) hangileridir?
1952 Paris Antlaşması / Akçt (Ecsc)
1958 Roma Antlaşması / Aet (Eec)
1958 Roma Antlaşması / Aaet (Euratom)
1967 Füzyon Antlaşması
1973 Danimarka, İrlanda Ve İngiltere'nin Katılma Antlaşması
1981 Yunanistan'ın Katılma Antlaşması
1986 İspanya Ve Portekiz'in Katılma Antlaşması
1987 Tek Avrupa Senedi
1993 Maastrıcht Antlaşması
1995 Avusturya, İsveç Ve Finlandiya'nın Katılma Antlaşması
1999 Amsterdam Antlaşması
 
A Çevrimdışı

atahoca

New member
Ynt: ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ SORU VE CEVAPLARI

İnternette herhalde Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi için ilk soru-cevap çalışması. Bu tip çalışmalar cidden çok faydalı. Ünite ünite ayrım ve konu sırası yapıldığı zaman değişilmez kaynaklardan olacaktır.

Eski ünitelere dair notlarınızda çok güzeldi. Tebrik ederim.
 
ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
Ynt: ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ SORU VE CEVAPLARI

atahoca ' Alıntı:
İnternette herhalde Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi için ilk soru-cevap çalışması. Bu tip çalışmalar cidden çok faydalı. Ünite ünite ayrım ve konu sırası yapıldığı zaman değişilmez kaynaklardan olacaktır.

Eski ünitelere dair notlarınızda çok güzeldi. Tebrik ederim.

Teşekkür ederim. ancak burada en önemli şeyi atlamışım bu bana ait değil alıntı idi ancak alıntı yaptığım yeri yazmayı unutmuşum hatırlattığınız iyi oldu. En yakın zamanda eklenecek ayrıca konu sıralamasında yanlışlıklar olduğu gözüme çarptı ama düzenleme yapmadan buraya koymamın sebebi tüm arkadaşlarımın hemen yararlanmaya başlamalasını istememdi.
 
S Çevrimdışı

sngrl

New member
Ynt: ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ SORU VE CEVAPLARI

Sayın hocam çok güzel bir çalışma olmuş. Elinize ve emeğinize sağlık çok çok teşekkürler.
 
A Çevrimdışı

atahoca

New member
Ynt: ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ SORU VE CEVAPLARI

Soruları konu sırasına göre düzenleyen arkadaş var mı?
 
N Çevrimdışı

nuranpoyraz

New member
Ynt: ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ SORU VE CEVAPLARI

Yukarıdaki soru - cevap çalışması bana ait. 3 yıl önce bu dersi ilk verdiğimde müfredat dışında hiç bir kaynağım yoktu. Öğrencilerime yararlı olabilmek için bu soruları ve cevapları internetten araştırarak tek tek hazırladım. Benim gibi bu dersi vermekte zorlanan arkadaşlarımın olacağını düşünerek birkaç tarih sitesine gönderdim. Bu çalışmayı bir ara düzenledim ama konu bütünlüğü sağlamadım. İlave soru-cevaplarımla birlikte düzenlemeye çalışacağım.
Faydalı olması tek amacımdır. Teşekkürler
 
A Çevrimdışı

atahoca

New member
Ynt: ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ SORU VE CEVAPLARI

Biz teşekkür ederiz. Düzenlendiği zaman özellikle ikinci dönem için çok işimize yarayacağını düşünüyorum. Malum, ikinci dönem öğrencileri okulda çok göremeyiz. Bu soruları verip, sınavlar için çalışmalarını söylersek hem ders hakkında epey bilgi sahibi olunur. Hem de sınavlar için çok güzel bir kaynak olcaktır.
 
N Çevrimdışı

nagez77

New member
Ynt: Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Soru ve Cevapları (Çalışma Soruları)

Ellerinize sağlık teşekkürler
 
A Çevrimdışı

atahoca

New member
Ynt: ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ SORU VE CEVAPLARI

nuranpoyraz ' Alıntı:
Yukarıdaki soru - cevap çalışması bana ait. 3 yıl önce bu dersi ilk verdiğimde müfredat dışında hiç bir kaynağım yoktu. Öğrencilerime yararlı olabilmek için bu soruları ve cevapları internetten araştırarak tek tek hazırladım. Benim gibi bu dersi vermekte zorlanan arkadaşlarımın olacağını düşünerek birkaç tarih sitesine gönderdim. Bu çalışmayı bir ara düzenledim ama konu bütünlüğü sağlamadım. İlave soru-cevaplarımla birlikte düzenlemeye çalışacağım.
Faydalı olması tek amacımdır. Teşekkürler

Hocam,
Çalışmanız tamamlandı ise paylaşmanızı bekliyoruz.
 
Geri
Üst